Four great disciples of Zurchung Sherab Drakpa

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

The four great pillars (wyl. ka ba chen po bzhi) or four main students of Zurchungpa Sherab Drakpa are,

  1. Kyoton Shakye of Kungbu
  2. Yangkeng Lama of Kyonglung
  3. Len Shakya Zangpo of Chuwar
  4. Datik Choshak of Nakmore