Difference between revisions of "The Ornament of the Mahayana Sutras"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
 
[[Image:Maitreya.jpg|frame|'''Maitreya''']]'''The Ornament of the Mahayana Sutras''' (Skt. ''Mahāyānasūtrālaṅkāra''; Tib. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་, ''Tekpa Chenpö Do Dé Gyen''; [[Wyl.]] ''mdo sde’i rgyan'') — one of the [[Five Treatises of Maitreya]].  
 
[[Image:Maitreya.jpg|frame|'''Maitreya''']]'''The Ornament of the Mahayana Sutras''' (Skt. ''Mahāyānasūtrālaṅkāra''; Tib. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་, ''Tekpa Chenpö Do Dé Gyen''; [[Wyl.]] ''mdo sde’i rgyan'') — one of the [[Five Treatises of Maitreya]].  
{{Tibetan}}
 
 
==Outline==
 
==Outline==
 
The text has twenty-one chapters (Tib. <big>ལེའུ</big>, ''le’u''):
 
The text has twenty-one chapters (Tib. <big>ལེའུ</big>, ''le’u''):
 +
{{Tibetan}}
  
 
#Chapter One
 
#Chapter One

Revision as of 13:53, 27 January 2011

Maitreya

The Ornament of the Mahayana Sutras (Skt. Mahāyānasūtrālaṅkāra; Tib. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་, Tekpa Chenpö Do Dé Gyen; Wyl. mdo sde’i rgyan) — one of the Five Treatises of Maitreya.

Outline

The text has twenty-one chapters (Tib. ལེའུ, le’u):

Tibetan.png
This section contains Tibetan script. Without proper Tibetan rendering support configured, you may see other symbols instead of Tibetan script.
 1. Chapter One
 2. Establishing the Mahayana
 3. Refuge
 4. Gotra (Tib. རིགས་, rigs)
 5. Bodhicitta (Tib. སེམས་བསྐྱེད་, sems bskyed)
 6. Accomplishment/Practice (Tib. སྒྲུབ་པ་, sgrub pa)
 7. Suchness (Tib. དེ་ཁོ་ན་ཉིད་, de kho na nyid)
 8. Power (Tib. མཐུ་, mthu)
 9. Complete Maturation (Tib. ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་, yongs su smin pa)
 10. Awakening (Tib. བྱང་ཆུབ་, byang chub)
 11. Aspiration (Tib. མོས་པ་, mos pa)
 12. Tib. ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་, yongs su tshol ba
 13. Explication (Tib. བཤད་པ་, bshad pa)
 14. Practice (Tib. སྒྲུབ་པ་, sgrub pa)
 15. Tib. གདམས་ངག་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་, gdams ngag rjes su bstan pa
 16. Tib. ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ལས་, thabs dang ldan pa’i las
 17. The paramitas and means of attraction (Tib. བསྡུ་པ་, bsdu ba)
 18. Tib. མཆོད་པ་དང་བསྟེན་པ་དང་ཚད་མེད་པ་, mchod pa dang bsten pa dang tshad med pa
 19. Tib. བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་, byang chub kyi phyogs dang mthun pa
 20. Enlightened Qualities (Tib. ཡོན་ཏན་, yon tan)
 21. Tib. སྤྱོད་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་, spyod pa dang mthar thug pa

Translations

 • S. Levi, Mahāyāna Sūtrālaṅkāra. Exposé de la doctrine du grand véhicule selon le système Yogācāra, Honoré Champion, Paris, 1911
 • Asanga, Universal Vehicle Discourse Literature Mahayanasutralamkara (Treasury of the Buddhist Sciences), American Institute of Buddhist Studies, 2004
 • Mahayana-Sutralankara (mdo sde’i rgyan), Maitreya – Asanga with commentary by Jamgön Mipham, Padmakara, forthcoming translation