ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་མཐའ་མེད་པ་

From Rigpa Wiki
Revision as of 17:13, 3 February 2011 by Adam (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་མཐའ་མེད་པ། (Wyl. thog ma dang tha ma med pa'i phyir mtha' med pa) n. Pron.: tokma dang tama mepé chir tamepa

Further Information