Yama

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

Yama (Skt. Yama) or Yamaraja (Skt. Yamarāja; Wyl. gshin rje, chos rgyal), the 'Lord of Death'.