Seven aspects of union

From Rigpa Wiki
Revision as of 18:45, 27 December 2010 by Tsondru (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Seven aspects of union (Tib. khajor yenlak dün, ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ , Wyl. kha sbyor yan lag bdun) — the seven qualities of a sambhogakaya buddha are:

  • complete enjoyment (Tib. longchö dzog, ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་ Wyl. longs spyod rdzogs),
  • union (Tib. khajor, ཁ་སྦྱོར་ , Wyl. kha sbyor),
  • great bliss (Tib. dewa chenpo, བདེ་བ་ཆེན་པོ་ , Wyl. bde ba chen po),
  • absence of a self-nature (Tib. rang shyin mépa, རང་བཞིན་མེད་པ་ , Wyl. rang bzhin med pa) ,
  • presence of compassion (Tib. nyingjé yong su gangwa, སྙིང་རྗེས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ Wyl. snying rjes yongs su gang ba),
  • being uninterrupted (Tib. gyün michepa, རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ , Wyl. rgyun mi chad pa) and
  • being unceasing (Tib. gokpa mépa, འགོག་པ་མེད་པ་ , Wyl. ‘gog pa med pa).

Further Reading