Quotations: Shantideva, Bodhicharyavatara, If all the harms throughout the world...

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
འཇིག་རྟེན་དག་ན་འཚེ་བ་གང་ཡོད་དང༌། །

འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་ཡོད་གྱུར་པ། །
དེ་ཀུན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་ན། །

འདྲེ་ཆེན་དེས་ཀོ་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། །

If all the harms throughout the world,
And all its fears and sufferings,
All spring from clinging to a self,
What need have I for such a demon?

Śāntideva, Introduction to the Bodhisattva's Way of Life, VIII, 134