དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སྨན་པ་མཁས་པའི་འདུ་ཤེས་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སྨན་པ་མཁས་པའི་འདུ་ཤེས། (Wyl. dge ba'i bshes gnyen la sman pa mkhas pa'i 'du shes) n. Pron.: geweshé nyen la menpa khepé dushé