ཉོན་ཡིད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཉོན་ཡིད། (Wyl. nyon yid) n. Pron.: nyön yi

  • addictive mentality ▷RTH ▷CPT
  • དམིགས་པ་ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཙོ་བོའི་རིག་པ། [Definition] ▷KPH

Further Information