Thirteen ornaments of the perfect sambhogakaya

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
Vajrasattva adorned with the thirteen ornaments of the perfect sambhogakaya

The thirteen ornaments of the perfect sambhogakaya (Tib. ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་, long kü gyen ché chu sum, Wyl. longs sku'i rgyan chas bcu gsum) are:

 • the five silk adornments (Tib. དར་གྱི་ཆོས་གོས་ལྔ་, dar gyi chögö nga, Wyl. dar gyi chos gos lnga)
 1. headband
 2. upper garment
 3. long scarf
 4. belt
 5. lower garment

and

 • the eight jewel ornaments (Tib. རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་, Wyl. rin po che'i rgyan brgyad)
 1. jewel of the crown
 2. earrings
 3. short necklace
 4. armlets
 5. two long necklaces (one longer than the other)
 6. bracelets
 7. anklets
 8. rings