Twenty kinds of emptiness

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Twenty kinds of emptiness (Tib. སྟོང་ཉིད་ཉི་ཤུ་, tongnyi nyishu; Wyl. stong nyid nyi shu) — according to Mipham Rinpoche's Gateway to Knowledge [22:61 to 22:65], they are

the sixteen kinds of emptiness:

 1. emptiness of the outer (Tib. ཕྱི་སྟོང་པ་ཉིད་, chi tongpa nyi, Wyl. phyi stong pa nyid)
 2. emptiness of the inner (Tib. ནང་སྟོང་པ་ཉིད་, nang tongpa nyi, Wyl. nang stong pa nyid)
 3. emptiness of the outer and inner (Tib. ཕྱི་ནང་སྟོང་པ་ཉིད་, chi nang tongpa nyi, Wyl. phyi nang stong pa nyid)
 4. great emptiness (Tib. ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་, chenpo tongpa nyi, Wyl. chen po stong pa nyid)
 5. emptiness of the beginningless and endless (Tib. ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་, tokma dang tama mepe tongpa nyi, Wyl. thog ma dang mtha' ma med pa'i stong pa nyid)
 6. emptiness of the conditioned (Tib. འདུས་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད་, dü je tongpa nyi, Wyl. 'dus byas stong pa nyid)
 7. emptiness of the unconditioned (Tib. འདུས་མ་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད་, dü mache tongpa nyi, Wyl. 'dus ma byas stong pa nyid )
 8. emptiness of emptiness (Tib. སྟོང་པ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་, tongpa nyi tongpa nyi, Wyl. stong pa nyid stong pa nyid)
 9. emptiness beyond extremes (Tib. མཐའ་ལས་འདས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་, tale depe tongpa nyi, Wyl. mtha' las 'das pa'i stong pa nyid)
 10. natural emptiness (Tib. རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་, rangshin tongpa nyi, Wyl. rang bzhin stong pa nyid)
 11. emptiness of the unobserved (Tib. མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་, tsennyi mepe tongpa nyi, Wyl. mtshan nyid med pa'i stong pa nyid)
 12. ultimate emptiness (Tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་, ngowo nyi tongpa nyi, Wyl. ngo bo nyid stong pa nyid)
 13. emptiness of the indispensable (Tib. དོར་བ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་, dorwa mepe tongpa nyi, Wyl. dor ba med pa'i stong pa nyid)
 14. emptiness of the essential nature of non-entities (Tib. དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་, ngöpo mepe ngowo nyi tongpa nyi, Wyl. dngos po med pa'i ngo bo nyid stong pa nyid)
 15. emptiness of all phenomena (Tib. ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་, chö tamche tongpa nyi, Wyl. chos thams cad stong pa nyid)
 16. emptiness of specific characteristics (Tib. མཚན་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་, tsen nyi tongpa nyi, Wyl. mtshan nyid stong pa nyid)

plus:

17. emptiness of the concrete (Tib. དངོས་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་, ngöpo tongpa nyi, Wyl. dngos po stong pa nyid)
18. emptiness of the inconcrete (Tib. དངོས་པོ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་, ngöpo mepe tongpa nyi, Wyl. dngos po med pa'i stong pa nyid)
19. emptiness of nature or of identity (Tib. ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་, ngowo nyi tongpa nyi, Wyl. ngo bo nyid stong pa nyid)
20. emptiness of substance (Tib. གཞན་གྱི་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་, shengyi ngöpo tongpa nyi, Wyl. gzhan gyi dngos po stong pa nyid)

Internal Links