Difference between revisions of "Dispelling Darkness in the Ten Directions"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
m
m (Tibetan Text)
Line 2: Line 2:
  
 
==Tibetan Text==
 
==Tibetan Text==
*[[Dispelling Darkness in the Ten Directions]] (གསང་སྙིང་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ་, ''gsang snying 'grel pa phyogs bcu mun sel'')
+
*Dispelling Darkness in the Ten Directions (Tib. གསང་སྙིང་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ་, ''gsang snying 'grel pa phyogs bcu mun sel'')
 
:{{TBRCW|O003JR198|O003JR198003JR5033$W25983|དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་, ''dpal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa phyogs bcu'i mun pa thams cad rnam par sel ba''}}
 
:{{TBRCW|O003JR198|O003JR198003JR5033$W25983|དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་, ''dpal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa phyogs bcu'i mun pa thams cad rnam par sel ba''}}
  

Revision as of 14:37, 2 February 2011

Dispelling Darkness in the Ten Directions (Wyl. gsang snying 'grel pa phyogs bcu mun sel) — Longchenpa's famous commentary on the Guhyagarbha Tantra.

Tibetan Text

  • Dispelling Darkness in the Ten Directions (Tib. གསང་སྙིང་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ་, gsang snying 'grel pa phyogs bcu mun sel)
TBRC-tag.png དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་, dpal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa phyogs bcu'i mun pa thams cad rnam par sel ba