Difference between revisions of "Two aspects of the svabhavikakaya"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
The '''two aspects of the [[svabhavikakaya]]''' (Tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གཉིས་, ''ngowo nyi ku nyi'';[[Wyl.]] ''ngo bo nyid sku gnyis'') are:  
+
The '''two aspects of the [[svabhavikakaya]]''' (Tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གཉིས་, ''ngowo nyi ku nyi''; [[Wyl.]] ''ngo bo nyid sku gnyis'') are:  
 
# the natural purity of the svabhavikakaya (Tib. རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, ''rangshyin namdak gi ngowo nyi ku''; Wyl. ''rang bzhin rnam dag gi ngo bo nyid sku''), and
 
# the natural purity of the svabhavikakaya (Tib. རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, ''rangshyin namdak gi ngowo nyi ku''; Wyl. ''rang bzhin rnam dag gi ngo bo nyid sku''), and
 
# the freedom from adventitious stains of the svabhavikakaya (Tib. གློ་བུར་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, ''lobur namdak gi ngowo nyi ku'';  Wyl. ''glo bur rnam dag gi ngo bo nyid sku'').
 
# the freedom from adventitious stains of the svabhavikakaya (Tib. གློ་བུར་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, ''lobur namdak gi ngowo nyi ku'';  Wyl. ''glo bur rnam dag gi ngo bo nyid sku'').

Revision as of 15:09, 8 March 2018

The two aspects of the svabhavikakaya (Tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གཉིས་, ngowo nyi ku nyi; Wyl. ngo bo nyid sku gnyis) are:

  1. the natural purity of the svabhavikakaya (Tib. རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, rangshyin namdak gi ngowo nyi ku; Wyl. rang bzhin rnam dag gi ngo bo nyid sku), and
  2. the freedom from adventitious stains of the svabhavikakaya (Tib. གློ་བུར་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, lobur namdak gi ngowo nyi ku; Wyl. glo bur rnam dag gi ngo bo nyid sku).