Prayer to Do Khyentse Yeshe Dorje

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
Do Khyentse Yeshe Dorje

Prayer to Do Khyentse Yeshe Dorje

drowé gönpo changchup dorjé
From the protector of beings Changchup Dorje,

mindrol dampé chü kyi drö tobpa
You who received and realised the essential instructions on ripening and liberation,

chok lé namgyal tul shyuk dzinpé pal
Supremely victorious, glorious master of crazy wisdom,

yeshé dorjé shyap la solwa dep
Yeshe Dorje, at your feet I pray!

Tibetan text

༄༅། །འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ཡི། སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བཅུད་ཀྱི་དྲོད་ཐོབ་པ། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་དཔལ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །