རིག་པ་རྐྱང་འདེད་ཀྱི་ལམ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

རིག་པ་རྐྱང་འདེད་ཀྱི་ལམ། (Wyl. rig pa rkyang 'ded kyi lam) n. Pron.: rigpa kyang dé kyi lam