Twelve teachers

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
Khyeu Nangwa Dampa, the first of the Twelve Teachers

Twelve teachers (Tib. སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་, tönpa chunyi, Wyl. ston pa bcu gnyis) — the founding teachers of Dzogchen, also known as the 'twelve Dzogchen teachers'.

 1. Khyeu Nangwa Dampa (Tib. སྟོན་པ་ཁྱེའུ་སྣང་བ་དམ་པ་, Wyl. ston pa khye'u snang ba dam pa)
 2. Khyeu Ö Mitrukpa (Tib. སྟོན་པ་ཁྱེའུ་འོད་མི་འཁྲུགས་པ་, Wyl. ston pa khye'u 'od mi 'khrugs pa)
 3. Jikpa Kyob (Tib. སྟོན་པ་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་, Wyl. ston pa 'jigs pa skyob)
 4. Shyönnu Rolpa Nampar Tsewa (Tib. སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་རྣམ་པར་བརྩེ་བ་, Wyl. ston pa gzhon nu rol pa rnam par brtse ba)
 5. Dorje Chang (Tib. སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་, Wyl. ston pa rdo rje 'chang)
 6. Shyönnu Pawo (Tib. སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ་, Wyl. ston pa gzhon nu dpa' bo)
 7. Drangsong Tröpé Gyalpo (Tib. སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ་, Wyl. ston pa drang srong khros pa'i rgyal po)
 8. Ser Ö Dampa (Tib. སྟོན་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་, Wyl. ston pa gser 'od dam pa)
 9. Tsewé Rolpé Lodrö (Tib. སྟོན་པ་བརྩེ་བས་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་, Wyl. ston pa brtse bas rol pa'i blo gros)
 10. Ösung Drepo (Tib. སྟོན་པ་འོད་སྲུང་བགྲེས་པོ་, Wyl. ston pa 'od srung bgres po)
 11. Ngöndzok Gyalpo (Tib. སྟོན་པ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་, Wyl. ston pa mngon rdzogs rgyal po)
 12. Shakyamuni (Tib. སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་, Wyl. ston pa shAkya thub pa)

Further Reading

 • Nyoshul Khenpo, A Marvelous Garland of Rare Gems: Biographies of Masters of Awareness in the Dzogchen Lineage (Junction City: Padma Publications, 2005), pages 32-36.
 • Wellsprings of the Great Perfection, compiled and edited by Erik Pema Kunsang, Rangjung Yeshe Publications, 2006, Part II—From early Treasure Masters, The Twelve Dzogchen Buddhas.