སྒྱུ་རྩལ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་བུ་རིང་དུ་འཕུར་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

སྒྱུ་རྩལ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་བུ་རིང་དུ་འཕུར། (Wyl. sgyu rtsal shes byed kyi bu ring du 'phur ) Pron.: gyu tsal shé jé kyi bu ring du pur