Three kayas

From Rigpa Wiki
Revision as of 09:24, 20 February 2007 by Adam (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Three kayas (Tib. ku sum; sku gsum): dharmakaya, sambhogakaya and nirmanakaya.