འབྲས་བུ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རེག་བྱ་བདུན་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

འབྲས་བུ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རེག་བྱ་བདུན། (Wyl. 'bras bu 'byung gyur gyi reg bya bdun) Pron.: drebu junggyur gyi rekja dün

  • འཇམ་པ། རྩུབ་པ། ལྕི་བ། ཡང་བ། བཀྲེས་པ། སྐོམ་པ། གྲང་བ། [Definition] [Enumerations] ▷KPH