Quotations: 17th Gyalwang Karmapa, No matter how dark the world may seem…

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
འཇིག་རྟེན་ཇི་ལྟར་མུན་ནག་ཡིན་ན་ཡང་༎

རང་ཅག་ངེས་པར་སྒྲོན་མེ་ཞིག་ཏུ་བྱ༎
འཇིག་རྟེན་ཇི་ལྟར་བསླུ་བྲིད་ཆེ་ན་ཡང་༎

བདག་ཅག་ངེས་པར་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་བྱ༎

No matter how dark the world may seem,
We must be beacons of light.
No matter how grave the world’s deceit,
We must be ones who do right.

17th Gyalwang Karmapa, Ogyen Trinley Dorje