སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག (Wyl. sems byung lnga bcu nga gcig) n. Pron.: semjung ngabchu ngachik

Further Information