Khenpo Ngakchung's Collected Works Volume 4

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

The Collected Works of Khenchen Ngawang Palzang aka Khenpo Ngakchung are published in Chengdu in 9 volumes (in Tibetan. Volumes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, Volume 8 pp. 1-476, and Volume 9 pp.1-540 are in umé. Volume 6, Volume 8 pp.477-712, and Vol. 9 pp.1-254 are in uchen).

Volume 4

 • གྲོ་ལོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ (pp. 1-6)
 • གྲོ་ལོད་བརྒྱུད་འདེབས་ (pp. 7-11)
 • གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཕང་བ་ཟོར་གྱི་ལས་རིམ་ (pp. 13-152)
 • གྲོ་ལོད་ཀྱི་བསྐང་བ་ (pp. 153-160)
 • གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མནན་པའི་ལས་རིམ་ (pp. 161-230)
 • གྲོ་ལོད་སྒྲུབ་ཐབས་ (pp. 231-284)
 • ཁ་སྐོང་ (pp. 285-286)
 • གྲོ་ལོད་ཀྱི་མནན་པའི་ཡིག་ཆུང་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་ (pp. 287-321)
 • གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚེ་འདས་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱར་ཚུལ་ (pp. 323-328)
 • གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྲེག་པ་ཧོམ་གྱི་གཟེར་ཀ་ (pp. 329-372)
 • གྲོ་ལོད་ཡི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་ (pp. 375-405)
 • གྲོ་ལོད་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིད་པའི་འདྲེ་ལྔའི་གླུད་མདོས་བཏང་མདོས་བཏང་ཚུལ་ (pp. 407-436)
 • སྲིད་པའི་འདྲེ་ལྔའི་གླུད་བསྡུས་ (pp. 437-456)
 • ཏ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ (pp. 457-461)
 • ཏ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་ལས་བྱང་འདོད་འཇོའི་སྙེ་མ་ (pp. 463-510)
 • དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་འཕྱོང་ (pp. 511-512)
 • རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་སྨད་ལས་ལས་བཞིའི་གསལ་བྱེད་དྲང་སྲོང་དམོད་པའི་མཚོན་ཆ་ (pp. 513-375)
 • རྟ་ནག་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་བསྲེག་ (pp. 577-594)
 • དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་གྱི་གསོལ་མཆོག་ (pp. 595-601)