Commentaries on the Generation, Perfection and Great Perfection Phases of the Heart Essence of the Vast Expanse

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Commentaries on the Generation, Perfection and Great Perfection Phases of the Heart Essence of the Vast Expanse — a publication of Dodrupchen Monastery that gathers the most crucial commentaries for retreat on the Longchen Nyingtik cycle.

Contents

-An initial exhortation

 • Mountain Dharma Oral Instructions: A Marvellous Ocean of Advice (རི་ཆོས་ - རི་ཆོས་ཞལ་གདམས་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་, ri chos - ri chos zhal gdams ngo mtshar rgya mtsho) (585-600)
  • English translation: A Wondrous Ocean of Advice for the Practice of Those in Retreat in Solitude, in The Fearless Lion’s Roar, in The Collected Works of Dilgo Khyentse Rinpoche, Volume 3, translated by David Christensen, pages 229–235.
 • Pith Instructions for Amending Impairments and Breakages, from the Heart Essence of the Vast Expanse (མན་ངག་ཀློང་སྙིང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལས། ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་མན་ངག་, man ngag klong snying - klong chen snying thig las/ nyams chags skong ba'i man ngag)

-Commentaries on the Common Preliminaries >According to the general tradition of awareness holders

 • A Staircase to Liberation: A Commentary on the Common Preliminary Practice of the Seven Points of Mind Training (བློ་སྦྱོངས་དོན་ཁྲིད་ - ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་སེམས་སྦྱོང་རྣམ་བ་བདུན་གྱི་དོན་ཁྲིད་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་, blo sbyongs don khrid - thun mong gi sngon 'gro sems sbyong rnam ba bdun gyi don khrid thar pa'i them skas)
  • English translation: The Steps to Liberation: Essential Instructions on the Common Preliminary Practice of the Sevenfold Mind Training by Jigme Lingpa, in Steps to the Great Perfection: The Mind-Training Tradition of the Dzogchen Masters, translated by Cortland Dahl (2016), pages 15-106.

>According to the tradition of the omniscient guru, a commentary on the common preliminaries of the Longchen Nyingtik

 • The Application of Mindfulness: A Commentary on the Uncommon Great Perfection Preliminary Practices of the Heart Essence of the Great Expanse (སྔོན་ཁྲིད་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་, sngon khrid - rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'i khrid yig dran pa nyer gzhag)
  • English translation: The Application of Mindfulness: Instructions of the Unique Great Perfection Preliminaries of the Heart Essence of the Vast Expanse, in Entrance to the Great Perfection, translated by Corland Dahl, pages 61–80.

-On the generation phase in general

 • A General Summary of the Three Yogas: the Oral Transmission of the Great Glorious One (Palchen Düpa) (ཡོ་གའི་སྤྱི་ཆིངས་ - ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་དཔལ་ཆེན་ཞལ་ལུང་, yo ga'i spyi chings - yo ga gsum gyi spyi chings dpal chen zhal lung)
 • Staircase to Akaniṣṭha: Instructions on the Generation Phase of Deity Practice (བསྐྱེད་རིམ་ - བསྐྱེད་རིམ་ལྷའི་ཁྲིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་འོག་མིན་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས, bskyed rim - bskyed rim lha'i khrid kyi rnam par gzhag pa 'og min bgrod pa'i them skas)
  • English translation: Ladder to Akaniṣṭha: Instructions on the Development Stage and Deity Yoga, translated by Dharmachakra Translation Committee, in Deity, Mantra and Wisdom: Development Stage Meditation in Tibetan Buddhist Tantra, Jikme Lingpa and Getse Mahapandita Tsewang Chokdrub, Snow Lion, (2007).
 • Clarifying the Difficult Points in the Development Stage and Deity Yoga (bskyed rim lha'i 'khrid kyi gnad zung zad bshad pa), by Patrul Rinpoche
  • English translation: Clarifying the Difficult Points in the Development Stage and Deity Yoga, translated by Dharmachakra Translation Committee, in Deity, Mantra and Wisdom: Development Stage Meditation in Tibetan Buddhist Tantra, Jikme Lingpa and Getse Mahapandita Tsewang Chokdrub, Snow Lion, (2007).
 • Dazzling Key Points: The Vidyādharas' Manual of Concealed Instructions, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Rigdzin Düpa) (གབ་བྱང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གབ་བྱང་གནད་ཀྱི་མིག་ཚག་, gab byang - klong chen snying gi thig le las/ gab byang gnad kyi mig tshag)
  • English translation: Gabjang—the Inner Mantra Practice: Dazzling Key Points—The Vidhyādhara's Manual of Concealed Instructions, Rigpa Translations.

-On specific practices

 • Retreat Manual for the Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda (bla ma drag po rta khyung 'bar ba'i bsnyen yig dbang gi mjug tu gzhugs pa)
 • Recitation Manual for the Assembly of the Great Glorious Ones, the Heart Practice of Vidyādharas (Palchen Düpa) (དཔལ་ཆེན་བསྙེན་ཡིག་ - རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་བསྙེན་ཡིག་, dpal chen bsnyen yig - rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa bsnyen yig)
 • Heart Instructions for the Specific Recitations of the Four Heruka Families, from the Heart Practice of the Great Glorious Ones' Assembly (Palchen Düpa) (རིགས་བཞིའི་བཉེན་ཡིག་ - ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལས། ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་བཞིའི་སྒོས་སྒྲུབ་བསྙེན་པའི་དམར་བྱང་, rigs bzhi'i bnyen yig - thugs sgrub dpal chen 'dus pa las/ he ru ka rigs bzhi'i sgos sgrub bsnyen pa'i dmar byang)
 • Recitation Manual for the Sādhana of Yumka, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo) (བསྙེན་ཡིག་ - ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་བསྙེན་ཡིག་, bsnyen yig - yum ka bde chen rgyal mo'i rtsa ba’i bsnyen yig)
 • Elucidating the Body Maṇḍala: Further Clarifications for the Recitation Manual of Yumka, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo) (ལུས་དཀྱིལ་ - ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་བསྙེན་ཡིག་ཡང་གསལ་ལུས་དཀྱིལ་མངོན་བརྗོད་, lus dkyil - yum ka bde chen rgyal mo'i bsnyen yig yang gsal lus dkyil mngon brjod)
 • A Recitation Manual for the Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī: Entrance Way to the Ocean of Accomplishments (སེང་གདོང་བསྙེན་ཡིག་ - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་, seng gdong bsnyen yig - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong can gyi bsnyen yig dngos grub rgya mtsho'i 'jug ngogs)
 • The Loud Drum of Spring: A Commentary on the Difficult Points of the Ritual of the Great Compassionate One, the Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol) (དཀའ་འགྲེལ་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོ་གའི་དཀའ་འགྲེལ་དབྱར་གྱི་རྔ་གསང་, dka' 'grel - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi cho ga'i dka' 'grel dbyar gyi rnga gsang)
 • Detailed Additional Texts for the Ritual of the Peaceful and Wrathful Deities Which Empties the Lower Realms (zhi khro lhan thabs - zhi khro ngan song sbyong ba la brten pa'i zhib dpyod lhan thabs)
 • Removing the Seal of Difficult Points: Further Clarifications Which Elaborate on the Generation Phase of the Peaceful and Wrathful Deities Who Empty the Lower Realms (ཞི་ཁྲོ་ལྷན་ཐབས་ - ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ལྷན་ཐབས་, zhi khro yang yig - zhi khro ngan song sbyong ba'i bskyed rim las 'phros pa'i yang yig bka' gnad rgya 'grol)
 • The Crucial Points of Visualization for 'The Long Life Practice (Tsedrup) of the Vidyādharas' (Rigdzin Düpa) (ཚེ་སྒྲུབ་དམིགས་གནད་ - རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་དམིགས་གནད་གལ་མདོ་, tshe sgrub dmigs gnad - rig 'dzin tshe sgrub dmigs gnad gal mdo) (271-273/274)
  • English translation: The Crucial Points of Visualization for the Rigdzin Düpa Long-Life Practice, in Jigme Lingpa, Patrul Rinpoche, Khenpo Chemchok, and Jamgon Kongtrul Lodro Taye, The Gathering of Vidyadharas: Text and Commentaries on the Rigdzin Düpa, translated by Gyurme Avertin (Boulder: Snow Lion, 2017), 11.

- On the perfection phase

 • Notations on the Blazing and Dripping of Fierce Inner Heat, from the Heart Essence of the Vast Expanse (གཏུམ་མོའི་ཡིག་ཆུང་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཏིག་ལེ་ལས་། གཏུམ་མོའི་འབར་འཛག་ཡིག་ཆུང་, gtum mo'i yig chung - klong chen nying gi tig le las / gtum mo'i 'bar 'dzag yig chung)
  • English translation: Notes on Blazing and Dripping Through the Power of the Fierce Wisdom, translated by the Light of Berotsana Translation Group (2003).
 • The Concealed Meaning of the Hearing Lineage Wish-fulfilling Jewel Scroll: The Path of Method called Buddhahood Without Meditation (སྦས་དོན་ཐབས་ལམ་ - སྙན་རྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྦས་དོན་ཐབས་ལམ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་, sbas don thabs lam - snyan rgyud shog dril yid bzhin nor bu'i sbas don thabs lam ma bsgoms sangs rgyas)
 • Clarifying the Concealed Meaning of the Vidyādhara's Yogic Exercises, from the Heart Essence of the Vast Expanse (འཁྲུལ་འཁོར་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཏིག་ལེ་ལས་རིག་འཛིན་འཁྲུལ་འཁོར་སྦས་དོན་གསལ་བ་, 'khrul 'khor - klong chen nying gi tig le las rig 'dzin 'khrul 'khor sbas don gsal ba) (37-52)
  • English translation: The Illumination of the Hidden Meaning of the Wheels of Technique of the Holders of Awareness, translated by the Light of Berotsana Translation Group (2003).
 • A Prayer for Fierce Inner Heat: The Vajra Verses, from the Heart Essence of the Vast Expanse (གཏུམ་མོའི་ཀློང་སྙིང་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཏིག་ལེ་ལས།་གཏུམ་མོའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, gtum mo'i klong snying - klong chen nying gi tig le las/ gtum mo'i gsol 'debs rdo rje'i tshig rkang) (53/54 )
  • English translation: The Vajra Verses, A Prayer of Tummo (heat yoga) by Jigmed Lingpa, translated by Tulku Thondup.
  • English translation: The Supplication in Vajra Verse for the Fierce Wisdom, translated by the Light of Berotsana Translation Group (2003).

- On the great perfection

 • The Great Perfection Tantra of the Expanse of Samantabhadra's Primordial Wisdom, from the Heart Essence of the Vast Expanse (ཀློང་རྒྱུད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་གི་རྒྱུད་, klong rgyud - klong chen snying gi thig le las/ rdzogs pa chen po kun tu bzang po ye shes klong gi rgyud)
  • English translation: The Great Perfection Tantra of the Expanse of Samantabhadra’s Wisdom, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 137–147.
 • The Subsequent Tantra of the Great Perfection Pith Instructions, from the Heart Essence of the Vast Expanse (རྒྱུད་ཕྱི་མ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་, rgyud phyi ma - klong chen snying gi thig le las/ man ngag rdzogs pa chen po'i rgyud phyi ma)
  • English translation: "The Subsequent Tantra of Great Perfection Instruction”, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 148–154.
 • Samantabhadra's Wisdom Mind Experience, from the Heart Essence of the Vast Expanse (དགོངས་ཉམས་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་ཉམས་, dgongs nyams - klong chen snying gi thig le las/ kun tu bzang po'i dgongs nyams) (
  • English translation: “Experiencing the Enlightened Mind of Samantabhadra”, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 155–161.
 • Differentiating Three Points of the Great Perfection, from the Heart Essence of the Vast Expanse (ཤན་འབྱེད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནད་གསུམ་ཤན་འབྱེད་, shan 'byed - klong chen snying gi thig le las/ rdzogs pa chen po'i gnad gsum shan 'byed)
  • English translation: "Distinguishing the Three Essential Points of the Great Perfection”, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 162–165.
 • Yeshe Lama: an Instruction Manual on the Stages of the Path Leading to the State of the Primordial Protector, from the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse (ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་, ye shes bla ma - rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi gdod ma'i mgon po'i lam gyi rim pa'i khrid yig ye shes bla ma)
  • English translation: Yeshe Lama, Vidyadhara Jigmed Lingpa, translated by Lama Chönam and Sangye Khandro (Ithaca: Snow Lion, 2009) (restricted publication).
  • English translation: The Yeshe Lama: Jigme Lingpa's Dzogchen Atiyoga Manual, translated by Keith Dowman, Dzogchen Now! Books (2014)
  • English translation: Yeshe Lama: from the Dzogpachenpo Longchen Nyingtik, An Instruction Manual on the Stages of the Path Leading to the State of the Primordial Protector, Rigpa Translations.
 • Vajra Verses on the Natural State (ཚིག་རྐང་ - གནས་ལུགས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, tshig rkang - gnas lugs rdo rje'i tshig rkang)
  • English translation: Vajra Verses on the Natural State, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 170-171.
  • English translation: Vajra Verses on the Natural State, Translated by Adam Pearcey, 2015, at the request of Dza Kilung Rinpoche.
 • Nakedly Seeing the Natural State of the Great Perfection: Requisites for a Beginner (ཅེར་མཐོང་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གནས་ལུགས་ཅེར་མཐོང། ལས་དང་པོ་པ་ལ་འདི་མཁོ་, cer mthong - rdzogs pa chen po gnas lugs cer mthong/ las dang po pa la 'di mkho)
  • English translation: Seeing Nakedly the Natural State of the Great Perfection: Necessary Instructions for Beginners, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 235–238
 • The Secret Discourse Delighting the Awareness Holders and Ḍākinīs, A Hammer Destroying the Mentally Fabricated Tenets, Pith Instructions That Place the Essentials in the Palm of Your Hand, Vajrapāṇi's Spontaneous Warrior Song of Joy, Drops of Amṛta: The Omniscient One's Oral Instructions (ཀུན་མཁྱེན་ཞལ་ལུང་ - རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་གསང་གཏམ། ཡིད་དཔྱོད་གྲུབ་མཐའ་འཇིག་པའི་ཐོ་ལུམ། སྙིང་ཕྱུང་ལག་མཐིལ་བཀྲམ་པའི་མན་ངག། གསང་བདག་དགའ་རབ་དཔའ་བོའི་ཐོལ་གླུ། ཀུན་མཁྱེན་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་, kun mkhyen zhal lung -rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i gsang gtam/ yid dpyod grub mtha' 'jig pa'i tho lum/ snying phyung lag mthil bkram pa'i man ngag/ gsang bdag dga' rab dpa' bo'i thol glu/ kun mkhyen zhal lung bdud rtsi'i thigs pa)
  • English translation: The Secret Discourse of the Happy Awareness Holders and Ḍākinīs, A Hammer for the Worldly Systems of Speculation, The instructions that Place the Essentials in the Palm of Your Hand, The Revelation Song of Joyful Vajrapāṇi, A Sprinkling of the Nectar like Words of the Omniscient One, in Approaching the Great Perfection, by Sam van Schaik, pages 208–224.
 • The Lion's Roar That Vanquishes the Diversions and Errors of Renunciant Yogis Who Meditate on the Heart Essence (གོལ་ཚར་ - སྙིང་ཏིག་སྒོམ་པའི་བྱ་བྲལ་གྱི༔ གོལ་ཤོར་ཚར་གཅོད་སེང་གེའི་ང་རོ་, gol tshar - snying tig sgom pa'i bya bral gyi: gol shor tshar gcod seng ge'i nga ro)
  • Nying Tig or The Innermost Essence: This is the Lion's Roar which Subdues the rampant confusions and misunderstandings of those meditators who have abandoned materialistic attachments to meditate on the Innermost Essence, (partly) translated by Chogyam Trungpa Rinpoche, in Mudra pg 21-26 (Shambhala, 1972).
  • English translation: The Lions Roar That Destroys the Deviations of Renunciants Meditating on the Seminal Heart in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 225–234.
  • English translation: The Lion's Roar that Vanquishes the Diversions and Errors of Hermits Who Meditate upon the Heart Essence, in The Fearless Lion's Roar: Profound Instructions on Dzogchen, the Great Perfection, by Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje, translated by David Christensen (Boston & London: Snow Lion, 2015), pages 135-150.
 • White Lotus: Background Teachings for the Pith Instructions of the Vajra Vehicle's Stages of the Path of Ripening and Liberation (རྒྱབ་བརྟེན་པད་དཀར་ - རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལས་འཕྲོས་པའི་མན་ངག་གི་རྒྱབ་བརྟེན་པདྨ་དཀར་པོ་, rgyab brten pad dkar - rdo rje theg pa'i smin grol lam gyi rim pa las 'phros pa'i man ngag gi rgyab brten pad+ma dkar po)
  • English translation: The white Lotus: Supporting Instructions Following on from the Graduated Path of Ripening and Liberation in the Vajrayāna", in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 173–207.

- Aspiration prayers