རྩོལ་བ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

རྩོལ་བ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད། (Wyl. rtsol ba med par 'jug pa'i yid byed) n. Pron.: tsolwa mepar jukpé yi jé

Further Information