ཆད་པར་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

ཆད་པར་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད། (Wyl. chad par med par 'jug pa'i yid byed) n. Pron.: chepar mepar jukpé yi jé

Further Information