Four Hundred Verses

From Rigpa Wiki
Revision as of 21:25, 4 July 2017 by Kent (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Aryadeva

Four Hundred Verses (Skt. Catuḥśataka; Tib. བཞི་བརྒྱ་པ་, Wyl. bzhi brgya pa, full title Tib. རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་, Wyl. rnal 'byor spyod pa bzhi brgya pa) - an important Madhyamika treatise by Aryadeva. It is included among the so-called "Thirteen great texts", which form the core of the curriculum in most shedras and on which Khenpo Shenga provided commentaries.


Outlines

The text has 16 chapters:

 1. rtag par 'dzin pa spang ba'i thabs
 2. bde bar 'dzin pa spang ba'i thabs
 3. gtsang bar 'dzin pa phyin ci log spang ba'i thabs
 4. bdag tu 'dzin pa spang ba'i thabs
 5. byang chub sems dpa'i spyod pa
 6. nyon mongs pa spang ba'i thabs
 7. me nyid kyis 'dod pa'i longs spyod la zhen pa spang ba'i thabs
 8. slob ma yongs su sbyang ba
 9. dngos po rtag pa dgag pa bsgom pa
 10. bdag dgag pa bsgom pa
 11. dus dgag pa bsgom pa
 12. lta ba dgag pa bsgom pa
 13. dbang po dang don dgag pa bsgom pa
 14. mthar 'dzin pa dgag pa bsgom pa
 15. 'dus byas kyi don dgag pa bsgom pa
 16. slob dpon dang slob ma rnam par gtan la dbab pa
༈ རྟག་པར་འཛིན་པ་སྤང་བའི་ཐབས་
བདེ་བར་འཛིན་པ་སྤང་བའི་ཐབས་
གཙང་བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྤང་བའི་ཐབས་
བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྤང་བའི་ཐབས་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་
ཉོན་མོངས་པ་སྤང་བའི་ཐབས་
མེ་ཉིད་ཀྱིས་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ཞེན་པ་སྤང་བའི་ཐབས་
སློབ་མ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་
དངོས་པོ་རྟག་པ་དགག་པ་བསྒོམ་པ་
བདག་དགག་པ་བསྒོམ་པ་
དུས་དགག་པ་བསྒོམ་པ་
ལྟ་བ་དགག་པ་བསྒོམ་པ་
དབང་པོ་དང་དོན་དགག་པ་བསྒོམ་པ་
མཐར་འཛིན་པ་དགག་པ་བསྒོམ་པ་
འདུས་བྱས་ཀྱི་དོན་དགག་པ་བསྒོམ་པ་
སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ།

TBRC-tag.png བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་, bstan bcos bzhi brgya pa zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa

Commentaries

Indian

Chandrakirti wrote a commentary called simply Commentary on the Four Hundred Verses on the Yogic Deeds of Bodhisattvas:

TBRC-tag.png བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་, byang chub sems dpa'i rnal 'byor spyod pa bzhi brgya pa'i rgya cher 'grel pa

Tibetan

Many Tibetan masters wrote commentaries on this text, including: Khenpo Ngawang Palzang, Pöpa Tulku Dongak Tenpé Nyima, Rendawa Shyönnu Lodrö, Gyaltsab Darma Rinchen and Khenpo Shenga.

Translations

 • Ruth Sonam, Yogic Deeds of Bodhisattvas: Gyel-tsap on Aryadeva's Four Hundred, Snow Lion, 1994, ISBN 978-1559390194
 • Karen Lang, Aryadeva's Catuhsataka: On the Bodhisattva's Cultivation of Merit and Knowledge. Copenhaven: Akademisk Forlag, 1986

Quotations

བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་ཆོས་འདི་ལ། །

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཡང་མི་འགྱུར། །
ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཙམ་ཞིག་གིས། །

སྲིད་པ་ཧྲུལ་པོར་བྱས་པར་འགྱུར། །

Those with little merit will not
Even wonder about these things.
But merely to entertain doubts
About samsara will make it fall apart.

Aryadeva, Four Hundred Verses, VIII, 5


བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་པོར་བཟློག །

བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་དང༌། །
ཕྱི་ནས་ལྟ་བ་ཀུན་བཟློག་པ། །

གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །

At first, turn away from non-virtue,
In the middle, dispel misconceptions of self,
Finally, go beyond all philosophical views—
One who understands this is wise indeed.

Āryadeva, Four Hundred Verses, VIII, 15


དངོས་པོ་གཅིག་གི་ལྟ་པོ་གང༌། །

དེ་ནི་ཀུན་གྱི་ལྟ་པོར་བཤད། །
གཅིག་གི་སྟོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །

དེ་ནི་ཀུན་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད། །

Whoever sees the nature of one thing
Is said to see the nature of everything.
For the emptiness of one thing
Is the emptiness of everything.

Aryadeva, Four Hundred Verses, VIII, 16