ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། (Wyl. len pa'i rnam par shes pa ) Pron.: lenpé nampar shepa

Further Information