Ngawang Tendar

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

Ngawang Tendar Lharampa (Wyl. ngag dbang bstan dar) (1759-1831) wrote a commentary on Jikmé Lingpa's Yönten Dzö.

External Links