Difference between revisions of "Two aspects of the svabhavikakaya"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
The '''two aspects of the [[svabhavikakaya]]''' (Tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གཉིས་, ''ngowo nyi ku nyi''; [[Wyl.]] ''ngo bo nyid sku gnyis'') are:  
+
The '''two aspects of the [[svabhavikakaya]]''' (Tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གཉིས་, ''ngowo nyi ku nyi'', [[Wyl.]] ''ngo bo nyid sku gnyis'') are:  
# the natural purity of the svabhavikakaya (Tib. རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, ''rangshyin namdak gi ngowo nyi ku''; Wyl. ''rang bzhin rnam dag gi ngo bo nyid sku''), and
+
# the natural purity of the svabhavikakaya (Tib. རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, ''rangshyin namdak gi ngowo nyi ku'', Wyl. ''rang bzhin rnam dag gi ngo bo nyid sku''), and
# the freedom from adventitious stains of the svabhavikakaya (Tib. གློ་བུར་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, ''lobur namdak gi ngowo nyi ku''; Wyl. ''glo bur rnam dag gi ngo bo nyid sku'').
+
# the freedom from adventitious stains of the svabhavikakaya (Tib. གློ་བུར་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, ''lobur namdak gi ngowo nyi ku'', Wyl. ''glo bur rnam dag gi ngo bo nyid sku'').
  
 
[[Category:Kayas]]
 
[[Category:Kayas]]
 
[[Category:Enumerations]]
 
[[Category:Enumerations]]
 
[[Category:02-Two]]
 
[[Category:02-Two]]

Latest revision as of 12:27, 9 March 2018

The two aspects of the svabhavikakaya (Tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གཉིས་, ngowo nyi ku nyi, Wyl. ngo bo nyid sku gnyis) are:

  1. the natural purity of the svabhavikakaya (Tib. རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, rangshyin namdak gi ngowo nyi ku, Wyl. rang bzhin rnam dag gi ngo bo nyid sku), and
  2. the freedom from adventitious stains of the svabhavikakaya (Tib. གློ་བུར་རྣམ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་, lobur namdak gi ngowo nyi ku, Wyl. glo bur rnam dag gi ngo bo nyid sku).