Difference between revisions of "Longchen Nyingtik Core Texts"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
(Volume 5)
(Volume 5)
Line 614: Line 614:
 
[[Category:Texts]]
 
[[Category:Texts]]
  
*'''A Mirror which Clarifies Everything: Notations on the Thread-cross Ritual of the Protectress [[Ekadzati|Ekajaṭī]]''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] ''('don zin - ma mgon g.yul mdos kyi 'don zin kun gsal me long)'' (1-23/24)
+
*'''A Mirror which Clarifies Everything: Notations on the Thread-cross Ritual of the Protectress [[Ekadzati|Ekajaṭī]]''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] (འདོན་ཟིན་ - མ་མགོན་གཡུལ་མདོས་ཀྱི་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་,'' 'don zin - ma mgon g.yul mdos kyi 'don zin kun gsal me long'') (1-23/24)
  
*'''Notations on the Image of the War Thread-cross Ritual of the Protectress [[Ekadzati|Ekajaṭī]]''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] ''(sku tsaka- ma mgon g.yul mdos kyi sku tsaka)'' (25-29/30)
+
*'''Notations on the Image of the War Thread-cross Ritual of the Protectress [[Ekadzati|Ekajaṭī]]''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] (སྐུ་ཙཀ་ - མ་མགོན་གཡུལ་མདོས་ཀྱི་སྐུ་ཙཀ་, ''sku tsaka - ma mgon g.yul mdos kyi sku tsaka'') (25-29/30)
  
*'''A Wish-fulfilling Tree: An Investiture of the Five Medicine Women Sisters''' ([[Tseringma]]) ''(sman btsun mched lnga'i mnga' gsol dpag bsam yongs 'dus)'' (31-33/34)
+
*'''A Wish-fulfilling Tree: An Investiture of the Five Medicine Women Sisters''' ([[Tseringma]]) (སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་མངའ་གསོལ་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུས་, ''sman btsun mched lnga'i mnga' gsol dpag bsam yongs 'dus)'' (31-33/34)
  
*'''The Messenger who Benefits Others: An Investiture of the Five Sisters of Long-life''' ([[Tseringma]]), by Abhaya ''(tshe ring ma'i mnga gsol - tshe ring mched lnga'i mnga' gsol phan bde'i pho nya)'' (p.35/36))
+
*'''The Messenger who Benefits Others: An Investiture of the Five Sisters of Long-life''' ([[Tseringma]]), by Abhaya (ཚེ་རིང་མའི་མངའ་གསོལ་ - ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་མངའ་གསོལ་ཕན་བདེའི་ཕོ་ཉ་, ''tshe ring ma'i mnga' gsol - tshe ring mched lnga'i mnga' gsol phan bde'i pho nya'') (p.35/36))
  
*'''The Medicine Women's Necklace: A Prayer and Offering to the Vajra Lady of the Turqouise Lamp (Dorje [[Yudronma]])''', by Jikmé Lingpa (check) ''(g.yu sgron - rdo rje g.yu sgron ma'i gsol mchod sman btsun mgul rgyan)'' (37-44)
+
*'''The Medicine Women's Necklace: A Prayer and Offering to the Vajra Lady of the Turqouise Lamp (Dorje [[Yudronma]])''', by Jikmé Lingpa (check) (གཡུ་སྒྲོན་ - རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་མཆོད་སྨན་བཙུན་མགུལ་རྒྱན་, ''g.yu sgron - rdo rje g.yu sgron ma'i gsol mchod sman btsun mgul rgyan'') (37-44)
  
*'''Brief Dharma Protectors Offering''', by the first [[Dodrupchen Jikme Trinle Özer]] ''(gsol bsdus rdo grub gsung)'' (p.45/46)
+
*'''Brief Dharma Protectors Offering''', by the first [[Dodrupchen Jikme Trinle Özer]] (གསོལ་བསྡུས་རྡོ་གྲུབ་གསུང་, ''gsol bsdus rdo grub gsung'') (p.45/46)
  
*'''Raising the Standard of Ocean of Oath-bound Dharma Protectors, from the Heart Essence of the Vast Expanse''' ([[Ma Gön Chamdral]]), by Jikme Lingpa (check) ''(ma mgon mnga' gsol - klong chen snying gi thig le las/ bstan srung dam can rgya mtsho'i ru mtshon mnga' gsol)'' (47-52)
+
*'''Raising the Standard of Ocean of Oath-bound Dharma Protectors, from the Heart Essence of the Vast Expanse''' ([[Ma Gön Chamdral]]), by Jikme Lingpa (check) (མ་མགོན་མངའ་གསོལ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་མཚོན་མངའ་གསོལ་, ''ma mgon mnga' gsol - klong chen snying gi thig le las/ bstan srung dam can rgya mtsho'i ru mtshon mnga' gsol'') (47-52)
  
*'''A Practice of Fulfilment and Confession to an Ocean of Oath-bound Protectors''', by [[Jikmé Lingpa]] ''(bskang phrin - dam can rgya mtsho'i skong bshags)'' (53-55/56)
+
*'''A Practice of Fulfilment and Confession to an Ocean of Oath-bound Protectors''', by [[Jikmé Lingpa]] (བསྐང་ཕྲིན་ - དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་སྐོང་བཤགས་, ''bskang phrin - dam can rgya mtsho'i skong bshags'') (53-55/56)
 
**English translation: {{LH|tibetan-masters/jigme-lingpa/ocean-of-oath-bound-protectors|''A Practice of Fulfilment and Confession to an Ocean of Oath-bound Protectors''}}, translated by Han Kop and Stefan Mang. With gratitude to Tulku Rigdzin Pema Rinpoche. August 2016, Lerab Ling. Edited by Jeremy Tattersall.
 
**English translation: {{LH|tibetan-masters/jigme-lingpa/ocean-of-oath-bound-protectors|''A Practice of Fulfilment and Confession to an Ocean of Oath-bound Protectors''}}, translated by Han Kop and Stefan Mang. With gratitude to Tulku Rigdzin Pema Rinpoche. August 2016, Lerab Ling. Edited by Jeremy Tattersall.
 
**Colophon: ''This was taken from the fifth volume (ca) of the Collected Works of Jikmé Lingpa. Virtue!''
 
**Colophon: ''This was taken from the fifth volume (ca) of the Collected Works of Jikmé Lingpa. Virtue!''
  
*'''Entrusting Activity to the Samaya-bound Dharma Protectors''', by Khyentsé La ([[Jikmé Lingpa]]) ''(bskang phrin - 'phrin bcol)'' ( p.57/58)
+
*'''Entrusting Activity to the Samaya-bound Dharma Protectors''', by Khyentsé La ([[Jikmé Lingpa]]) (བསྐང་ཕྲིན་ - འཕྲིན་བཅོལ་, ''bskang phrin - 'phrin bcol'') ( p.57/58)
 
**English Translation: ''Entrusting Activity to the Samaya-bound Dharma Protectors'', provisional translation by Han Kop, September 2016, Lerab Ling. With gratitude to Tulku Rigdzin Pema Rinpoche and Stefan Mang. Edited by Jeremy Tattersall.
 
**English Translation: ''Entrusting Activity to the Samaya-bound Dharma Protectors'', provisional translation by Han Kop, September 2016, Lerab Ling. With gratitude to Tulku Rigdzin Pema Rinpoche and Stefan Mang. Edited by Jeremy Tattersall.
  
*'''The Melody of Brahmā: an Offering of Praise to the Guardians of the Vajrayāna''', by [[Gyalsé Shenpen Tayé]] ''(rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma rnams la mngon par bstod pa tshangs pa'i glu dbyangs)'' (59-61/62)
+
*'''The Melody of Brahmā: an Offering of Praise to the Guardians of the Vajrayāna''', by [[Gyalsé Shenpen Tayé]] (རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་གླུ་དབྱངས་, ''rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma rnams la mngon par bstod pa tshangs pa'i glu dbyangs'') (59-61/62)
 
**English Translation: ''The Melody of Brahmā: an Offering of Praise to the Guardians of the Vajrayāna'', provisional translation by Han Kop, September 2016, Lerab Ling. With gratitude to [[Tulku Rigdzin Pema Rinpoche]]. Edited by Jeremy Tattersall.
 
**English Translation: ''The Melody of Brahmā: an Offering of Praise to the Guardians of the Vajrayāna'', provisional translation by Han Kop, September 2016, Lerab Ling. With gratitude to [[Tulku Rigdzin Pema Rinpoche]]. Edited by Jeremy Tattersall.
  
*'''May those beings with bodhicitta, never transgress their vows of the awakened mind...''', by [[Patrul Rinpoche]] "(byang chub sems dang ldan pa'i skyes bu yis / thugs bskyed dam bca' mi nyams...)'' (p.63/64)
+
*'''May those beings with bodhicitta, never transgress their vows of the awakened mind...''', by [[Patrul Rinpoche]] (བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིས་། ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་མི་ཉམས་..., ''byang chub sems dang ldan pa'i skyes bu yis / thugs bskyed dam bca' mi nyams...'') (p.63/64)
  
*'''A Prayer to Fulfil Wishes and Entrust Activity''', by [[Dodrupchen Jikme Trinle Özer]] ''('dod gsol rdo grub gsung) 'dod don gsol zhing phrin las bcol ba)'' (p.65/66)
+
*'''A Prayer to Fulfil Wishes and Entrust Activity''', by [[Dodrupchen Jikme Trinle Özer]] (འདོད་གསོལ་རྡོ་གྲུབ་གསུང་ - འདོད་དོན་གསོལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་,'' 'dod gsol rdo grub gsung - 'dod don gsol zhing phrin las bcol ba'') (p.65/66)
  
*'''An Abreviated Practice of the 'Auspicious Wish-fulfilling Words: A Consecration Ritual (Rabné)' ''', by Kunkyen Lama Gyepé Bang Jikpa Mepé Dé ([[Jamyang Khyentse Wangpo]]) ''(snying tig rab gnas - rab gnas bkra shis 'dod 'jo'i snying po nye bar bsdud pa)'' (67-90)
+
*'''An Abreviated Practice of the 'Auspicious Wish-fulfilling Words: A Consecration Ritual (Rabné)' ''', by Kunkyen Lama Gyepé Bang Jikpa Mepé Dé ([[Jamyang Khyentse Wangpo]]) (སྙིང་ཏིག་རབ་གནས་ - རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ་ཉེ་བར་བསྡུད་པ་, ''snying tig rab gnas - rab gnas bkra shis 'dod 'jo'i snying po nye bar bsdud pa'') (67-90)
  
*'''A Brief and Clear Guide on how to Perform the 'Auspicious Wish-fulfilling Words: A Consecration Ritual (Rabné)' According to Tradition''' ''(klong chen snying tig gi rab gnas bkra shis 'dod 'jo'i phyag len reg zin nyung gsal)'' (91-96)
+
*'''A Brief and Clear Guide on how to Perform the 'Auspicious Wish-fulfilling Words: A Consecration Ritual (Rabné)' According to Tradition''' (ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོའི་ཕྱག་ལེན་རེག་ཟིན་ཉུང་གསལ་, ''klong chen snying tig gi rab gnas bkra shis 'dod 'jo'i phyag len reg zin nyung gsal'') (91-96)
  
*'''The Words of the Vidyādhara which Bestows the Majesty of Great Bliss: A Guide to the Assembly of Awareness Holders ([[Rigdzin Düpa]])''', by [[Lushul Khenpo Könchok Drönme]] ''(rig ‘dzin ‘dus pa’i zin bris rig ‘dzin zhal lung bde chen dpal ster)'' (97-238)  
+
*'''The Words of the Vidyādhara which Bestows the Majesty of Great Bliss: A Guide to the Assembly of Awareness Holders ([[Rigdzin Düpa]])''', by [[Lushul Khenpo Könchok Drönme]] (རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཟིན་བྲིས་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་བདེ་ཆེན་དཔལ་སྟེར་, ''rig ‘dzin 'dus pa'i zin bris rig 'dzin zhal lung bde chen dpal ster'') (97-238)  
 
**English Translation: ''The Oral Agama on the Vidyadharas which Gloriously bestows Great Bliss'', translated by John Newnham  (1990).
 
**English Translation: ''The Oral Agama on the Vidyadharas which Gloriously bestows Great Bliss'', translated by John Newnham  (1990).
 
**English Translation: ''The Words of the Vidyadhara which Bestow the Majesty of Great Bliss'', Rigpa Translations (2007).(Now published by Gyurme Avertin, see below)
 
**English Translation: ''The Words of the Vidyadhara which Bestow the Majesty of Great Bliss'', Rigpa Translations (2007).(Now published by Gyurme Avertin, see below)
 
**English translation: ''The Words of the Vidyādhara which Bestows the Majesty of Great Bliss, Notations on the Rigdzin Düpa, the Inner Sadhana for the Longchen Nyingtik Cycle'', in Jigme Lingpa, Patrul Rinpoche, Khenpo Chemchok, and Jamgon Kongtrul Lodro Taye, ''The Gathering of Vidyadharas: Text and Commentaries on the Rigdzin Düpa'', Translated by Gyurme Avertin (Boulder: Snow Lion, 2017), page 13.
 
**English translation: ''The Words of the Vidyādhara which Bestows the Majesty of Great Bliss, Notations on the Rigdzin Düpa, the Inner Sadhana for the Longchen Nyingtik Cycle'', in Jigme Lingpa, Patrul Rinpoche, Khenpo Chemchok, and Jamgon Kongtrul Lodro Taye, ''The Gathering of Vidyadharas: Text and Commentaries on the Rigdzin Düpa'', Translated by Gyurme Avertin (Boulder: Snow Lion, 2017), page 13.
  
*'''Precious Illumination: A Few Explanations Clarifying the Profound Meaning of the Wisdom Intent, of the Activity Manual for the Heart Practice of the Deities,  the Fierce Blue Gurus in the Assembly of the Great Glorious Ones, from the Heart Essence of the Vast Expanse''' ([[Palchen Düpa]]), by Dilgo Khyentse Rinpoche ''(rnam bshad - rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yi dam thugs sgrub bla ma drag mthing dpal chen ‘dus pa’i las byang gi dgongs don cung zad bshad pa zab don gsal byed rin chen snang ba)'' (239-414)
+
*'''Precious Illumination: A Few Explanations Clarifying the Profound Meaning of the Wisdom Intent, of the Activity Manual for the Heart Practice of the Deities,  the Fierce Blue Gurus in the Assembly of the Great Glorious Ones, from the Heart Essence of the Vast Expanse''' ([[Palchen Düpa]]), by Dilgo Khyentse Rinpoche (རྣམ་བཤད་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡི་དམ་ཐུགས་སྒྲུབ་བླ་མ་དྲག་མཐིང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་དགོངས་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་རིན་ཆེན་སྣང་བ་, ''rnam bshad - rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yi dam thugs sgrub bla ma drag mthing dpal chen 'dus pa'i las byang gi dgongs don cung zad bshad pa zab don gsal byed rin chen snang ba'') (239-414)
  
*'''A Lamp Illuminating the Excellent Path of Great Bliss: A Guide to the Sādhana of Yumka Awareness Holder, the Queen of Great Bliss''' ([[Yumka Dechen Gyalmo]]), by the third [[Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima]] ''(yum ka'i zin bris - rig 'dzin yum bka’ bde chen rgyal mo’i sgrub gzhung gi zin bris bde chen lam bzang gsal ba’i sgron me)'' (415-482)
+
*'''A Lamp Illuminating the Excellent Path of Great Bliss: A Guide to the Sādhana of Yumka Awareness Holder, the Queen of Great Bliss''' ([[Yumka Dechen Gyalmo]]), by the third [[Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima]] (ཡུམ་ཀའི་ཟིན་བྲིས་ - རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་གཞུང་གི་ཟིན་བྲིས་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་, ''yum ka'i zin bris - rig 'dzin yum bka’ bde chen rgyal mo’i sgrub gzhung gi zin bris bde chen lam bzang gsal ba’i sgron me'') (415-482)
  
*'''The Oral Transmission of the Awareness Holders: An Addendum to 'The Guide to Yumka' Spoken by the Lord Guru''' ([[Yumka Dechen Gyalmo]]), by the great scholar from Dodrupchen Monastery, [[Lushul Khenpo Könchok Drönme]] ''(mkha' 'gro'i 'grel ba - rje bla mas gsungs pa'i yum bka’i zin bris kyi kha skong rig ‘dzin zhal lung)'' (483-550)
+
*'''The Oral Transmission of the Awareness Holders: An Addendum to 'The Guide to Yumka' Spoken by the Lord Guru''' ([[Yumka Dechen Gyalmo]]), by the great scholar from Dodrupchen Monastery, [[Lushul Khenpo Könchok Drönme]] (མཁའ་འགྲོའི་འགྲེལ་བ་ - རྗེ་བླ་མས་གསུངས་པའི་ཡུམ་བཀའི་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་, ''mkha' 'gro'i 'grel ba - rje bla mas gsungs pa'i yum bka’i zin bris kyi kha skong rig 'dzin zhal lung'') (483-550)
  
*'''A Lake of Enjoyment [Fulfilling] All Wishes Related to the Two Accomplishments: A Framework for an Elaborate Accomplishment Practice of the Three Roots, of the Heart Essence of the Vast Expanse''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] ''(sgrub khog - klong chen snying gi thig le'i rtsa ba gsum gyi spros bcas sgrub mchod rgyas pa'i khog phub grub gnyis 'dod dgu'i rol mtsho)'' (551-645/646)
+
*'''A Lake of Enjoyment [Fulfilling] All Wishes Related to the Two Accomplishments: A Framework for an Elaborate Accomplishment Practice of the Three Roots, of the Heart Essence of the Vast Expanse''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] (སྒྲུབ་ཁོག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པའི་ཁོག་ཕུབ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་རོལ་མཚོ་, ''sgrub khog - klong chen snying gi thig le'i rtsa ba gsum gyi spros bcas sgrub mchod rgyas pa'i khog phub grub gnyis 'dod dgu'i rol mtsho'') (551-645/646)
  
*'''A Feast of the Pleasant and Fortunate Ones which Opens the Door to the Profound and Secret Amṛta: A Garland of Ritual Arrangements for Bestowing the Empowerments of the General and Specific Practices of the Three Roots of the Heart Essence of the Vast Expanse'''', arranged by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] ''(dbang chog - rdzogs pa chen po klong chen snying thig le'i rtsa gsum spyi dang bye brag gi dbang bskur gyi phreng ba bklag chog tu bkod pa zab gsang bdud rtsi'i sgo 'byed skal bzang kun dga'i rol ston)'' (647-961/962
+
*'''A Feast of the Pleasant and Fortunate Ones which Opens the Door to the Profound and Secret Amṛta: A Garland of Ritual Arrangements for Bestowing the Empowerments of the General and Specific Practices of the Three Roots of the Heart Essence of the Vast Expanse'''', arranged by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] (དབང་ཆོག་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལེའི་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཕྲེང་བ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་སྒོ་འབྱེད་སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་རོལ་སྟོན་, ''dbang chog - rdzogs pa chen po klong chen snying thig le'i rtsa gsum spyi dang bye brag gi dbang bskur gyi phreng ba bklag chog tu bkod pa zab gsang bdud rtsi'i sgo 'byed skal bzang kun dga'i rol ston'') (647-961/962)
  
*'''A Commentary to 'The Prayer of the Ground, Path & Fruition' ''', by [[Khenpo Yönga]] ''(klong chen snying gi thig le las/ gzhi lam ‘bras bu’i smon lam gyi ‘grel ba)'' (963-972)  
+
*'''A Commentary to 'The Prayer of the Ground, Path & Fruition' ''', by [[Khenpo Yönga]] (ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་བ་, ''klong chen snying gi thig le las/ gzhi lam 'bras bu'i smon lam gyi 'grel ba)'' (963-972)  
 
**English translation: {{LH|tibetan-masters/khenpo-yonten-gyatso/ground-path-fruition-commentary|''The Prayer of the Ground, Path & Fruition Accompanied by the explanation of Yönten Gyatso, from the Heart Essence of the Vast Expanse''}}
 
**English translation: {{LH|tibetan-masters/khenpo-yonten-gyatso/ground-path-fruition-commentary|''The Prayer of the Ground, Path & Fruition Accompanied by the explanation of Yönten Gyatso, from the Heart Essence of the Vast Expanse''}}
  
*'''The Seed of Everlasting Happiness: A Commentary on the Aspiration and Prayer 'Training in the Pure Realms of the Three Kāyas' ''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] ''(smon 'grel - sku gsum zhing khams sbyong ba’i gsol 'debs smon lam gyi ‘grel pa gtan bde'i sa bon)''  (973-1004)
+
*'''The Seed of Everlasting Happiness: A Commentary on the Aspiration and Prayer 'Training in the Pure Realms of the Three Kāyas' ''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] (སྨོན་འགྲེལ་ - སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་གཏན་བདེའི་ས་བོན་, ''smon 'grel - sku gsum zhing khams sbyong ba'i gsol 'debs smon lam gyi 'grel pa gtan bde'i sa bon'') (973-1004)
  
*'''The Awareness Holders' Words of Truth: An Aspiration Prayer in Connection with the Stages of the Path of the Practices of the Gurus, Deities and ḍākinīs, from the Heart Essence of the Vast Expanse''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] ''(smon lam - rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rigpa 'dzin pa'i bden tshig)'' (p.1005/1006)
+
*'''The Awareness Holders' Words of Truth: An Aspiration Prayer in Connection with the Stages of the Path of the Practices of the Gurus, Deities and ḍākinīs, from the Heart Essence of the Vast Expanse''', by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] (སྨོན་ལམ་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་རིགཔ་འཛིན་པའི་བདེན་ཚིག་, ''smon lam - rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rigpa 'dzin pa'i bden tshig'') (p.1005/1006)
  
 
==External Links==
 
==External Links==
 
*{{TBRC|W1KG13585|Nyingtik Tsapö - Shechen}}
 
*{{TBRC|W1KG13585|Nyingtik Tsapö - Shechen}}
 
*{{TBRC|W21024|Nyingtik Tsapö - Adzom}}
 
*{{TBRC|W21024|Nyingtik Tsapö - Adzom}}

Revision as of 09:37, 15 August 2019

Shechen edition of the Longchen Nyingtik Root Volumes, in 5 volumes

Longchen Nyingtik Root Volumes (Tib. ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་རྩ་པོད་, Wyl. klong chen snying thig rtsa pod, Tib. tsa pö) — the collection of all the termas belonging to the Longchen Nyingtik, or Heart Essence of the Vast Expanse cycle which were revealed by Jikmé Lingpa, along with other texts written by Jikmé Lingpa and other masters such as the the first Dodrupchen Jikme Trinle Özer, Jamyang Khyentse Wangpo and Dilgo Khyentse Rinpoche.

The edition from Shechen Monastery Nepal has been compiled by Dilgo Khyentse Rinpoche. The first three volumes are texts taken from Jikme Lingpa's collected works, while the remaining two volumes comprise of texts not revealed or compiled by Jikme Lingpa. The first three volumes of the Shechen edition were based on the Derge edition of Jikme Lingpa's works, and the later two were taken from various sources.

(The translations of the titles below are provisional)

Shechen Edition (1994) in 5 volumes

Volume 1

Tibetan.png
This section contains Tibetan script. Without proper Tibetan rendering support configured, you may see other symbols instead of Tibetan script.
 • Ḍākki's Grand Secret-Talk: An Expression of My Realizations (རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཌཱཀྐིའི་གསང་གཏམ་ཆེན་མོ, rtogs pa brjod pa DAk+ki'i gsang gtam chen mo) (5-17/18)
  • English Translation: Ḍākki's Grand Secret-Talk: An Expression of My Realizations concerning the Longchen Nyingtig, in Apparations of the self, The Secret Autobiographies of a Tibetan Visionary, Janet Gyatso, Princeton University Press (1998)
 • A Great Secret: An Expression of Realizations about my Visionary Experiences Entitled Dancing Moon in the Water (རྟོགས་བརྗོད - གསང་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སྣང་གི་རྟོགས་བརྗོད་ཆུ་ཟླའི་གར་མཁན་, rtogs brjod - gsang ba chen po nyams snang gi rtogs brjod chu zla’i gar mkhan) (19-70)
  • English translation: A Great Secret: An Expression of Realizations about my Visionary Experiences Entitled Dancing Moon in the Water, in Apparations of the self, The Secret Autobiographies of a Tibetan Visionary, Janet Gyatso, Princeton University Press (1998)
 • A Casket of Enlightened Mind, a Manual of Essential Instructions, from the Heart Essence of the Vast Expanse (གནད་བྱང - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས།་གནད་བྱང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་, gnad byang - klong chen snying gi thig le las/ gnad byang thugs kyi sgrom bu) (71-80)
 • Skull Fragments: The Root Tantra of the Vidyādharas, from the Heart Essence of the Vast Expanse (རྩ་རྒྱུད - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ཐོད་པའི་དུམ་བུ་, rtsa rgyud - klong chen snying gi thig le las/ rig 'dzin rtsa rgyud thod pa'i dum bu) (81-87/88)
 • The Root Empowerment of the Vase Conferring Majesty, the Inner Enabling Empowerment, from the Heart Essence of the Vast Expanse (རྩ་དབང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས། ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་ངོ་, rtsa dbang - klong chen snying gi thig le las/ rtsa dbang rgyal thabs spyi blugs/ nang nus pa 'jug pa'i dbang ngo) (89-94)
  • English translation: Can mostly be found in the arrangement by Jamgon Kongtrul: The Lotus Garland Adornment: A Practice Arrangement Easy to Implement That Links the Different Elements of the "Empowerment Conferring Majesty," the Root Empowerment of the Rigdzin Düpa, from the Longchen Nyingtik Cycle, in Jigme Lingpa, Patrul Rinpoche, Khenpo Chemchok, and Jamgon Kongtrul Lodro Taye, The Gathering of Vidyadharas: Text and Commentaries on the Rigdzin Düpa, Translated by Gyurme Avertin (Boulder: Snow Lion, 2017), 177.
 • Clarifying the Essential Meaning: the General Meaning of Empowerment, from the Heart Essence of the Vast Expanse (དབང་སྤྱི་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། དབང་གི་སྤྱི་དོན་སྙིང་པོ་དོན་གསལ་, dbang spyi - klong chen snying gi thig le las/ dbang gi spyi don snying po don gsal) (95-131/132)
 • The Wish-fulfilling Jewel: The Outer Practice of Guru Yoga (བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ - ཕྱི་སྒྲུབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་, bla ma'i rnal ‘byor - phyi sgrub bla ma'i rnal ‘byor yid bzhin nor bu) (133-142)
  • English translation: (mostly translated in:) LotsawaHouse-tag.png The Excellent Path to Omniscience: The Dzogchen Preliminary Practice of Longchen Nyingtik
  • Colophon (Of the compilation by Jikme Trinle Özer): This arrangement of the practices to be recited for the Dzogchen Longchen Nyingtik Ngöndro, The Excellent Path to Omniscience, was written by the tantric yogin Jikme Trinle Özer, who was nurtured by the kindness of the vidyādhara Jikme Lingpa as well as many other holy teachers, and attained a firm conviction in the samaya vow. Through this merit, may followers of this lineage actually see the master as a buddha in person, and may this cause Samantabhadra’s original face, their own self-cognizant rigpa, to become fully evident to them, so they become of ceaseless benefit for limitless living beings. Sarvada Maṅgalaṃ!
 • Ocean of Siddhis: A Practice for Making Offerings to the Gurus, the Embodiments of all the Maṇḍalas (བླ་མ་མཆོད་ཆོག་ - དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་, bla ma mchod chog - dkyil 'khor thams cad kyi ngo bo bla ma mchod pa'i chog dngos grub rgya mtsho) (143-211/212)
 • An Aspiration Prayer to be Recited at the End of Time (སྨོན་ལམ་ - དུས་མཐར་གདབ་པའི་སྨོན་ལམ་, smon lam - dus mthar gdab pa'i smon lam) (218-220)
 • A Continuous Shower of Blessings: A Prayer to the Lineage of the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse (བརྒྱུད་འདེབས་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་, brgyud 'debs - rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi brgyud 'debs byin rlabs char rgyun) (221-224)
 • The Gathering of Vidyādharas (Rigdzin Düpa), the Inner Sādhana from the Heart Essence of the Vast Expanse (རིག་འཛིན་འདུས་པ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་, rig 'dzin 'dus pa - klong chen snying gi thig le las/ nang sgrub rig 'dzin 'dus pa) (225-247/248)
  • English translation: The Gathering of Vidyādharas, the Inner Sādhana from the Heart Essence of the Vast ExpanseRigpa Translations
  • English translation: The Assemblage of Vidyadharas of Long-Chen Nying-Thig, translated by Tulku Thondup (Gangtok, 1980, revised 1991).
 • Dazzling Key Points: The Vidyādharas' Manual of Concealed Instructions, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Rigdzin Düpa) (གབ་བྱང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གབ་བྱང་གནད་ཀྱི་མིག་ཚག་, gab byang - klong chen snying gi thig le las/ gab byang gnad kyi mig tshag) (243-248)
  • English translation: Gabjang—the Inner Mantra Practice: Dazzling Key Points—The Vidhyādhara's Manual of Concealed Instructions, Rigpa Translations.
 • The Casket of Siddhis: A Recitation Manual for 'Vidyādhara Assembly' (Rigdzin Düpa) (བསྙེན་ཡིག་ - རིག་འཛིན་བསྙེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་, bsnyen yig - rig 'dzin bsnyen yig dngos grub kyi za ma tog) (249-260)
 • The Vase of Immortal Life: The Long Life Practice (Tsedrup) of the Vidyādharas (Rigdzin Düpa) (ཚེ་སྒྲུབ་ - རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་བཅུད་, tshe sgrub - rig 'dzin tshe sgrub bdud rtsi bum bcud) (261-270)
  • English translation: (partly) The Vase of Immortal Life - Tsedrup the Long Life Practice of the Vidyadharas, Rigpa Translations.
 • The Crucial Points of Visualization for 'The Long Life Practice (Tsedrup) of the Vidyādharas' (Rigdzin Düpa) (ཚེ་སྒྲུབ་དམིགས་གནད་ - རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་དམིགས་གནད་གལ་མདོ་, tshe sgrub dmigs gnad - rig 'dzin tshe sgrub dmigs gnad gal mdo) (271-273/274)
  • English translation: The Crucial Points of Visualization for the Rigdzin Düpa Long-Life Practice, in Jigme Lingpa, Patrul Rinpoche, Khenpo Chemchok, and Jamgon Kongtrul Lodro Taye, The Gathering of Vidyadharas: Text and Commentaries on the Rigdzin Düpa, translated by Gyurme Avertin (Boulder: Snow Lion, 2017), 11.
 • Vase's Elixer of Immortal Life: An Explanation of the Empowerment of 'The Long Life Practice of the Vidyādharas' (Rigdzin Düpa) (ཚེ་སྒྲུབ་དབང་བཤད་ - ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་བཅུད་ཀྱི་དབང་བཤད་, tshe sgrub dbang bshad - tshe sgrub bdud rtsi bum bcud kyi dbang bshad) (275-285/286)
 • The History of the practice of Yumka, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo) (ལོ་རྒྱུས་ - ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་ལོ་རྒྱུས་, lo rgyus - yum ka bde chen rgyal mo'i lo rgyus) (287/288)
 • A Ritual for the Blessing Empowerment of Yumka, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Yumka Dechen Gyalmo) (དབང་ཆོག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡུམ་ཀའི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་, dbang chog - klong chen snying gi thig le las/ yum ka'i byin rlabs dbang gi cho ga) (289-292)
 • The Glorious Garland of Great Bliss: The Root Sādhana of Yumka Yeshe Tsogyal, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo) (བདེ་ཆེན་དཔལ་ཕྲེང་ - ཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་ཕྲེང་, bde chen dpal phreng - yum ka mtsho rgyal bde chen rgyal mo'i rtsa ba'i sgrub pa bde chen dpal phreng) (293-312)
  • English translation: The Queen of Great Bliss of Long-Chen Nying-Thig, translated by Tulku Thondup, Gangtok, 1983 revised 1992.
  • English translation: The Queen of Great Bliss of Long-Chen Nying-Thig, translated by Karma Sonam Drolma, Kathmandu: Dzogchen Shri Singha University, 1997.
  • English translation:The Longchen Nyingthik Root Sadhana of the Mother Tsogyal, The Queen of Great Bliss, called 'The Glorious Garland of Great Bliss' , Karen Liljenberg, www.zangthal.co.uk , 2006.
 • Recitation Manual for the Sādhana of Yumka, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo) (བསྙེན་ཡིག་ - ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་བསྙེན་ཡིག་, bsnyen yig - yum ka bde chen rgyal mo'i rtsa ba’i bsnyen yig) (313-319/320)
 • Elucidating the Body Maṇḍala: Further Clarifications for the Recitation Manual of Yumka, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo) (ལུས་དཀྱིལ་ - ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་བསྙེན་ཡིག་ཡང་གསལ་ལུས་དཀྱིལ་མངོན་བརྗོད་, lus dkyil - yum ka bde chen rgyal mo'i bsnyen yig yang gsal lus dkyil mngon brjod) (321-331/332)
 • Thoroughly Illuminating the Meaning of the Empowerment: the Self-initiation for the Ḍākinī Practice of Yumka (Yumka Dechen Gyalmo) (དབང་དོན་ - ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་བདག་འཇུག་དབང་དོན་རབ་གསལ་, dbang don - yum ka mkha' 'gro'i bdag 'jug dbang don rab gsal) (333-339/340)
 • The Treasury of the Four Activities: A Fire Offering for the Female Awareness-Holder (Rigdzin Yumka) Practice (Yumka Dechen Gyalmo) (མེ་མཆོད་ - རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀའི་མེ་མཆོད་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད་, me mchod - rig 'dzin yum ka'i me mchod las bzhi'i bang mdzod) (341-350)
 • 'Taking the Essence' (rasāyana) of the Three Kāyas' Amṛta, from the Queen of Great Bliss Ḍākinī (Yumka Dechen Gyalmo) (བཅུད་ལེན་ - མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ལས། སྐུ་གསུམ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་, bcud len - mkha' 'gro bde chen rgyal mo las/ sku gsum bdud rtsi’i bcud len) (351-354)
 • The Inner Practice of the Ḍākinī Practice of Yumka, a Treasure Vase Containing the Essence of Great Bliss, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Yumka Dechen Gyalmo) (ཡུམ་ཀའི་ནང་སྒྲུབ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་ནང་སྒྲུབ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་གཏེར་བུམ་, yum ka'i nang sgrub - klong chen snying gi thig le las/ yum ka mkha' 'gro'i nang sgrub bde chen snying po'i gter bum) (355-379/380)
 • A Tārā Ritual of the four maṇḍalas: The Mind Ornament of the Lord of the Nāgas (ཀླུ་དབང་སྒྲོལ་མ་མནྡལ་བཞི་པའི་ཆོག་ཀླུ་དབང་དགོངས་རྒྱན་, klu dbang sgrol ma man+dala bzhi pa'i chog klu dbang dgongs rgyan) (381-413/414)
 • Turning Back the Summons of the Ḍākinīs: The Marvelous Appearance (བསུན་ཟློག - མཁའ་འགྲོའི་བསུན་ཟློག་ངོ་མཚར་སྣང་བ་, bsun zlog - mkha' 'gro'i bsun zlog ngo mtshar snang ba) (415-433/444)
 • A Ritual for Offering the Ransoming Torma when an Elaborate Turning Back the Summons is Accumulated (གླུད་གཏོར་ - གྲངས་གསོག་ཚེ་བསུན་བཟློག་རྒྱས་པའི་མཚམས་སུ་གླུད་གཏོར་རིལ་བུ་དང་ཅས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབས་ནས་ཕུལ་, glud gtor - grangs gsog tshe bsun bzlog rgyas pa'i mtshams su glud gtor ril bu dang cas pa nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlabs nas phul) (435/436)
 • A Short Tsok Prayer for Turning Back the Summons of the Ḍākinīs (Yumka Dechen Gyalmo) (ཚོགས་བསྡུད་ - བསུན་ཟློག་རྒྱས་པ་ཚོགས་བརྒྱ་དང་འབྲེལ་སྐབས་ཡུམ་ཀའི་ཚོགས་ཀྱི་སྐོང་བཤགས་མལ་དུ་འཛད་པ་ལག་ལེན་, tshogs bsdud - bsun zlog rgyas pa tshogs brgya dang 'brel skabs yum ka'i tshogs kyi skong bshags mal (mang?) du 'dzad pa lag len) (437/438)
 • Turning Back the Summons of the Ḍākas and Ḍākinīs, from Yumka, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo) (བསུན་བཟློག་ - ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་བསུན་བཟློག་, bsun bzlog - yum ka bde chen rgyal mo las/ dpa' bo dpa' mo'i bsun bzlog) (439-441/2)
 • Longlife Empowerment Explanation Connected with the Fourth Point from the Collection of Activities of Yumka Ḍākinī (Yumka Dechen Gyalmo) (མཚམས་བྱོར་-་ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་ལས་ཚོགས་བཞི་བ་དང་འབྲེལ་བར།་ཚེ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར, mtshams byor - yum ka mkha' 'gro'i las tshogs bzhi ba dang 'brel bar/ tshe dbang gi mtshams sbyor) (443-458)
 • Additional Texts for Blessing the Treasure Vase, from the Collection of Activities of the Ḍākinī Practice of Yumka (Yumka Dechen Gyalmo) (བུམ་སྒྲུབ་ - ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལས།་གཏེར་བུམ་སྒྲུབ་པའི་ལྷན་ཐབས་, bum sgrub - yum ka mkha' 'gro'i tshogs las/ gter bum sgrub pa'i lhan thabs) (459-474)
 • A Ritual for Transferring to the Realm of Great Bliss: the Unfathomable Quick Path (ཆོ་ག་ - བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཆོ་ག་དཔག་མེད་མྱུར་ལམ་, cho ga - bde ba can du bgrod pa'i cho ga dpag med myur lam) (475-508)
 • An Aspiration to be Reborn in the Realm of Great Bliss (བདེ་སྨོན་ - བདེ་ཅན་ཞིང་བཀོད་སྨོན་ལམ་, de smon - bde can zhing bkod smon lam) (509-513/514)
 • The Purifying Treasure Vase: An Arrangement of the Guiding Practice Ritual Which Purifies Obscurations, for the Fifteenth Point of the Collection of Activities of the Ḍākinī (Yumka Dechen Gyalmo) (གནས་ལུང་ - མཁའ་འགྲོའི་ལས་ཚོགས་བཅོ་ལྔ་པ་སྒྲིབ་སྦྱོང་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་བསྒྲིགས་དག་བྱེད་གཏེར་བུམ་, gnas lung - mkha' 'gro'i las tshogs bco lnga pa sgrib sbyong gnas lung gi cho ga bsgrigs dag byed gter bum) (515-528)
 • Additional Texts for Cleansing ('byung?) Poison bases on Tārā Yoginī Practice (ལྷན་ཐབས་ - ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ལས། སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དུག་དབྱུང་བྱ་བ་བཀྲུའི་ལྷན་ཐབས་, lhan thabs - yum ka bde chen rgyal mo las/ sgrol ma rnal 'byor ma la brten nas dug dbyung bya ba bkru'i lhan thabs) (529-532)
 • Additional Texts for Ransoming the Life-force Spirit: The Tree of the Life Force Ocean, from the Activities of the Ḍākinī Practice of Yumka (Yumka Dechen Gyalmo) (མཁའ་འགྲོའི་བླ་བསླུ་ - ཡུམ་ཀ་མཁ་འགྲོའི་ལས་ཚོགས་ལས། བླ་བསླུའི་ལྷན་ཐབས་སྲོག་འཚོའི་ལྗོན་པ་, mkha' 'gro'i bla bslu - yum ka mkha 'gro'i las tshogs las/ bla bslu'i lhan thabs srog 'tsho'i ljon pa) (533-550)
 • A Bundle of Blessings Empowerment Ritual, from the Lion-faced Ḍākinī, the Secret Sādhana of Yumka (སེང་གདོང་དབང་ཆོག་ - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལས། དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཆུན་པོ་, seng gdong dbang chog - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong can las/ dbang chog byin rlabs chun po) (551-553/554)
 • A Shower of Blessings: The Lineage Prayer for the Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī, by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (གསོལ་འདེབས་ - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་, gsol 'debs - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong can gyi gsol 'debs byin rlabs char 'bebs) (555/556)
  • English translation: 'The Rainfall of Blessing', a prayer to Simhamukha from 'The Secret Sadhana of the Consort' , translated by John Myrdhin Reynolds.
  • Colophon: This 'Rainfall of Blessings' which is the prayer for 'The Secret Sadhana of the Consort', having placed the lotus-like feet of the Vidyadhara Jikme Lingpa upon the crown of his head, was written by Dodrupchen Jikme Trinle Ozer. May it become a medicine for all beings!)
 • The Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī, from the Heart Essence of the Vast Expanse (གསང་སྒྲུབ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་དོང་ཅན་, gsang sgrub - klong chen snying gi thig le las/ yum ka'i gsang sgrub seng ge'i dong can) (557-572)
  • English translation: The Secret Sadhana of the Consort who possess the Face of the Lion, from the Longchen Nyingthig, translated by John Myrdhin Reynolds (1985).
  • Colophon: As for this Secret Sadhana of Simhamukha, since it is very profound, it should be kept secret and apart. Drawing from various symbols and designs having the form of birds, a person of royal rank completed this lineage. SAMAYA GYA GYA GYA Profoundly sealed! Secretly sealed! (The above text) was set down from a single hieroglyph in the form of a multicoloured bird drawn on golden paper.
 • A Recitation Manual for the Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī: Entrance Way to the Ocean of Accomplishments (སེང་གདོང་བསྙེན་ཡིག་ - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་, seng gdong bsnyen yig - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong can gyi bsnyen yig dngos grub rgya mtsho'i 'jug ngogs) (573-579/80)
 • Turning Back the Summons of the Ḍākinīs: Subduing Sorcery's Strength, from the Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī (སྲུང་ཟློག་ - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལས། སྲུང་ཟློག་བྱད་མ་སྟོབས་འཇོམས་, srung zlog - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong can las/ srung zlog byad ma stobs 'joms) (581-583/584)
 • The Wheel of Lightning that Liberates from Sorcery, from the Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī (བྱད་འགྲོལ་ - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལས། བྱད་འགྲོལ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་, byad 'grol - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong can las/ byad 'grol gnam lcags 'khor lo) (585-596)
 • A Torma Offering and Avertion Ritual: Destroying the Hordes of Evil Sorcery, from the Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī (གཏོར་ཟློག་ - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལས། གཏོར་ཟློག་བྱད་གདོན་གཡུལ་འཇོམས་, gtor zlog - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong can las/ gtor zlog byad gdon g.yul 'joms) (597-620)
 • Notes on Essential Aspects of the Preparation for a Torma Offering and Avertion Ritual of the Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī (གནད་ཡིག - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་མའི་གཏོར་ཟློག་གི་བཅའ་གཞི་གནད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་, gnad yig - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong ma'i gtor zlog gi bca' gzhi gnad kyi yig chung) (621-624)
 • The Wheel of Activity Which Benefits Others, from the Secret Sādhana of the Lion-faced Ḍākinī (ཕྲིན་གཞན་འཁོར་ལོ་ - གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལས།་ཕྲིན་ལས་གཞན་ཕན་འཁོར་ལོ་, phrin gzhan 'khor lo - gsang sgrub seng ge'i gdong can las/ phrin las gzhan phan 'khor lo) (625/626)
 • A General Summary of the Three Yogas: the Oral Transmission of the Great Glorious One (Palchen Düpa) (ཡོ་གའི་སྤྱི་ཆིངས་ - ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་དཔལ་ཆེན་ཞལ་ལུང་, yo ga'i spyi chings - yo ga gsum gyi spyi chings dpal chen zhal lung) (627-637/638)
 • Great Glorious One Lineage Prayer (Palchen Düpa) (དཔལ་ཆེན་བརྒྱུད་འདེབས་, dpal chen brgyud 'debs) (639/640)
 • Assembly of the Great Glorious Ones, the Heart Practice of Vidyādharas, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Palchen Düpa) (དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་, dpal chen 'dus pa - klong chen snying gi thig le las/ rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa) (641-676)
 • Recitation Manual for the Assembly of the Great Glorious Ones, the Heart Practice of Vidyādharas (Palchen Düpa) (དཔལ་ཆེན་བསྙེན་ཡིག་ - རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་བསྙེན་ཡིག་, dpal chen bsnyen yig - rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa bsnyen yig) (677-688)
 • Mañjuśrī Yamāntaka, Outshining the Lord of Death, from the Ocean of Great and Glorious Kagyé, (ཤིན་རྗེ་ - དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་འཆི་བདག་ཟིལ་གནོན་, shin rje - dpal chen bka' 'dus rgya mtsho las/ 'jam dpal gshin rje 'chi bdag zil gnon) (689-700)
 • Hayagrīva's Play of the Three Realms, from the Ocean of Great and Glorious Kagyé (རྟ་མགྲིན་ - དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་རོལ་པ་, rta mgrin - dpal chen bka' 'dus rgya mtsho las/ rta mgrin khams gsum rol pa) (701-708)
 • Viśuddha, Union of the Buddhas, from the Ocean of Great and Glorious Kagyé (ཡང་དག་ - དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཡང་དག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་, yang dag - dpal chen bka' 'dus rgya mtsho las/ yang dag sangs rgyas mnyam sbyor) (709-718)
 • Vajrakīlaya, Outshining the Armies of Demons, from the Ocean of Great and Glorious Kagyé (ཕུར་པ་ - དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཕུར་པ་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་, phur pa - dpal chen bka' 'dus rgya mtsho las/ phur pa bdud dpung zil gnon) (719-736)
 • The Great Glorious Ones' Elaborate Mudra, from the Ocean of Great and Glorious Kagyé (Palchen Düpa) (དཔལ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ - བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒ་མཚོ་ལས། དཔལ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱས་པ་, dpal chen phyag rgya - bka' 'dus chos kyi rga mtsho las/ dpal chen phyag rgya rgyas pa) (737-745/746)

Volume 2

 • The Specific Empowerments for the Herukas of the Heart Practice of the Great Glorious Ones' Assembly (Palchen Düpa) (ཁྲག་འཐུང་སྒོས་དབང་ - ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལས།་ཁྲག་འཐུང་རིགས་བཞིའི་སྒོས་དབང་, khrag 'thung sgos dbang - thugs sgrub dpal chen 'dus pa las/ khrag 'thung rigs bzhi'i sgos dbang) (3-17/18)
 • A Precious Casket: A Framework for Accomplishment Practice, from the Ocean of Great and Glorious Kagyé (Palchen Düpa) (སྒྲུབ་ཁོག་ - དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། སྒྲུབ་པའི་ཁོག་འབུབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་, sgrub khog - dpal chen bka' 'dus rgya mtsho las/ sgrub pa'i khog 'bubs rin po che'i za ma tog) (19-44)
 • Heart Instructions for the Specific Recitations of the Four Heruka Families, from the Heart Practice of the Great Glorious Ones' Assembly (Palchen Düpa) (རིགས་བཞིའི་བཉེན་ཡིག་ - ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལས། ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་བཞིའི་སྒོས་སྒྲུབ་བསྙེན་པའི་དམར་བྱང་, rigs bzhi'i bnyen yig - thugs sgrub dpal chen 'dus pa las/ he ru ka rigs bzhi'i sgos sgrub bsnyen pa'i dmar byang) (45-49/50)
 • Empowerment's Ocean of Significance: The Self-initiation for the Ocean of Kagyé, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Palchen Düpa) (བདག་འཇུག་ - ཀློང་སྙིང་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། བདག་འཇུག་དབང་དོན་རྒྱ་མཚོ་, bdag 'jug - klong snying bka' 'dus rgya mtsho las/ bdag 'jug dbang don rgya mtsho) (51-72)
 • The Great Play: A Torma Offering and Avertion Ritual, from the Heart Practice of the Great Glorious Ones' Assembly (Palchen Düpa) (གཏོར་བཟློག་ - ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལས། རོལ་པ་ཆེན་པོའི་གཏོར་བཟློག་, gtor bzlog - thugs sgrub dpal chen 'dus pa las/ rol pa chen po'i gtor bzlog) (73-159/160)
 • The Profound Nail (kha?) Practice of 'The Great Play: a Torma Offering and Avertion Ritual' Seperately Arranged, from the Heart Practice of the Great Glorious Ones' Assembly (Palchen Düpa) (གཟེར་ཁ་ - ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལས། རོལ་པ་ཆེན་པོའི་གཏོར་བཟློག་གི་གཟེར་ཁ་ཟབ་མོ་གུད་དུ་བྱུང་བ་, gzer kha - thugs sgrub dpal chen 'dus pa las/ rol pa chen po'i gtor bzlog gi gzer kha zab mo gud du byung ba) (161-173.174)
 • Oral Instructions which Clarify the Meaning of the Key Points for the Great Glorious Ones' Wheel of Protection and Avertion (Palchen Düpa) (ཞལ་ཤེས་ - དཔལ་ཆེན་སྲུང་བཟློག་འཁོར་ལོ་ཡི། ཞལ་ཤེས་གནད་དོན་གསལ་བྱེད་, zhal shes - dpal chen srung bzlog 'khor lo yi/ zhal shes gnad don gsal byed) (175-181/182)
 • The Maṇḍala of Coiling Amṛta Mahottara Which Gathers All Qualities, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Palchen Düpa) (བདུད་རྩིའི་ཡོན་ཏན་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཆེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་འཁྱིལ་པ་ཡོན་ཏན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་, bdud rtsi'i yon tan - klong chen snying gi thig le las/ che mchog bdud rtsi'i 'khyil pa yon tan 'dus pa'i dkyil 'khor) (183-206)
 • Notes on the Practice of Accomplishment Medicine (Mendrub) (Palchen Düpa) (སྨན་སྒྲུབ་ཟིན་ཐོ་ - སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་ཟིན་ཐོ་, sman sgrub zin tho - sman sgrub lag len zin tho) (207-214)
 • Staircase to Akaniṣṭha: Instructions on the Generation Phase of Deity Practice (བསྐྱེད་རིམ་ - བསྐྱེད་རིམ་ལྷའི་ཁྲིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་འོག་མིན་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས, bskyed rim - bskyed rim lha'i khrid kyi rnam par gzhag pa 'og min bgrod pa'i them skas) (215-265/266)
  • English translation: Ladder to Akaniṣṭha: Instructions on the Development Stage and Deity Yoga, translated by Dharmachakra Translation Committee, in Deity, Mantra and Wisdom: Development Stage Meditation in Tibetan Buddhist Tantra, Jikme Lingpa and Getse Mahapandita Tsewang Chokdrub, Snow Lion, (2007).
 • Wisdom Flames: A Peaceful Fire Offering for the Peaceful and Fierce Vidyādhara Practices (ཞི་སྦྱིན་ - རིག་འཛིན་ཞི་དྲག་གི་སྒོ་ནས། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་ zhi sbyin - rig 'dzin zhi drag gi sgo nas/ zhi ba'i sbyin sreg ye shes me lce) (267-280)
 • A Fire Offering for the Four Common Activities and the Supreme Activity: A Casket Containing Oceans of Siddhis, from the Ocean of Great and Glorious Kagyé (Palchen Düpa) (སྦྱིན་སྲེག་ - དཔལ་ཆེན་བཀའ་དུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། ལས་བཞི་མཆོག་དང་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཟ་མ་ཏོག་, sbyin sreg - dpal chen bka' dus rgya mtsho las/ las bzhi mchog dang lnga'i sbyin sreg dngos grub rgya mtsho'i za ma tog) (281-338)
 • The Spontaneous Vajra Song of Fulfilment and Confession, from the Heart Essence of the Vast Expanse (སྐོང་བཤགས་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། སྐོང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་, skong bshags - klong chen snying gi thig le las/ skong bshags rdo rje'i thol glu) (339-354)
  • English translation: The Spontaneous Vajra Song of Fulfillment and Confession, translators unknown: This translation was completed on the Full Moon of the 2nd Tibetan Lunar month during the Iron Snake year, April 7, 2001 amidst the Sangre de Cristo-snow mountains of the precious Dharma realm of Crestone, Colorado.
  • Colophon: At Ömin Glorious Chimpu, in the Flower Cave, the assembly place of Dakinis, when I the bhusuku, Khyentse Özer, engaged, in the solitary practice of the essence, at the beginning of the second month of the Nam Non, the Iron Dragon year (1760), on the anniversary of the great festival, when the King Utrayana of Ruroka nvited our Teacher, giving offerings and paying respects; based on taking the essence of practice and by the pure auspiciousness of the place, through this juncture, pure wisdom, the expression of awareness arose, springing forth from the secret treasury of the great expanse of realized mind, and the symbolic words, appeared in writing. Easy to do and convenient to practice, and all the vital points of profundity are, complete; purifying breakages of (vows), negative actions and obscurations, amending all samayas. It has the power to avert inauspicious circumstances, accomplishing all wishes and obtaining siddhis. Therefore, this upadesha, should be adopted by my followers. It was entrusted to the holy protectors of the Nyingtik. Do not give it to those of wrong view and who lack good fortune. ahtam seal samaya seal seal seal
 • The Secret Sādhana of the Great Compassionate One: The Natural Liberation of Suffering, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Dukngal Rangdrol) (ཐུགས་ཆེན་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ, thugs chen - klong chen snying gi thig le las/ gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol) (355-364)
  • English translations: Natural Liberation from Suffering - The Great Compassionate One - The Secret Sadhana from the Longchen Nyingthig Cycle, According to the liturgical tradition of Dodrupchen, translated by Tulku Thondup and Philip Richman, 2006.
  • Colophon: Thus, the teaching on the most profound crucial points of the sadhana, ‘The Supreme Noble Natural Liberation of Suffering’ by the Jetsun Mahaguru was bestowed on the monarch, the dharma king, father and son, on the second storey [of Samyé], in the ‘Glowing Turquoise Covered Shrine Room’. It was placed in a casket of heart treasures and entrusted to them with powerful aspirations. The time for revelation came in the Earth Tiger year, when I had a vision of the Great Compassionate One, and the dakini of the space of wisdom, in the vast expanse of the magical net of illusion, the luminous space, entrusted me with the scrolls of the symbolic script. I wrote it down without concealing anything of the signs and meaning.Guardian of the teachings, protector who obeys commands, great Rahula, don’t be careless, don’t be idle! Guard the essence of the most profound terma! Samaya! I kept this concealed for seven years: this revelation is more precious than my heart.
 • The Loud Drum of Spring: A Commentary on the Difficult Points of the Ritual of the Great Compassionate One, the Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol) (དཀའ་འགྲེལ་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོ་གའི་དཀའ་འགྲེལ་དབྱར་གྱི་རྔ་གསང་, dka' 'grel - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi cho ga'i dka' 'grel dbyar gyi rnga gsang) (365-381-382)
 • Clarifying the Self-initiation: An Empowerment of the Great Compassionate One, the Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol) (དབང་དོན་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལས། དབང་དོན་བདག་འཇུག་གསལ་བ་, dbang don - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol las/ dbang don bdag 'jug gsal ba) (383-387/388)
 • A Manual Clarifying the Crucial Heart Instructions of 'Pratri', from the Great Compassionate One, the Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol) (པྲ་ཕྲིད་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལས། པྲ་ཁྲིད་དམར་བྱང་གནད་ཡིག, pra phrid - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol las/ pra khrid dmar byang gnad yig) (389-402)
 • A Prayer to the Noble One: The Vision (Dukngal Rangdrol) (འཕགས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞལ་མཐོང་མ་, 'phags pa'i gsol 'debs zhal mthong ma) (403-407/408)
  • English translation: Prayer to Ārya (Avalokiteśvara): The Vision, Translated by Tulku Thondup.2006
 • A Concise Sādhana of Hayagrīva, from the Heart Essence of the Vast Expanse (རྟ་མགྲིན་འདུས་པ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྟ་མགྲིན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་, rta mgrin 'dus pa - klong chen snying gi thig le las/ rta mgrin 'dus pa'i sgrub thabs) (409-411/412)
 • A Shower of Blessings: The Lineage Prayer for the Sealed Quintessence, the Innermost Secret Guru Practice (Tiklé Gyachen) (བརྒྱུད་འདེབས་ - ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་སྦྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་, brgyud 'debs - yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs sbyin rlabs char 'bebs) (413-416)
  • English translation: The Lineage Supplication for Tigle Gyachen, the Most Secret Way to Accomplish the Guru, David Christensen.
  • Colophon: Thus Khyentse Wangpo, lord of siddhas, composed this prayer by writing down whatever came to mind, at glorious Pema Öling, the Sanctuary of Lotus Light
 • The Sealed Quintessence: the Innermost Secret Guru Practice, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Tiklé Gyachen) (ལས་བྱང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན, las byang - klong chen snying gi thig le las / yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can) (416-431/432)
  • English translation: Tigle Gyachen— The Most Secret Way to Accomplish the Guru, translator unknown.
  • Colophon: Amazing! This extremely profound mind treasure, the Most Secret Tigle Gyatagchen, was buried in the depths of my heart by the Primordial Lord Longchenpa, at glorious Samye in Chimphu. I kept it secret for five years. Although now, in this degenerate age, recipients for this profound teaching are rare, in the year of the evil malicious snake, in a tent of white wool, a wisdom-space Dakini prophesied, 'After three years have passed, three supreme heart sons will appear. One will bear the name of Vajra, who is very courageous. One will bear the name of Jnana, who is a lord amongst siddhas. One will bear the name of the five families, who is a master of poetry. To these, you should open the Dharma gate.'Thus, in accordance with the prophecy, at the request of my lineage holding heart sons and of the Madman from Kongpo, a hidden yogi, I released the seal of secrecy of this profound teaching. The Five Sisters of Long Life and Rahula, the Wild Life-Cutting Blade, were commanded to guard it well. Samaya. Seal. May it be glorious for all who are karmically connected to it.
 • The Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Takhyung Barwa) (ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་, klong chen snying gi thig le las / bla ma drag po rta khyung 'bar ba) (433-438)
  • English translation: The root terma can be found in the translation of the arrangement made by Jikmé Lingpa himself. The Blazing Radiance of Blessings, the Activity manual for the Wrathful Lama Takhyung Barwa, from the Longchhen Nynigt'hig cycle, translated under the directions of Chagdud Tulku Rinpoche by Richard Barron.
 • Recitation Manual Containing Essential Instructions on the Empowerment and Recitation of the Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda (Takhyung Barwa) (བསྙེན་ཡིག་ - བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ལས།་དབང་དང་བསྙེན་པའི་གནད་ཡིག་, bsnyen yig - bla ma drag po rta khyung 'bar ba las/ dbang dang bsnyen pa'i gnad yig) (439-441/442)
 • Liberating Evil Nāgas: Eliminating Negativity from the Netherworld, from the Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda (Takhyung Barwa) (གདོན་འགྲོལ་ - བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ལས། ཀླུའི་གདོན་འགྲོལ་འོག་གདོན་མཐར་བྱེད་, gdon 'grol - bla ma drag po rta khyung 'bar ba las/ klu'i gdon 'grol 'og gdon mthar byed) (443-457/458)
 • The Prayer of the Ground, Path & Fruition, from the Heart Essence of the Vast Expanse (རྫོགས་ཆེན་སྨོན་ལམ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྨོན་ལམ་, rdzogs chen smon lam - klong chen snying gi thig le las/ bzhi lam 'bras bu'i smon lam) (459-461/462)
  • English translation: LotsawaHouse-tag.png The Prayer of the Ground, Path & Fruition, from the Heart Essence of the Vast Expanse, translated by Cortland Dahl, 2006.
  • English translation: Prayer of the Basis, Path, and Result by Jigmed Lingpa, translated by Tulku Thondup.
  • Colophon: This profound prayer, a summation of the seal of the quintessential vast expanse, was set down at the behest of the protector of the teachings, the Rishi Rahula, who took the form of a monk. To make meaningful the spread of the profound reality and bring to perfection this prayer of interdependence, I let loose this profound seal to the mad yogi of Kong. Entrusting it to this hidden master of awareness who himself has been blessed by Akashagarbha. May its benefit for beings equal the extent of space!
 • Training in the Pure Realms of the Three Kāyas, an Aspiration and Prayer (སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་, sku gsum zhing khams sbyong ba'i gsol 'debs smon lam) (463-468)
  • English translation: LotsawaHouse-tag.png Training in the Pure Realms of the Three Kāyas, an Aspiration and Prayer by Rigdzin Jikmé Lingpa, translated by Rigpa Translations
  • Colophon: Once I was alone in solitary retreat in ‘The Akaniṣṭha Vajra Cave’, a hermitage blessed by the naturally arising enlightened speech of Padmasambhava, when early one morning, I caught sight of Mount Hépori and thought: “Wait…It was on that hilltop just over there that Khenpo Śāntarakṣita, the master Padma, the King and the disciples once walked, subjugated gods and ghosts, and relaxed. Many are the tales that appear to that effect. But now, apart from their names, not a single trace of them remains.” I was gripped by a conviction that in the very same way, everything is transient, impermanent. And although I had reckoned on staying alive, and not dying, for a few years more, what certainty was there that I would not leave for my next life the very next day? This train of thought filled me with haunting sorrow and aching weariness, and a sense of renunciation that was boundless. The memory of Guru Rinpoche, the King and the disciples plunged me into floods of tears. And this was why, at that moment I, Chatral Khyentsé Özer, wrote this ‘Prayer and Aspiration to Training in the Pure Realms of the Three Kāyas’: a prayer invoking and imploring Guru Rinpoche, coupled with an aspiration prayer suitable for daily recitation based on the root words of the way to attain liberation through the experiences of the bardo states.
 • The Ocean-like Wisdom Mind: An Aspiration for the Bardo (བར་དོའི་སྨོན་ལམ་ - བར་དོའི་སྨོན་ལམ་དགོངས་གཅིག་རྒྱ་མཚོ་, bar do’i smon lam - bar do'i smon lam dgongs gcig rgya mtsho) (469-479/480)
  • English translation: The Single Oceanic Vision, An Aspiration Prayer of Bardo by Jigmed Lingpa, translated by Tulku Thondup
  • English translation: The Single Enlightened Mind Ocean Bardo Prayer, translated by Eric Fry-Miller, Buddha Visions Press, 2014. Available for download at Buddha Vision.
 • Entering the City of Omniscience—An Aspiration Prayer for Actualizing Words of Truth—Ngödrup Gyatso—Ocean of Siddhis (པྲ་ཎི་དྷ་ - བདེན་ཚིག་འགྲུབ་པའི་པྲ་ཎི་དྷ་རྣམ་མཁྱེན་གྲོང་འཇུག་, pra Ni d+ha - bden tshig 'grub pa'i pra Ni d+ha rnam mkhyen grong 'jug) (481-484)
 • A Glorious Bangle: A Life-force Amulet of the Vidyādhara Conquerors Which Liberates by Wearing, from the Heart Essence of the Vast Expanse (སྲོག་འཁོར་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་གྱི་སྲོག་འཁོར་དཔལ་ཀྱི་གདུ་བུ། བཏགས་གྲོལ་, srog 'khor - klong chen snying gi thig le las/ rgyal ba rig 'dzin gyi srog 'khor dpal kyi gdu bu/ btags grol) (485-495/496)
 • An Ornament Illuminating the Gathering: A Ritual of the Peaceful and Wrathful Deities Which Empties the Lower Realms Arranged as a Liturgical Text (ཞི་ཁྲོ་ཆོག་སྒྲིགས་ - ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་ཆོག་སྒྲིགས་ཁྲོམ་དཀྲུགས་གསལ་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མར་བཀོད་པ་, zhi khro chog sgrigs - zhi khro ngan song sbyong ba'i chog sgrigs khrom dkrugs gsal ba'i rgyan zhes bya ba bklags chog mar bkod pa) (497-557/558)
 • Detailed Additional Texts for the Ritual of the Peaceful and Wrathful Deities Which Empties the Lower Realms (zhi khro lhan thabs - zhi khro ngan song sbyong ba la brten pa'i zhib dpyod lhan thabs) ( 559-563/564)
 • Removing the Seal of Difficult Points: Further Clarifications Which Elaborate on the Generation Phase of the Peaceful and Wrathful Deities Who Empty the Lower Realms (ཞི་ཁྲོ་ལྷན་ཐབས་ - ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ལྷན་ཐབས་, zhi khro yang yig - zhi khro ngan song sbyong ba'i bskyed rim las 'phros pa'i yang yig bka' gnad rgya 'grol) (565-571/572)
 • A Manual for the Empowerment of the Sacred Hundred Deities, from the Heart Essence of the Vast Expanse (ཞི་ཁྲོ་ལྷ་དབང་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་ཐིག་ལས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་དབང་གི་བཀོལ་བྱང་བ་, zhi khro lha dbang - klong chen nying thig las dam pa rigs brgya'i lha dbang gi bkol byang ba) (573-576)
 • Pith Instructions for Amending Impairments and Breakages, from the Heart Essence of the Vast Expanse (མན་ངག་ཀློང་སྙིང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལས། ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་མན་ངག་, man ngag klong snying - klong chen snying thig las/ nyams chags skong ba'i man ngag) (577/578)
 • The Garland of Offerings of the Sixteen Vajra Goddesses: The Lute of the Gandharvas (མཆོད་ཕྲེང་ - རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་, mchod phreng - rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng dri za'i rgyud mang) (579-587/588)
  • English translation: The Garland of Offerings of the Sixteen Vajra Goddesses— The Lute of the Gandharvas, Rigpa Translations.
 • A Compassionate Net Bringing Immense Benefit to Others: A Ritual Benefiting the Deceased Connected with the Peaceful and Wrathful Deities Who Empty the Lower Realms (གཞན་ཕན་ - ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་དང་འགྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཚེ་འདས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཆེ་ག་གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་དྲ་བ་, gzhan phan - zhi khro ngan song sbyong ba dang 'grel ba'i sgo nas tshe 'das la phan gdags pa'i che ga gzhan phan thugs rje'i dra ba (reading drva ba)) (589-606)
 • Complete Liberation from the Two Obscurations: A Method for Purifying the Aggregates of a Deceased Person Connected with the Peaceful and Wrathful Deities Who Empty the Lower Realms (ཕུང་པོ་སྒྲིབ་སྦྱོང་ - ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་དང་འགྲེལ་བར་ཚེ་འདས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྦྱོང་ཐབས་སྒྲིབ་གཉིས་རྣམ་གྲོལ་, phung po sgrib sbyong - zhi khro ngan song sbyong ba dang 'grel bar tshe 'das kyi phung po sbyong thabs sgrib gnyis rnam grol)(607-623/624)
 • The Principal Protectors of the Sacred Command and their Vajra Brothers and Sisters, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Ma Gön Chamdral) (ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལེ་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་, klong chen snying thig le las/ bka' srung ma mgon lcam dral) (625-649/650).
  • English translation: The Principal Protectors of the Sacred Command and their Vajra Brothers and Sisters, from the Longchen Nyingtik, Rigpa Translations.
 • Life-force Entrustment of the Three Vajra Brothers and Sisters, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Ma Gön Chamdral) (ལྕམ་དྲལ་སྲོག་གཏད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལེ་ལས། ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་སྲོག་གཏད་lcam dral srog gtad - klong chen snying thig le las/ lcam dral gsum gyi srog gtad) (651-656)
 • Essential Instructions on the Principal Protectors of the Sacred Command and their Vajra Brothers and Sisters, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Ma Gön Chamdral) (ལྕམ་དྲལ་གནད་ཡིག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་གནད་ཡིག་, lcam dral gnad yig - klong chen snying gi thig le las/ bka' srung lcam dral gnad yig) (657-662)
 • Existence Arising as the Ground: A Thread Cross Ritual and Fulfilment Offering, from the Principal Protectors of the Sacred Command and their Vajra Brothers and Sisters (Ma Gön Chamdral) (མདོས་སྐོང་ - བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལས། མདོས་སྐོང་སྲིད་པ་གཞིར་བཞེངས་, mdos skong - bka' srung ma mgon lcam dral las/ mdos skong srid pa gzhir bzhengs) (663-665/666)
 • Fulfilment Practice for Pacifying the Turmoil of the Mamos and Ḍākinīs, from the Principal Protectors of the Sacred Command and their Vajra Brothers and Sisters (Ma Gön Chamdral) (བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལས། མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་འཁྲུགས་སྐོང་, bka' srung ma mgon lcam dral las/ma mo mkha' 'gro'i 'khrugs skong) (667-674)
  • English translation: Fulfilment Practice for Pacifying the Turmoil of the Mamos and Ḍākinīs, from the Principal Protectress of the Sacred Command and her Vajra Brothers and Sisters, Rigpa Translations.
 • Outshining the Armies of Māra: A War Thread Cross Ritual from the Principal Protectress of the Sacred Command and her Vajra Brothers and Sisters (Ma Gön Chamdral) (གྱུལ་མདོས་ - བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལས། གྱུལ་མདོས་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་, gyul mdos - bka' srung ma mgon lcam dral las/ gyul mdos bdud dpung zil gnon) (675-724)
 • Notations on Preparations for the War Thread Cross of the Protectors: Notes on the Life-force (Ma Gön Chamdral) (བཅའ་གཞི་ - མ་མགོན་གྱུལ་མདོས་ཀྱི་བཅའ་གཞི་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་, bca' gzhi - ma mgon gyul mdos kyi bca' gzhi sogs kyi yig chung) (725-731/732)
 • Wild Rāhula 'Razor of the Life-force', from the Heart Essence of the Vast Expanse (གཟའ་རྒོད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གཟའ་རྒོད་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་, gza' rgod - klong chen snying gi thig le las/ gza' rgod srog gi spu gri (reading srog)) (733-736)
 • The Cycle of Giving the Life-force Empowerment of the Sisters of Long Life, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Tseringma) (སྲོག་དབང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཚེ་རིང་མའི་སྲོག་དབང་སྦྱིན་པའི་སྐོར་གུ་ཧྱ་, srog dbang - klong chen snying gi thig le las/ tshe ring ma'i srog dbang sbyin pa'i skor gu hya) (737-747/748)
 • A Wish-fufilling Tree: the Activity Manual of the Protectresses of the Sacred Command, the Five Medicine Women Sisters, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Tseringma) (ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བཀའ་སྲུང་སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུ་, klong chen snying gi thig le las/ bka' srung sman btsun mched lnga'i phrin las dpag bsam yongs 'du) (749-755/756)
 • The Meaningful Lasso: A Secret Manual of Concealed Instructions for the Protectresses of the Sacred Command, the Medicine Women Sisters, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Tseringma) (གབ་ཡིག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བཀའ་སྲུང་སྨན་བཙུན་མའི་གསང་བའི་གབ་ཡིག་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་, gab yig - klong chen snying gi thig le las/ bka' srung sman btsun ma'i gsang ba'i gab yig don yod zhags pa) (757-766)
 • A Manual with Further Instructions for the Single Person Transmission of the Sisters of Long Life, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Tseringma) (ཆིག་རྒྱུད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཚེ་རིང་མའི་ཡང་ཡིག་ཆིག་བརྒྱུད་མ་, chig rgyud - klong chen snying gi thig le las/ tshe ring ma'i yang yig chig brgyud ma) (767/768)
 • An Abbreviated Practice of the Sisters of Long Life to Summon the Spirit of Abundance (Tseringma) (ཚེ་རིང་མའི་གཡང་འགུགས་ཉུང་བསྡུས, tshe ring ma'i g.yang 'gugs nyung bsdus) (769/770)
 • (Practice of Tseringma related to livestock) (Tseringma) (གཏལ་དཀར་ - གཏལ་དཀར་མའི་ཕྱུགས་གཏའ་སྡོམས, gtal dkar - gtal dkar ma'i phyugs gta' sdoms) (771-773/774)
 • A Fulfilment for the Protector of the Tantras Gönpo Lekden, the Master of the Feast (ལེགས་ལྡན་བསྐོང་བ་ - རྒྱུད་མགོན་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་བསྐོང་བ་, legs ldan bskong ba - rgyud mgon legs ldan tshogs kyi bdag po'i bskong ba) (775-792)
 • A Daily Practice for the Fulfilment of the Protector Gönpo Lekden (རྒྱུན་ཁྱེར་ - མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་གྱི་སྐོང་བ་རྒྱུན་ཁྱེར་, rgyun khyer - mgon po legs ldan gyi skong ba rgyun khyer) (793-795/796)

Volume 3

 • A Practice for the Transference of Consciousness: Attaining Buddhahood Without Meditation, from the Heart Essence of the Vast Expanse (ཕོ་བ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་། འཕོ་བ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་, pho ba - klong chen snying gi thig le las / 'pho ba ma bsgoms sangs rgyas) (3-6)
 • To be Recited Before Transferring the Consciousness of a Death Person (གཤིན་འཕོ་ - གཤིན་པོ་འཕོ་བ་འདེབས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་, gshin 'pho - gshin po 'pho ba 'debs pa'i snga rol du) (7-12)
 • The Hearing Lineage Scroll of the Bliss-emptiness and Wind Perfection Phase: The Wish-fulfilling Jewel, from the Heart Essence of the Vast Expanse (བདེ་སྟོང་རྩ་རླུང་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཏིག་ལེ་ལས་བདེ་སྟོང་རླུང་གི་རྫོགས་རིམ་སྙན་རྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་, bde stong rtsa rlung - klong chen nying gi tig le las bde stong rlung gi rdzogs rim snyan rgyud shog dril yid bzhin nor bu) (13-20)
  • English translation: The Scroll of the Aural Lineage of Empty Exaltation and Wind in the Stage of Completion. The Wish-fulfilling Jewel, translated by the Light of Berotsana Translation Group (2003).
 • A Manual of Oral Instructions on the Bliss-emptiness and Wind Perfection Phase, from the Heart Essence of the Vast Expanse (བདེ་སྟོང་ཞལ་ཤེས་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཏིག་ལེ་ལས། བདེ་སྟོང་རླུང་རྫོགས་ཞལ་ཤེས་, bde stong zhal shes - klong chen nying gi tig le las/ bde stong rlung rdzogs zhal shes) (21-22)
  • English translation: The Explanation of Empty Exaltation and Wind in the Stage of Completion, translated by the Light of Berotsana Translation Group (2003).
 • Notations on the Blazing and Dripping of Fierce Inner Heat, from the Heart Essence of the Vast Expanse (གཏུམ་མོའི་ཡིག་ཆུང་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཏིག་ལེ་ལས་། གཏུམ་མོའི་འབར་འཛག་ཡིག་ཆུང་, gtum mo'i yig chung - klong chen nying gi tig le las / gtum mo'i 'bar 'dzag yig chung) (23-26)
  • English translation: Notes on Blazing and Dripping Through the Power of the Fierce Wisdom, translated by the Light of Berotsana Translation Group (2003).
 • The Concealed Meaning of the Hearing Lineage Wish-fulfilling Jewel Scroll: The Path of Method called Buddhahood Without Meditation (སྦས་དོན་ཐབས་ལམ་ - སྙན་རྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྦས་དོན་ཐབས་ལམ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་, sbas don thabs lam - snyan rgyud shog dril yid bzhin nor bu'i sbas don thabs lam ma bsgoms sangs rgyas) (27-36)
 • Clarifying the Concealed Meaning of the Vidyādhara's Yogic Exercises, from the Heart Essence of the Vast Expanse (འཁྲུལ་འཁོར་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཏིག་ལེ་ལས་རིག་འཛིན་འཁྲུལ་འཁོར་སྦས་དོན་གསལ་བ་, 'khrul 'khor - klong chen nying gi tig le las rig 'dzin 'khrul 'khor sbas don gsal ba) (37-52)
  • English translation: The Illumination of the Hidden Meaning of the Wheels of Technique of the Holders of Awareness, translated by the Light of Berotsana Translation Group (2003).
  • Colophon: At the request of Abhāya, the child who holds the pennant of the teachings in the south of Kham, Rangjung Dorje (Jikme Lingpa), lord of the ḍākinī's secret treasury, composed this.
 • A Prayer for Fierce Inner Heat: The Vajra Verses, from the Heart Essence of the Vast Expanse (གཏུམ་མོའི་ཀློང་སྙིང་ - ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཏིག་ལེ་ལས།་གཏུམ་མོའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, gtum mo'i klong snying - klong chen nying gi tig le las/ gtum mo'i gsol 'debs rdo rje'i tshig rkang) (53/54 )
  • English translation: The Vajra Verses, A Prayer of Tummo (heat yoga) by Jigmed Lingpa, translated by Tulku Thondup.
  • English translation: The Supplication in Vajra Verse for the Fierce Wisdom, translated by the Light of Berotsana Translation Group (2003).
 • The Ḍākinī's Laud Laughter Chö Practice, from the Heart Essence of the Vast Expanse (གཅོད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གཅོད་ཡུལ་མཁའ་འགྲོའི་གད་རྒྱངས་, gcod - klong chen snying gi thig le las/ gcod yul mkha' 'gro'i gad rgyangs) (55-69/70)
  • English translation: The Longchen Nyingthig Chod Practice 'The Loud Laugh of the Dakini' , Karen Liljenberg, 2006.
 • A Commentary on the Way of Chö Practitioners: the Six Pāramitās' Youthfulnes (ཕྱིན་དྲུག་ལང་ཚོ་ - མཅོད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཉེ་བར་སྤྱད་པའི་རྣམ་བཤད་ཕྱིན་དྲུག་ལང་ཚོ་, phyin drug lang tsho - mcod mkhan rnams kyi nye bar spyad pa'i rnam bshad phyin drug lang tsho) (71-76)
 • The Great Perfection Tantra of the Expanse of Samantabhadra's Primordial Wisdom, from the Heart Essence of the Vast Expanse (ཀློང་རྒྱུད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་གི་རྒྱུད་, klong rgyud - klong chen snying gi thig le las/ rdzogs pa chen po kun tu bzang po ye shes klong gi rgyud) (77-100)
  • English translation: The Great Perfection Tantra of the Expanse of Samantabhadra’s Wisdom, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 137–147.
 • The Subsequent Tantra of the Great Perfection Pith Instructions, from the Heart Essence of the Vast Expanse (རྒྱུད་ཕྱི་མ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་, rgyud phyi ma - klong chen snying gi thig le las/ man ngag rdzogs pa chen po'i rgyud phyi ma) (101-110)
  • English translation: "The Subsequent Tantra of Great Perfection Instruction”, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 148–154.
 • Samantabhadra's Wisdom Mind Experience, from the Heart Essence of the Vast Expanse (དགོངས་ཉམས་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་ཉམས་, dgongs nyams - klong chen snying gi thig le las/ kun tu bzang po'i dgongs nyams) (111-120)
  • English translation: “Experiencing the Enlightened Mind of Samantabhadra”, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 155–161.
 • Differentiating Three Points of the Great Perfection, from the Heart Essence of the Vast Expanse (ཤན་འབྱེད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནད་གསུམ་ཤན་འབྱེད་, shan 'byed - klong chen snying gi thig le las/ rdzogs pa chen po'i gnad gsum shan 'byed) (121-126)
  • English translation: "Distinguishing the Three Essential Points of the Great Perfection”, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 162–165.
 • A Staircase to Liberation: A Commentary on the Common Preliminary Practice of the Seven Points of Mind Training (བློ་སྦྱོངས་དོན་ཁྲིད་ - ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་སེམས་སྦྱོང་རྣམ་བ་བདུན་གྱི་དོན་ཁྲིད་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་, blo sbyongs don khrid - thun mong gi sngon 'gro sems sbyong rnam ba bdun gyi don khrid thar pa'i them skas) (127-235/236)
  • English translation: The Steps to Liberation: Essential Instructions on the Common Preliminary Practice of the Sevenfold Mind Training by Jigme Lingpa, in Steps to the Great Perfection: The Mind-Training Tradition of the Dzogchen Masters, translated by Cortland Dahl (2016), pages 15-106.
 • A Commentary on the Way of Practicing the Common Great Perfection Preliminary Practices, from the Heart Essence of the Vast Expanse (ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོ་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་འདེབས་ལུགས་, thun mong sngon 'gro - rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi thun mong gi sngon 'gro khrid kyi lag len la 'debs lugs) (237-270)
  • English translation: Instructions on the Common Great Perfection Preliminaries of the Heart Essence of the Vast Expanse, in Entrance to the Great Perfection, translated by Cortland Dahl, pages 41–60.
 • The Application of Mindfulness: A Commentary on the Uncommon Great Perfection Preliminary Practices of the Heart Essence of the Great Expanse (སྔོན་ཁྲིད་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་, sngon khrid - rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'i khrid yig dran pa nyer gzhag) (271-304)
  • English translation: The Application of Mindfulness: Instructions of the Unique Great Perfection Preliminaries of the Heart Essence of the Vast Expanse, in Entrance to the Great Perfection, translated by Corland Dahl, pages 61–80.
 • Yeshe Lama: an Instruction Manual on the Stages of the Path Leading to the State of the Primordial Protector, from the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse (ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་, ye shes bla ma - rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi gdod ma'i mgon po'i lam gyi rim pa'i khrid yig ye shes bla ma) (305-469/470)
  • English translation: Yeshe Lama, Vidyadhara Jigmed Lingpa, translated by Lama Chönam and Sangye Khandro (Ithaca: Snow Lion, 2009) (restricted publication).
  • English translation: The Yeshe Lama: Jigme Lingpa's Dzogchen Atiyoga Manual, translated by Keith Dowman, Dzogchen Now! Books (2014)
  • English translation: Yeshe Lama: from the Dzogpachenpo Longchen Nyingtik, An Instruction Manual on the Stages of the Path Leading to the State of the Primordial Protector, Rigpa Translations.
 • White Lotus: Background Teachings for the Pith Instructions of the Vajra Vehicle's Stages of the Path of Ripening and Liberation (རྒྱབ་བརྟེན་པད་དཀར་ - རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལས་འཕྲོས་པའི་མན་ངག་གི་རྒྱབ་བརྟེན་པདྨ་དཀར་པོ་, rgyab brten pad dkar - rdo rje theg pa'i smin grol lam gyi rim pa las 'phros pa'i man ngag gi rgyab brten pad+ma dkar po) (471-524)
  • English translation: The white Lotus: Supporting Instructions Following on from the Graduated Path of Ripening and Liberation in the Vajrayāna", in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 173–207.
 • Vajra Verses on the Natural State (ཚིག་རྐང་ - གནས་ལུགས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, tshig rkang - gnas lugs rdo rje'i tshig rkang) (525-528)
  • English translation: Vajra Verses on the Natural State, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 170-171.
  • English translation: LotsawaHouse-tag.png Vajra Verses on the Natural State, Translated by Adam Pearcey, 2015, at the request of Dza Kilung Rinpoche. The translator is indebted to Sam van Schaik, whose excellent version of this text appears in Approaching the Great Perfection (Boston: Wisdom Publications, 2004, pp. 170–171). Any significant differences in interpretation here are based on our reading of Yukhok Chatralwa Chöying Rangdrol's commentary.
  • Colophon: Samaya. Signs are fading. To my only son, Khyentse Özer, this was given by the Samantabhadra of awareness in the manner of a transmission of blessings and realization. Do not show it to anyone, but conceal it in your heart.Thus, in the Akaniṣṭha cave on the twenty-sixth day of the Month of Miracles, at a time when the ḍākinīs gathered during my dark retreat, I set this down on a side of precious paper.This profound aural transmission is sealed with atham. Only this! Only this! The contents are elaborated upon in The Words of the Omniscient One.
 • The Secret Discourse Delighting the Awareness Holders and Ḍākinīs, A Hammer Destroying the Mentally Fabricated Tenets, Pith Instructions That Place the Essentials in the Palm of Your Hand, Vajrapāṇi's Spontaneous Warrior Song of Joy, Drops of Amṛta: The Omniscient One's Oral Instructions (ཀུན་མཁྱེན་ཞལ་ལུང་ - རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་གསང་གཏམ། ཡིད་དཔྱོད་གྲུབ་མཐའ་འཇིག་པའི་ཐོ་ལུམ། སྙིང་ཕྱུང་ལག་མཐིལ་བཀྲམ་པའི་མན་ངག། གསང་བདག་དགའ་རབ་དཔའ་བོའི་ཐོལ་གླུ། ཀུན་མཁྱེན་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་, kun mkhyen zhal lung -rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i gsang gtam/ yid dpyod grub mtha' 'jig pa'i tho lum/ snying phyung lag mthil bkram pa'i man ngag/ gsang bdag dga' rab dpa' bo'i thol glu/ kun mkhyen zhal lung bdud rtsi'i thigs pa) (529-555/556)
  • English translation: The Secret Discourse of the Happy Awareness Holders and Ḍākinīs, A Hammer for the Worldly Systems of Speculation, The instructions that Place the Essentials in the Palm of Your Hand, The Revelation Song of Joyful Vajrapāṇi, A Sprinkling of the Nectarlike Words of the Omniscient One, in Approaching the Great Perfection, by Sam van Schaik, pages 208–224.
 • The Lion's Roar That Vanquishes the Diversions and Errors of Renunciant Yogis Who Meditate on the Heart Essence (གོལ་ཚར་ - སྙིང་ཏིག་སྒོམ་པའི་བྱ་བྲལ་གྱི༔ གོལ་ཤོར་ཚར་གཅོད་སེང་གེའི་ང་རོ་, gol tshar - snying tig sgom pa'i bya bral gyi: gol shor tshar gcod seng ge'i nga ro) (557-575/6)
  • Nying Tig or The Innermost Essence: This is the Lion's Roar which Subdues the rampant confusions and misunderstandings of those meditators who have abandoned materialistic attachments to meditate on the Innermost Essence, (partly) translated by Chogyam Trungpa Rinpoche, in Mudra pg 21-26 (Shambhala, 1972).
  • English translation: The Lions Roar That Destroys the Deviations of Renunciants Meditating on the Seminal Heart in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 225–234.
  • English translation: The Lion's Roar that Vanquishes the Diversions and Errors of Hermits Who Meditate upon the Heart Essence, in The Fearless Lion's Roar: Profound Instructions on Dzogchen, the Great Perfection, by Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje, translated by David Christensen (Boston & London: Snow Lion, 2015), pages 135-150.
 • Nakedly Seeing the Natural State of the Great Perfection: Requisites for a Beginner (ཅེར་མཐོང་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གནས་ལུགས་ཅེར་མཐོང། ལས་དང་པོ་པ་ལ་འདི་མཁོ་, cer mthong - rdzogs pa chen po gnas lugs cer mthong/ las dang po pa la 'di mkho) (557-584)
  • English translation: Seeing Nakedly the Natural State of the Great Perfection: Necessary Instructions for Beginners, in Approaching the Great Perfection by Sam van Schaik, pages 235–238.
 • Mountain Dharma Oral Instructions: A Marvelous Ocean of Advice (རི་ཆོས་ - རི་ཆོས་ཞལ་གདམས་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་, ri chos - ri chos zhal gdams ngo mtshar rgya mtsho) (585-600)
  • English translation: A Wondrous Ocean of Advice for the Practice of Those in Retreat in Solitude, in The Fearless Lion’s Roar, in The Collected Works of Dilgo Khyentse Rinpoche, Volume 3, translated by David Christensen, pages 229–235.
 • A Few Clarifications on the Offering Tormas of the Heart Essence of the Vast Expanse (གཏོར་དཔེ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་གཏོར་མའི་རེ་གཟིག་གསལ་བ་, gtor dpe - klong chen snying thig gi gtor ma'i re gzig gsal ba) (601-606)
 • Holding the Life-force of Beings: Compassionate and Loving Pith Instructions Given in a Pure Vision by the Great Lord of Siddhas Thangtong Gyalpo to the Space-like Yogi of the Vast Expanse (དག་སྣང་ - རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དག་སྣང་དུ་སྩལ་བ་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་པའི་མན་ངག་འགྲོ་བའི་སྲོག་འཛིན་, dag snang - rje grub thob chen pos klong chen nam mkha'i rnal 'byor la dag snang du stsal ba thugs rje byams pa'i man ngag 'gro ba'i srog 'dzin) (607-611/612)
 • Entrance to the Path of the Awakened Ones: Bringing on the Path the Domains of Sutra and Tantra in Union (ལམ་ཁྱེར་ - མདོ་སྔགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལམ་ཁྱེར་སང་རྒྱས་ལམ་ཞུགས་, lam khyer - mdo sngags zung du 'jug pa'i spyod yul lam khyer sang rgyas lam zhugs) (613-627/628)
 • Sādhana of the Great Master Vairotsana (བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བེེ་རོའི་སྒྲུབ་ཐབས, bdag nyid chen po be+e ro'i sgrub thabs) (629-632)
  • English translation: LotsawaHouse-tag.png Sādhana of the Great Master Vairotsana, translated (provisionally) by Adam Pearcey, 2019.
  • Colophon: Rigdzin Jigme Lingpa wrote this in response to a request from Gyarong Kuchung. May virtue abound!
 • A Guru Yoga of the Vidyādhara Jigme Lingpa (རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་, rig 'dzin 'jigs med gling pa la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor) (632-635)
 • A Meditation and Recitation to Pacify the King-like Gyalpo Demons (རྒྱལ་གདོན་ཞི་བའི་སྒོམ་བཟླས་, rgyal gdon zhi ba'i sgom bzlas) (635)
 • The Blissful Path of Action Tantra: A Ritual for Taking the One-Day Vows of a Layperson (བསྙེན་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱ་རྒྱུད་བདེ་ལམ་, bsnyen gnas kyi cho ga bya rgyud bde lam) (635-637/638)
 • A Prayer of Devotion, to Make the Tears Fall (གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་, gu ru'i gsol 'debs) (644-646)
  • English translation: LotsawaHouse-tag.png A Prayer of Devotion, to Make the Tears Fall. Rigpa Translations, 2013.
  • Colophon: Pray with such devotion that tears cascade from your eyes. At the crystal cave of Yarlung, when offering a limitless tsok feast, and at the urgent request of a number of friends, below the rock Draknyak Gurchok, this prayer was spoken by Longchen Namkhe Naljorpa.
 • Miscellaneous Writings for the Common and Uncommon Preliminary Practices and so on (ངག་འདོན་ - ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་སོགས་ངག་འདོན་འཐོར་བུའི་སྐོར་, ngag 'don - thun mong dang thun mong ma yin pa'i sngon 'gro sogs ngag 'don 'thor bu'i skor) (647-672). This includes the following, which can mostly be found in LotsawaHouse-tag.png The Excellent Path to Omniscience: The Dzogchen Preliminary Practice of Longchen Nyingtik
  • Blessing of the Speech (ངག་བྱིན་བརླབས་ ་ngag byin brlabs)
  • A Song of Calling the Guru which Urges One to Rise (includes the four thoughts, etcetera) (བཞེངས་བསྐུལ་བླ་མ་རྐྱང་འབོད་, bzhengs bskul bla ma rkyang 'bod)
  • LotsawaHouse-tag.png Praise of the Twelve Acts of the Buddha ((mdzad pa bcu gnyis kyi bstod pa (657-662)
 • Concise Torma Offering (spungs?) (སྤུངས་གཏོར་བསྡུས་པ་, spungs gtor bsdus pa) (662-664)
 • The White Sur Offering that Pervades all the Buddhafields (དཀར་གསུར་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་, dkar gsur zhing khams kun khyab) (664-670)
  • English Translation: Padmakara
 • A Red Sur Smoke Offering Ritual to Ransom Death for Oneself and Others (དམར་གསུར་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གྱི་འཆི་བ་བསླུ་བ་, dmar gsur la brten nas rang gzhan gyi 'chi ba bslu ba) (670)
 • The Sun's Light Rays: A Dedication Prayer for the Living and the Death (བསྔོ་བ་ - གསོན་གཤིན་གྱི་བསྔོ་བ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་, bsngo ba - gson gshin gyi bsngo ba nyi ma'i 'od zer) (673-682)
 • The Everpresent Offering Garland, based on the Consecration Tantra (མཆོད་ཕྲེང་ - རབ་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་མཆོད་ཕྲེང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་, mchod phreng - rab gnas kyi rgyud las gsungs pa'i mchod phreng kun tu rgyu) (683-685/6)
 • Auspicious Wish-fulfilling Words: A Ritual to Consecrate (Rabné) the Three Representations (རབ་གནས་ - རྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོ་, rab gnas - rten gsum rab tu gnas pa'i tshig bkra shis 'dod 'jo) (687-736)

Volume 4

The following two volumes, volume four and five, include texts not written or revealed by Jikme Lingpa.

 • The Continuous Stream of Speech: A Prayer to the Lineage Gurus of the Heart Essence of the Vast Expanse (ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསུང་རྒྱུན་མ་ ་klong chen snying thig gi bla brgyud gsol 'debs gsung rgyun ma) (1-8)
 • Beautiful Clouds of Blessings: A Prayer to the Lineage Masters of the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse, by Dilgo Khyentse Rinpoche (གསོལ་འདེབས་ - རྫོགས་པས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས་, gsol 'debs - rdzogs pas chen po klong chen snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin mdzes) (p.9/10)
 • Prayer to Rigdzin Jikme Lingpa Invoking His Previous Incarnations, by Khyentsé Lha (Jikme Lingpa) (འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ - རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་, 'khrungs rabs gsol 'debs - rig 'dzin 'jigs med gling pa'i 'khrungs rabs gsol 'debs) (p.11/12)
 • A Prayer Recalling the Life and Liberation of the Great Perfection Adept Rangjung Dorje (‘Naturally Arisen Vajra’), Jikme Lingpa, by Jikme Lingpa (རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ - རྫོགས་ཆེན་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་, rnam thar gsol 'debs - rdzogs chen pa rang byung rdo rje'i rnam thar gsol 'debs) (13-16)
 • A Constant Stream of Blessings: A Prayer to the Eight Supreme Vidyādharas of India, by the First Dodrupchen Jikme Trinle Özer (Rigdzin Düpa) (མཆོག་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་ - འཕགས་ཡུལ་རིག་འཛིན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་, mchog brgyad gsol 'debs - 'phags yul rig 'dzin mchog brgyad kyi gsol 'debs byin rlabs chu rgyun) - (17-20)
  • English translation: LotsawaHouse-tag.png Prayer to the Eight Supreme Vidyādharas of India, “A Constant Stream of Blessings” , Rigpa Translations.
  • Colophon: This prayer to the eight supreme vidyādharas, “A Constant Stream of Blessings”, was composed by the Dzogchen yogi Jikmé Trinlé Özer, for whom no obstacles due to doubts ever occurred since he had been properly empowered into the mandala of the secret mantrayāna. He attained confidence in this prayer, which arose instantaneously at the request of Döndup Gyatso, a Rabjampa of the Gelugpa tradition at Kokonor in the north. By the power of the merit of writing this prayer, may the blessings of the vidyādharas enter the mindstreams of all with whom he has a connection.
 • The Excellent Path to Omniscience: The Great Perfection Preliminary Practice of the Heart Essence of the Vast Expanse, by the First Dodrupchen Jikme Trinle Özer (སྔོན་འགྲོ་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་, sngon 'gro - rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don khrigs su bsdebs pa rnam mkhyen lam bzang) (21-44)
  • English translation: The Dzogchen Innermost Essence Preliminary Practice, translated by Tulku Thondup, Dharamsala: LTWA, (1982).
  • English translation: LotsawaHouse-tag.png The Excellent Path to Omniscience: The Dzogchen Preliminary Practice of Longchen Nyingtik
  • English translation: The Sublime Path to Omniscience: A Liturgy for the Preliminary Practices of the Heart Essence of the Vast Expanse, translated by Cortland Dahl, in Entrance to the Great Perfection: A Guide to the Dzogchen Preliminary Practices, Ithaca: Snow Lion (2009).
  • Colophon: This arrangement of the practices to be recited for the Dzogchen Longchen Nyingtik Ngöndro, The Excellent Path to Omniscience, was written by the tantric yogin Jikme Trinle Özer, who was nurtured by the kindness of the vidyādhara Jikme Lingpa as well as many other holy teachers, and attained a firm conviction in the samaya vow. Through this merit, may followers of this lineage actually see the master as a buddha in person, and may this cause Samantabhadra’s original face, their own self-cognizant rigpa, to become fully evident to them, so they become of ceaseless benefit for limitless living beings. Sarvada Maṅgalaṃ!
 • The Excellent Path to Enlightenment: A Concise Preliminary Practice, by Jamyang Khyentse Wangpo (སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་, sngon 'gro mdor bsdus byang chub lam bzang) (p.45/46)
 • Rain of Siddhis: A Prayer to the Lineage of the Awareness Holder Assembly (Rigdzin Düpa), by the third Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་, rig 'dzin 'dus pa'i brgyud 'debs dngos grub char 'bebs) (p.75/76)
 • A Small Addendum to Accomplish Amṛta for the Awareness Holders Assembly (Rigdzin Düpa) (starting with dividing the maṇḍala house) (རིག་འདུས་བདུད་རྩི་ཆིག་སྒྲུབ་, rig 'dus bdud rtsi chig sgrub) (p.77/78)
 • The Vajra Lute—A Brief Fulfilment for the Guru Practice Assembly of Awareness Holders (Rigdzin Düpa), by Jamyang Khyentse Wangpo (བསྐང་སྡུས་ - ང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མངས་, bskang sdus - klong chen snying gi thig le las bla ma rig 'dzin 'dus pa'i skong bsdus rdo rje'i rgyud mangs) - (79-81/82)
  • English translation: The Vajra Lute—A Brief Fulfilment for the Lama Rigdzin Düpa, Rigpa translations.
 • A Necklace of Lotus Flowers: An [Empowerment manual] which is Easy to Perform, Connected with the King’s Coronation Kamandalu Vase Root Empowerment, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Rigdzin Düpa), by Chimé Tennyi Yungdrung Lingpa (Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé) (རྩ་དབང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས།་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཁྱེར་བདེས་བརྒྱན་པ་པདྨའི་དོ་ཤལ་, rtsa dbang - klong chen snying gi thig le las/ rig 'dzin 'dus pa'i rtsa dbang rgyal thabs spyi blugs kyi mtshams sbyor khyer bdes brgyan pa pad+ma'i do shal) (85-100).
  • English translation: The Lotus Garland Adornment: A Practice Arrangement Easy to Implement That Links the Different Elements of the "Empowerment Conferring Majesty," the Root Empowerment of the Rigdzin Düpa, from the Longchen Nyingtik Cycle, in Jigme Lingpa, Patrul Rinpoche, Khenpo Chemchok, and Jamgon Kongtrul Lodro Taye, The Gathering of Vidyadharas: Text and Commentaries on the Rigdzin Düpa, Translated by Gyurme Avertin (Boulder: Snow Lion, 2017), 177.
 • A Garland of Ruby: The Empowerment for the Deities of the Assembly of Awareness Holders of the Heart Essence of the Vast Expanse (Rigdzin Düpa), by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (ལྷ་དབང་ - ཀློང་སྙིང་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ་དབང་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་, lha dbang - klong snying rig 'dzin 'dus pa'i lha dbang pad+ma rA ga'i phreng ba) (101-120)
 • The Wish-fulfilling King of Power Who Spontaneously Accomplishes the Two Aims: A Method for Bestowing the Long-life Empowerment for 'The Long Life Practice of the Awareness Holders: The Vase of Immortal Life' (Rigdzin Düpa), by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ - རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཐབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་, rig 'dzin tshe dbang - rig 'dzin tshe sgrub bdud rtsi bum bcud kyi tshe dbang bskur thabs don gnyis lhun grub yid bzhin dbang gi rgyal po) (121-160)
 • Deathless Amṛta's Innermost Heart: Instructions For Times Such as When Accumulating The Long-life Empowerment of the Assembly of Awareness Holders (Rigdzin Düpa), by Abhaya (སྙིང་ཐིག་ཚེ་དབང་གྲངས་གསོག་ - རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་གྲངས་གསོག་སོགས་ཀྱི་ཚེ་ཉེ་བར་བསྡུད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་, snying thig tshe dbang grangs gsog - rig 'dzin tshe dbang grangs gsog sogs kyi tshe nye bar bsdud pa 'chi med bdud rtsi'i yang snying) (161-163/164)
 • A Manual for Bestowing the Root Empowerment for the Assembly of Awareness Holders Composed by the Mahāsiddha Künzang Shyenphen (Dodrupchen Jikme Trinle Özer) (Rigdzin Düpa) (གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བའི་དབང་སྐུར་ལ་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ་རྗེ་བླ་མས་མཛད་པ་, grub chen kun bzang gzhan phan gyis mdzad pa'i rig 'dzin rtsa ba'i dbang skur la mtshams sbyor nyung ngu rje bla mas mdzad pa) - (165-191/192)
 • Vajra Blessings: A Self-initiation for the Guru Practice Assembly of the Awareness Holders, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Rigdzin Düpa), by Dilgo Khyentse Rinpoche (བདག་འཇུག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་འབེབས་, bdag 'jug - klong chen snying gi thig le las/ bla ma rig 'dzin 'dus pa'i bdag 'jug rdo rje'i byin 'bebs) (193-204)
 • A Guru Yoga based on Vajrasattva: Cultivating the Pure Realm of Manifest Joy, by Rigdzin Jikdral Lingpa (རྡོར་སེམས་ - རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་དགའི་ཞིང་སྦྱོང་, rdor sems - rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor mngon dga'i zhing sbyong) (205-207/208)
 • A Lineage Prayer for the Guru Yoga based on Vajrasattva: A Shower of Great Bliss, by Jamyang Khyentse Wangpo (བརྒྱུད་ཡིག་ - རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་, brgyud yig - rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs bde chen char 'bebs) (p.209/210)
 • A Ritual for Making Offerings to the Gurus based on Vajrasattva, Combined with Activity for the Benefit of Others: An Excellent Path of Great Bliss, by Jamyang Khyentse Wangpo (སྙིང་ཏིག་རྡོར་སེམས་བླ་མཆོད་ - རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་, snying tig rdor sems bla mchod - rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga gzhan phan gyi phrin las dang bcas pa bde chen lam bzang) (211-258)
 • Special Activities Connected with 'The Ritual for Making Offerings to the Gurus based on Vajrasattva: The Heart of Great Bliss', by Jamyang Khyentse Wangpo (རྡོར་སེམས་བླ་མཆོད་ཁྱད་ཕྲིན་ - རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་, rdor sems bla mchod khyad phrin - rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga dang 'brel ba'i khyad par gyi phrin las bde chen snying po) (259-275/276)
 • Lineage Prayer to White Tārā of Atiśa's Tradition (རྒྱལ་ཀུན་ཡུམ་གྱུར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་དང་་་, rgyal kun yum gyur yid bzhin 'khor lo dang...) (p.277/278)
 • The Cycle for Accomplishing the One Maṇḍala of White Tārā from Atiśa's Tradition Together with Various Activities, by Jikme Gyalwe Nyugu and others (ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་མནྡ་ལ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ, jo lugs sgrol dkar man+da la gcig pa'i sgrub skor las tshogs dang bcas pa) (279-316)
 • A Shower of Blessed Amṛta: A Praise and Offering to the Lineage of Awareness Holders of the Heart of Indestructible Clear Light, by Jikpa Mepa De (སྙིང་ཏིག་བླ་བརྒྱུད་ཕྱག་མཆོད་ - འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་མཆོད་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་, snying tig bla brgyud phyag mchod - 'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag mchod byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs) (317-323/324)
 • Quintessence of the Instructions on Accomplishing Long-life, Connected with 'The Ritual for Transferring to the Realm of Great Bliss: The Unfathomable Quick Path' , by Künkhyen Lama Gyepé Bang Abhaya, (སྙིང་ཏིག་འོད་ཆོ་ག་ཚེ་སྒྲུབ་ - བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཆོ་ག་དཔག་མེད་མྱུར་ལམ་དང་བྲེལ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་, snying tig 'od cho ga tshe sgrub - bde ba can du bgrod pa'i cho ga dpag med myur lam dang brel ba'i tshe sgrub kyi gdams pa snying por dril ba) (325-341)
 • Hundred Thousand Light Rays Which Remove the Darkness of Ignorance: An Empowerment for the Ritual for Transferring to the Realm of Great Bliss: the Unfathomable Quick Path, from the Holy Dharma's Supreme Path of Great Bliss, by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (བདེ་ཅན་དབང་ཆོག་ - དམ་ཆོས་བདེ་ཆེན་ལམ་མཆོག་ལས། བདེ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཆོ་ག་དཔག་མེད་མྱུར་ལམ་གྱི་དབང་ཆོག་མ་རིག་མུན་སེལ་འོད་ཟེར་འབུམ་ལྡན་, bde can dbang chog - dam chos bde chen lam mchog las/ bde can du bgrod pa'i cho ga dpag med myur lam gyi dbang chog ma rig mun sel 'od zer 'bum ldan) (343-356)
 • A Gift Bestowing Blessing and Glory: A Prayer to the Lineage of the Secret Practice of the Great Compassionate One, Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol) , by Jamyang Khyentse Wangpo (སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་བརྒྱུད་འདེབས་ - གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་, sdug bsngal rang grol brgyud 'debs - gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi brgyud 'debs byin rlabs dpal ster) (p.357/358)
  • English Translation: Bestowing the Glorious Blessings - the Lineage Prayer of the Secret Sadhana: Avalokiteshvara The Natural Liberation from Suffering, by Tulku Thondup.
  • Colophon: In the grove of Hayagrīva at Samyé, in the mandala gathering when turning the wheel of tsok many hundreds of times, the practitioner Rigdzin Jikmé made this prayer, writing whatever came to mind. Siddhi Rastu. Virtue!
 • A Clarification for the Visualization of the Four Female Beings for the Practice of the Great Compassionate One, Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol) (སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་མངོན་རྟོགས་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས་, sdug bsngal rang grol mngon rtogs - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sems ma bzhi'i mngon rtogs) (p.359/360)
 • The Main Visualization for the Recitation at the Occasion of Making Pills Which Liberate on Taste for the Natural Liberation of Suffering Practice of the Great Compassionate One (Dukngal Rangdrol) (སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་དམིགས་བཟླས་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རྩ་བའི་དམིགས་བཟླས་, sdug bsngal rang grol dmigs bzlas - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi myang grol ril bu sgrub pa'i skabs rtsa ba'i dmigs bzlas) (p.361/362)
 • Empowerment for the Pills Which Liberate on Taste Connected with the Empowerment of the Natural Liberation of Suffering Practice of the Great Compassionate One(Dukngal Rangdrol) (སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་རིལ་དབང་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་དང་འབྲེལ་བར་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་བར་འདོད་, sdug bsngal rang grol ril dbang - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi dbang dang 'brel bar myong grol ril bu'i dbang bskur bar 'dod) (p.363/364)
  • Colophon: Extracted from the empowerment ritual for the concise innermost practice of the Great Compassionate One, a profound treasure revealed by Guru Chökyi Wangchuk.
 • An Additional Text For When Accumulating the Guidance Practice of the Great Compassionate One, the Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol) (སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གནས་ལུང་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་ལུང་གྲངས་གསོག་སྐབས་, sdug bsngal rang grol gnas lung - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi gnas lung grangs gsog skabs) (365-368)
 • Minor Addendum for the Transferrence of Consciousness from the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse, by Jamyang Khyentse Wangpo (རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་གསལ་, rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi 'pho ba'i mtshams sbyor nyung gsal) (369-380)
 • The Tsok Offering for the Secret Practice of the Great Compassionate One, the Natural Liberation of Suffering: Bestower of Merit and Glory, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Dukngal Rangdrol), by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (རང་གྲོལ་ཚོགས་མཆོད་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས།་གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་བསོད་ནམ་དཔལ་སྟེར་, rang grol tshogs mchod - klong chen snying gi thig le las/ gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi tshogs mchod bsod nam dpal ster) (381-387/388)
  • English translation: The Source of Glorious Merits: The Feast Offering for the Secret Sadhana: The Great Compassionate One, Natural Liberation from Suffering, translated by Tulku Thondup and Philip Richman (2006).
 • Confession and Fulfilment for the Natural Liberation of Suffering Practice of the Great Compassionate One, Who is Indivisible from the Guru(Dukngal Rangdrol), by the first Dodrupchen Jikme Trinle Özer (བསྐང་བཤགས་ - བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྐང་བཤགས་བྱེད་པར་འདོད་, bskang bshags - bla ma dang dbyer med pa'i thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi bskang bshags byed par 'dod) (389-392)
  • English translation: Fulfillment Prayer for the Great Compassionate One, The Natural Liberation from Suffering of the Longchen Nyingthik, translated by Tulku Thondup and Philip Richman (2006).
  • Colophon: Thus, at the urging of faithful Sherab Tenzin, this fulfilment practice for the Great Compassionate One, Natural Liberation from Suffering, entitled as the Fulfilment of All the Wishes was written by Dola (Jikmé Trinlé Özer, the first Dodrupchen) and transcribed by Kunzang Chimé. May it cause all beings to attain the state of the Great Compassionate One. May virtue reign victorious!
 • The Excellent Path to Perfect Liberation: A Guidance Practice for the Natural Liberation of Suffering Practice of the Great Compassionate One, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Dukngal Rangdrol), by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (ཐུགས་ཆེན་གནས་འདྲེན་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་འདྲེན་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང་, thugs chen gnas 'dren - klong chen snying thig gi cha lag thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi gnas 'dren rnam grol lam bzang) (393-414)
 • Light of Liberation: A Ritual Arrangement for a Cremation Purification Practice, from the Natural Liberation of Suffering Practice of the Great Compassionate One (Dukngal Rangdrol) (སྦྱིན་སྲེག་ - ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལས། སྲེག་སྦྱོང་གི་ཆོག་སྒྲིག་ཐར་པའི་འོད་, sbyin sreg - thugs rje chen po sdug bsngal rang grol las/ sreg sbyong gi chog sgrig thar pa'i 'od) (415-434)
 • Mantras to Consecrate the Bones (Dukngal Rangdrol) (རུས་སྔགས་, rus sngags) (435-437/438)
 • A Ritual for Making Tsatsas (Dukngal Rangdrol), by the third Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (སཱཙྪ་གཏབ་ - བྱང་སཱཙྪ་གཏབ་པའི་ཆོ་ག་, sAts+tsha gtab - byang sAts+tsha gtab pa'i cho ga) (439-448)
 • A Method for Accomplishing Tsatsas based on Practice of the Tamer of Beings, the Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol), by the third Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (སཱཙྪ་སྒྲུབ་ - འགྲོ་འདུལ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལ་བརྟེན་པའི་སཱཙྪ་བསྒྲུབ་ཚུལ་, sAts+tsha sgrub - 'gro 'dul sdug bsngal rang grol la brten pa'i sAts+tsha bsgrub tshul) (449-461/462)
 • A Guide to Accomplishing Tsatsas through the Great Compassionate One, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Dukngal Rangdrol), according to the tradition of Dodrupchen Monastery (ལག་ལེན་ - ཀློང་སྙིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་སཱཙྪ་བསྒྲུབ་ལག་ལེན་, lag len - klong snying thugs rje chen po'i sgo nas sAts+tsha bsgrub lag len) (463-476)
 • Boundless White Light: The Empowerment for the Secret Practice of the Great Compassionate One, the Natural Liberation of Suffering, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Dukngal Rangdrol), by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (དབང་ཆོག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་ཆོག་འོད་དཀར་མཐའ་ཡས་, dbang chog - klong chen snying gi thig le las/ gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi dbang chog 'od dkar mtha' yas) (481-508)
 • Illuminating Amṛta Which Benefits Others: A Framework for the Great Accomplishment Practice of Great Compassionate One, the Natural Liberation of Suffering, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Dukngal Rangdrol), by Dilgo Khyentse Rinpoche (སྒྲུབ་ཁོག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས།་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཁོག་དབུབ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་, sgrub khog - klong chen snying gi thig le las/ thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen khog dbub gzhan phan bdud rtsi'i snang ba) (509-550)
 • An Aspiration Prayer to be Born in the Supreme Realm of Potala: The Ṛṣi's Words of Truth, by Dilgo Khyentse Rinpoche (སྨོན་ལམ་ - ཞིང་མཆོག་པོ་ཏ་ལ་རུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་, smon lam - zhing mchog po ta la ru skye ba'i smon lam drang srong grub pa'i bden tshig) (551-557/558)
 • Bestower of Supreme Wisdom: The Ripening Empowerment for the Innermost Secret Guru Practice, the Sealed Quintessence (Tiklé Gyachen), by the Yogi Abhaya (ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་སྨིན་བྱེད་ - ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་, yang gsang bla sgrub smin byed - yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin) (559-566)
 • The Ornament of Apparent Luminosity: The Stages of the Confession and Fulfilment Combined with the Self-initiation for the Innermost Secret Guru Practice of Luminosity, the Sealed Quintessence, from the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse (Tiklé Gyachen), by Dilgo Khyentse Rinpoche (Jikme Khyentse Özer) (བཤགས་སྐོང་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན་, bshags skong - rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi bshags skong dang bdag 'jug gi rim pa 'od gsal snang ba'i rgyan) (567-616)
 • The Chariot of the Two Kinds of Siddhis: A Recitation Manual for the Innermost Secret Guru Practice, the Sealed Quintessence (Tiklé Gyachen), by Jamyang Khyentsé Wangpo (ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་བསྙེན་ཡིག་ - ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་གྲུབ་གཉིས་ཤིང་རྟ་, yang gsang bla sgrub bsnyen yig - yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi bsnyen yig grub gnyis shing rta) (617-625/626)
  • English translation: The Chariot of the Two Kinds of Siddhis: A Manual for Intensive Retreat Practice of The Most Secret Guru Yoga, Tiglei Gyachen, translated by Richard Barron (check)
 • The Vajra Sound Goddes' Offering Clouds: The Abbreviated Garland of Offerings of the Sixteen Vajra Goddesses, by Jamyang Khyentsé Wangpo (མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་ - རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུད་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན་, mchod phreng mdor bsdus - rdo rje lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdud rdo rje sgra ma'i mchod sprin) (p.627/628)
 • Song and Dance Delighting the Ḍākas and Ḍākinīs: An Aspiration for the Six Satisfactions of the Gaṇacakra Feast, by Jamyang Khyentse Wangpo (ཚིམས་དྲུག་ - ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིམས་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་ད་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར་, tshims drug - tshogs kyi 'khor lo'i tshims pa drug ldan gyi smon lam dpa' bo da ki dgyes pa'i glu gar) (p.629/630)
 • Wish-fulfilling Accomplishment: A Concise Blessing Empowerment for the Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda (Takhyung Barwa), by Jamyang Khyentsé Wangpo (རྟ་ཁྱུང་ - བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་, rta khyung -bla ma drag po rta khyung 'bar ba'i byin rlabs dbang bskur gyi mtshams sbyor dngos grub 'dod 'jo) (631-642)
 • Notes For When Accumulating the Empowerment of the Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda (Takhyung Barwa) (སྙིང་ཏིག་རྟ་ཁྱུང་འབར་གྲངས་གསོག་ - བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་དབང་གྲངས་གསོག་གི་ཚེ་, snying tig rta khyung 'bar grangs gsog - bla ma drag po rta khyung 'bar ba'i dbang grangs gsog gi tshe) (p.643/644)
 • The Diamond: A Blessing Empowerment for the Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda, from the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse (Takhyung Barwa) (དབང་ཆོག་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་, dbang chog - rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le las/ bla ma drag po rta khyung 'bar ba'i byin rlabs dbang gi cho ga rdo rje pha lam) (645-666)
 • An Arrangement of the Activity Manual for the Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Takhyung Barwa), by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé (རྟ་ཁྱུང་ལས་བྱང་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་, rta khyung las byang - klong chen snying gi thig le las/ bla ma drag po rta khyung 'bar ba las byang bklags chog tu bsdebs pa) (667-667/678)
 • The Vajra Crystal: A Blessing Ritual of the Blazing Fierce Guru, Hayagrīva and Garuda, from Heart Essence of the Vast Expanse (Takhyung Barwa), by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé (སྦྱིན་རླབས་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་རྡོ་ཤེལ་, sbyin rlabs - klong chen snying gi thig le las/ bla ma drag po rta khyung 'bar ba'i byin rlabs kyi cho ga rdo rje'i rdo shel) (679-690)
 • The Precious Lamp: A Recitation Manual for the Blazing Fierce Hayagrīva and Garuda (Takhyung Barwa), by Jikme Khyentse Özer (Dilgo Khyentse Rinpoche) (བསྙེན་ཐོ་ - རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་བསྙེན་ཐོ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་, bsnyen tho - rta khyung 'bar ba'i bsnyen tho rin chen sgron me) (691-730)
 • A Concise Manual for the Activity of the Assembly of the Great Glorious Ones, the Heart Practice of the Vidyādharas, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Palchen Düpa), by Künkhyen Lama Gyepé Bang Jikme Drupe De (Jamyang Khyentse Wangpo) (སྙིང་ཐིག་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་, snying thig dpal chen 'dus pa - klong chen snying gi thig le las/ rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i phrin las snying por dril ba) (731-745/746)
 • The Single Mudra: A Daily Practice for the Assembly of the Great Glorious Ones, the Heart Practice of the Vidyādharas (Palchen Düpa), by Jamyang Khyentse Wangpo (Künkhyen Lama Gyepé Bang) (དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ - རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་, dpal chen 'dus pa'i rgyun khyer - rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i rgyun khyer phyag rgya gcig pa) (747-751/752)
  • English translation: translated by Sean Price
 • A Concise Fulfilment Practice for the Activity Manual of the Heart Practice of the Great Glorious Assembly (Palchen Düpa), by the third Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (དཔལ་ཆེན་བསྐང་བ་ - ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ལ་སྦྱོར་རྒྱུའི་བསྐང་བ་མདོར་བསྡུད་, dpal chen bskang ba - thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i las byang la sbyor rgyu'i bskang ba mdor bsdud) (p.753/754)
 • The Awesome Sound of Glorious Splendour Digest: To be Recited During an Elaborate Great Accomplishment Practice of the Great Glorious Assembly Heart Practice (Palchen Düpa), by Dilgo Khyentse Rinpoche (Jikme Khyentse Özer) (གཏོང་ཐུན་ - ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་རབ་བརྗིད་དཔལ་གྱི་རྔམས་སྒྲ་, gtong thun - thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i spros bcas sgrub chen gyi gtong thun rab brjid dpal gyi rngams sgra) (755-797/798)
 • The Wisdom Mind Ornament that Accomplishes the Secret: An Explanation of the Mantra of the Great Glorious Assembly (Palchen Düpa), by Dilgo Khyentse Rinpoche (སྔགས་བཤད་ - དཔསལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་གསང་བ་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན་, sngags bshad - dpsal chen 'dus pa'i sngags kyi rnam bshad gsang ba grub pa'i dgongs rgyan) (799-812)
 • The Indestructible Vajra Melody: A Spontaneous Song of Praise and Remembrance of the Root Mantra of the Guru Practice of the Great Glorious Ones Assembly (Palchen Düpa), by Dilgo Khyentse Rinpoche (སྔགས་བསྟོད་ - བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་བསྟོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐོལ་གླུ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ་, sngags bstod - bla ma dpal chen po la rtsa sngags dang sbyar ba'i bstod cing rjes su dran pa'i thol glu mi shigs rdo rje dbyangs kyi rol mo) (813-815/816)
 • The Source of Accomplishment, the Fruit of the Two Truths: A Prayer to the Wisdom Ḍākinī, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo), by the first Dodrupchen Jikme Trinle Özer (གཏེར་མཛོད་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ - ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་, gter mdzod klong chen snying thig - ye shes mkha' 'gro bde chen rgyal mo'i gsol 'debs bden pa gnyis kyi myu gu dngos grub 'byung gnas) (817-819/820)
  • English translation: The Source of Accomplishment, the Fruit of the Two-Fold Truth—A Prayer to the Wisdom Ḍākinī Dechen Gyalmo, translated by Tulku Thondup (1992).
  • Colophon: This prayer to the wisdom ḍākinī Yeshe Tsogyal, entitled the Source of Accomplishment, the Fruit of the Two Truths—A Prayer to the Wisdom Ḍākinī Dechen Gyalmo was discovered from the casket of the contemplative state and written during an off-period of meditation by yogi Kunzang Shenpen (First Dodrupchen Rinpoche) at the request of yogi Samantabhadra Dharmadvipa, who is rich in wealth of learning, samaya and devotion; and of Tsoknyi Wangmo, a niece of mine, who has ripened her virtuous experiences of the past. It was transcribed by Gyurmé Yeshe. May it be meritorious. Sarva maṅgalaṃ.
 • A Concise Prayer to the Ḍākinī, (Yumka Dechen Gyalmo) by the first Dodrupchen Jikme Trinle Özer (གཏེར་མཛོད་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ - མཁའ་འགྲོའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་, gter mdzod klong chen snying thig - mkha' 'gro'i gsol 'debs bsdus pa) (p.821/822)
  • English translation: LotsawaHouse-tag.png The Brief Ḍākinī Prayer. Translated by Adam Pearcey.
  • Colophon: Jigme Trinlé Özer wrote this at the request of the diligent practitioner Norbu Zangpo and Chönyön.
 • Shower of Great Bliss: A Lineage Prayer of Yumka Awareness Holder (Yumka Dechen Gyalmo), by Dorjé Tukchok Tsal (སྙིང་ཐིག་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་ - རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་, snying thig yum bka'i brgyud 'debs - rig 'dzin yum bka'i brgyud 'debs bde chen char 'bebs) (p.823/824)
 • A Glorious Garland of the Two Accomplishments: An Abridged Feast Offering for the Yumka Ḍākinī (Yumka Dechen Gyalmo), by Pema Gyepé Dé (Jamyang Khyentse Wangpo)(སྙིང་ཐིག་ཡུམ་བཀའ་ཚོགས་མཆོད་ - ཡུམ་བཀ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་ཕྲེང་, snying thig yum bka' tshogs mchod - yum bka mkha' 'gro'i tshogs kyi mchod pa nye bar bsdus pa grub gnyis dpal phreng) (p.825/826)
 • A Fulfilment for the Practice of Yumka (Yumka Dechen Gyalmo), by the third Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (ཡུམ་ཀའི་བསྐང་བ་, yum ka'i bskang ba) (827-830)
  • English translation: The Fullfillment Prayer, in The Queen of Great Bliss of Long-Chen Nying-Thig, translated by Tulku Thondup 1992.
  • Colophon: At the request of the ascetic and learned Jikmé Ösal this was written by the crazy beggar Tenpe Nyima (1865-1926). Maṅgalaṃ.
 • The Descent of the Vital Essences of Great Bliss: An Arrangement of the Empowerment Ritual for Yumka, the Queen of Great Bliss, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Yumka Dechen Gyalmo), by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé (Pema Garwang Lodrö Tayé) (དབང་ཆོག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་དབང་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབས་, dbang chog - klong chen snying gi thig le las/ yum bka' bde chen rgyal mo'i dbang gi chog bsgrigs bde chen bcud 'bebs) (831-846)
 • An Concise Long-life Empowerment Connected with Fourth Point in the Collection of Activities of Yumka Ḍākinī (Yumka Dechen Gyalmo) (སྙིང་ཐིག་ཡུམ་བཀའི་ཚེ་དབང་ - ཡུམ་བཀའ་མཁ་འགྲོའི་ལས་ཚོགས་བཞི་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་དབང་ཉེར་བསྡུས་, snying thig yum bka'i tshe dbang - yum bka' mkha 'gro'i las tshogs bzhi pa dang 'brel ba'i tshe dbang nyer bsdus) (p.847-853/854)
 • A Practice to Turn Back the Summons for Yumka Ḍākinī of the Heart Essence (Yumka Dechen Gyalmo), by Dilgo Khyentse Rinpoche (བསུན་བཟློག་ - སྙིང་ཐིག་ཡུམ་བཀའི་མཁའ་འགྲོའི་བསུན་བཟློག་, bsun bzlog - snying thig yum bka'i mkha' 'gro'i bsun bzlog) (855-857/858)
 • A Shower of Blessings: The Lineage Prayer for the Secret Sādhana of Yumka, the Lion-faced Ḍākinī (same as in volume 1 but with supplements), by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (སེང་གདོང་བརྒྱུད་འདེབས་ - ཡུམ་ཀའི་གསང་སྒྲུབ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་, seng gdong brgyud 'debs - yum ka'i gsang sgrub seng ge'i gdong can gyi gsol 'debs byin rlabs char 'bebs) (p.859/860)
  • English translation: 'The Rainfall of Blessing', a prayer to Simhamukha from 'The Secret Sadhana of the Consort' , translated -but without the supplements- by John Myrdhin Reynolds.
  • Colophon: This 'Rainfall of Blessings' which is the prayer for 'The Secret Sadhana of the Consort', having placed the lotus-like feet of the Vidyadhara Jikme Lingpa upon the crown of his head, was written by Dodrupchen Jikme Trinle Ozer. May it become a medicine for all beings!)
 • A Fulfilment Practice for the Lion-Faced One, by Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (སེང་གདོང་བསྐང་བ་ - འཕྲོགས་བྱེད་ཞལ་ཅན་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་སྤྲེལ་བ་, seng gdong bskang ba - 'phrogs byed zhal can ma'i phrin las kyi byang bu'i yan lag tu thugs dam bskang ba sprel ba) (p.861/862)
 • A Song of Victory, by the third Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (རྒྱལ་དབྱངས་ - བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་ཞལ་མའི་རྒྱལ་དབྱངས་བདན་དཀར་པོའི་ཆེ་རྟགས་, rgyal dbyangs - bdud 'dul drag mo seng zhal ma'i rgyal dbyangs bdan dkar po'i che rtags) (p.863/864)
 • Generating the Four Vajras: A Self-initiation for the Practice of the Peaceful and Wrathful Deities Which Empties the Lower Realms, by Dilgo Khyentse Rinpoche (བདག་འཇུག་ - ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེ་བཞི་བསྐྱེད་, bdag 'jug - zhi khro ngan song sbyong ba'i bdag 'jug rdo rje bzhi bskyed) (865-881/882)
 • Entrance Way of the Awareness Holders: A Recitation Manual for the Practice of the Peaceful and Wrathful Deities Which Empties the Lower Realms, from the Heart Essence of the Vast Expanse, by Dilgo Khyentse Rinpoche (བསྙེན་ཡིག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་བསྙེན་པའི་ཟིན་ཐུན་རིག་འཛིན་འཇུག་ངོགས་, bsnyen yig - klong chen snying gi thig le'i zhi khro ngan song sbyong ba'i bsnyen pa'i zin thun rig 'dzin 'jug ngogs) (883-890)
 • Bestower of Supreme Accomplishment: A Concise Confession and Fulfilment Practice Combined with a Torma Offering to the Three Roots and the Ocean of Dharma Protectors, by Dorjé Tukchok Tsal (སྙིང་ཐིག་སྐོང་བཤགས་ - རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྐོང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུད་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན་, snying thig skong bshags - rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i skong bshags dang gtor bsngo bcas nye bar bsdud pa dngos grub mchog sbyin) (891-894)
 • A Concise Torma Offering to Ekajaṭī, the Glorious Protectress of Mantra, by Jamyang Khyentse Wangpo (Tsokyé Lama Gyepé Bang) (སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོ་ - དཔལ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོ་ཉེ་བར་བསྡུད་, sngags srung ma'i gtor bsngo - dpal sngags kyi srung ma'i gtor bsngo nye bar bsdud) (p.895/896)
 • A Concise Fulfilment Practice for Pacifying the Turmoil of the Mamos, by the third Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (Abhaya)(འཁྲུགས་སྐོངས་ཀློང་སྙིང་ - མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་ཉེར་བསྡུས་, 'khrugs skongs klong snying - ma mo'i 'khrugs skong nyer bsdus) (p.897/898)
 • Torma Offering to the Glorious Protector Gaṇapati, by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (Dola) (ཚོགས་བདག་ - དཔལ་མགོན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་, tshogs bdag - dpal mgon tshogs kyi bdag po la gtor ma 'bul bar 'dod) (p.899/900)
 • Entrusting the Oath-bound Vajrasadhu (Dorje Lekpa) With Activity, compiled from the words of Longchenpa, the Omniscient Lord of Speech (དམ་ཅན་ཕྲིན་བཅོལ་, dam can phrin bcol) (901-903/904)
 • An Offering and Prayer to the Protectress of the Realm, the Goddess of the Charnel Ground (Durtrö Lhamo), compiled from the main sādhana (ངན་ནེ་མ་ - ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་, ngan ne ma - zhing skyong dur khrod lha mo'i gsol mchod kyi rim pa) (905-911/912)
 • The Magical Wish-fulfilling Hook: An Investiture for the Goddess of the Charnel Ground (Durtrö Lhamo), the Protectress of Property, by the third Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima (Abhaya) (ངན་ནེའི་མང་གསོལ་ - དཀོར་སྲུང་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་མངའ་གསོལ་ཡིད་བཞིན་འཕྲུལ་གྱི་ལྕགས་ཀྱུ་, ngan ne'i mnga gsol - dkor srung dur khrod lha mo'i mnga' gsol yid bzhin 'phrul gyi lcags kyu) (p.913/914)
 • Bestower of Supreme Activity: A Tsok Feast of the Protectors of the Sacred Commands and her Vajra Brothers and Sisters (Ma Gön Chamdral), by Pema Gyepé De (སྙིང་ཐིག་མ་མགོན་ཚོགས་མཆོད་ - བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་མཆོག་སྦྱིན་, snying thig ma mgon tshogs mchod - bka' srung ma mgon lcam dral gyi tshogs mchod phrin las mchog sbyin) (915-925/926)
 • Visualization for the Protectors' Recitation, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Ma Gön Chamdral) (སྙིང་ཐིག་མ་མགོན་བཟླས་དམིགས་, snying thig ma mgon bzlas dmigs), by Jamyang Khyentse Wangpo (p.927/928)
 • A Halo of Benefit: A Tsok Feast Connected With 'A Wish-fufilling Tree, the Activity Manual of the Protectresses of the Sacred Command, the Five Medicine Women Sisters' (Tseringma), by Jamyang Khyentse Wangpo (Jikmé Khyentsé Dökar) (སྙིང་ཐིག་སྨན་བཙུན་ཚོགས་མཆོད་ - བཀའ་སྲུང་སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མཆོད་ཕན་བདེའི་རྣ་ཆ་, snying thig sman btsun tshogs mchod - bka' srung sman btsun mched lnga'i phrin las dpag bsam yongs 'du dang 'brel ba'i tshogs mchod phan bde'i rna cha) (929-935/936)

Volume 5

 • A Mirror which Clarifies Everything: Notations on the Thread-cross Ritual of the Protectress Ekajaṭī, by Dilgo Khyentse Rinpoche (འདོན་ཟིན་ - མ་མགོན་གཡུལ་མདོས་ཀྱི་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་, 'don zin - ma mgon g.yul mdos kyi 'don zin kun gsal me long) (1-23/24)
 • Notations on the Image of the War Thread-cross Ritual of the Protectress Ekajaṭī, by Dilgo Khyentse Rinpoche (སྐུ་ཙཀ་ - མ་མགོན་གཡུལ་མདོས་ཀྱི་སྐུ་ཙཀ་, sku tsaka - ma mgon g.yul mdos kyi sku tsaka) (25-29/30)
 • A Wish-fulfilling Tree: An Investiture of the Five Medicine Women Sisters (Tseringma) (སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་མངའ་གསོལ་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུས་, sman btsun mched lnga'i mnga' gsol dpag bsam yongs 'dus) (31-33/34)
 • The Messenger who Benefits Others: An Investiture of the Five Sisters of Long-life (Tseringma), by Abhaya (ཚེ་རིང་མའི་མངའ་གསོལ་ - ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་མངའ་གསོལ་ཕན་བདེའི་ཕོ་ཉ་, tshe ring ma'i mnga' gsol - tshe ring mched lnga'i mnga' gsol phan bde'i pho nya) (p.35/36))
 • The Medicine Women's Necklace: A Prayer and Offering to the Vajra Lady of the Turqouise Lamp (Dorje Yudronma), by Jikmé Lingpa (check) (གཡུ་སྒྲོན་ - རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་མཆོད་སྨན་བཙུན་མགུལ་རྒྱན་, g.yu sgron - rdo rje g.yu sgron ma'i gsol mchod sman btsun mgul rgyan) (37-44)
 • Brief Dharma Protectors Offering, by the first Dodrupchen Jikme Trinle Özer (གསོལ་བསྡུས་རྡོ་གྲུབ་གསུང་, gsol bsdus rdo grub gsung) (p.45/46)
 • Raising the Standard of Ocean of Oath-bound Dharma Protectors, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Ma Gön Chamdral), by Jikme Lingpa (check) (མ་མགོན་མངའ་གསོལ་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་མཚོན་མངའ་གསོལ་, ma mgon mnga' gsol - klong chen snying gi thig le las/ bstan srung dam can rgya mtsho'i ru mtshon mnga' gsol) (47-52)
 • A Practice of Fulfilment and Confession to an Ocean of Oath-bound Protectors, by Jikmé Lingpa (བསྐང་ཕྲིན་ - དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་སྐོང་བཤགས་, bskang phrin - dam can rgya mtsho'i skong bshags) (53-55/56)
 • Entrusting Activity to the Samaya-bound Dharma Protectors, by Khyentsé La (Jikmé Lingpa) (བསྐང་ཕྲིན་ - འཕྲིན་བཅོལ་, bskang phrin - 'phrin bcol) ( p.57/58)
  • English Translation: Entrusting Activity to the Samaya-bound Dharma Protectors, provisional translation by Han Kop, September 2016, Lerab Ling. With gratitude to Tulku Rigdzin Pema Rinpoche and Stefan Mang. Edited by Jeremy Tattersall.
 • The Melody of Brahmā: an Offering of Praise to the Guardians of the Vajrayāna, by Gyalsé Shenpen Tayé (རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་གླུ་དབྱངས་, rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma rnams la mngon par bstod pa tshangs pa'i glu dbyangs) (59-61/62)
  • English Translation: The Melody of Brahmā: an Offering of Praise to the Guardians of the Vajrayāna, provisional translation by Han Kop, September 2016, Lerab Ling. With gratitude to Tulku Rigdzin Pema Rinpoche. Edited by Jeremy Tattersall.
 • May those beings with bodhicitta, never transgress their vows of the awakened mind..., by Patrul Rinpoche (བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིས་། ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་མི་ཉམས་..., byang chub sems dang ldan pa'i skyes bu yis / thugs bskyed dam bca' mi nyams...) (p.63/64)
 • A Prayer to Fulfil Wishes and Entrust Activity, by Dodrupchen Jikme Trinle Özer (འདོད་གསོལ་རྡོ་གྲུབ་གསུང་ - འདོད་དོན་གསོལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་, 'dod gsol rdo grub gsung - 'dod don gsol zhing phrin las bcol ba) (p.65/66)
 • An Abreviated Practice of the 'Auspicious Wish-fulfilling Words: A Consecration Ritual (Rabné)' , by Kunkyen Lama Gyepé Bang Jikpa Mepé Dé (Jamyang Khyentse Wangpo) (སྙིང་ཏིག་རབ་གནས་ - རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ་ཉེ་བར་བསྡུད་པ་, snying tig rab gnas - rab gnas bkra shis 'dod 'jo'i snying po nye bar bsdud pa) (67-90)
 • A Brief and Clear Guide on how to Perform the 'Auspicious Wish-fulfilling Words: A Consecration Ritual (Rabné)' According to Tradition (ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོའི་ཕྱག་ལེན་རེག་ཟིན་ཉུང་གསལ་, klong chen snying tig gi rab gnas bkra shis 'dod 'jo'i phyag len reg zin nyung gsal) (91-96)
 • The Words of the Vidyādhara which Bestows the Majesty of Great Bliss: A Guide to the Assembly of Awareness Holders (Rigdzin Düpa), by Lushul Khenpo Könchok Drönme (རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཟིན་བྲིས་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་བདེ་ཆེན་དཔལ་སྟེར་, rig ‘dzin 'dus pa'i zin bris rig 'dzin zhal lung bde chen dpal ster) (97-238)
  • English Translation: The Oral Agama on the Vidyadharas which Gloriously bestows Great Bliss, translated by John Newnham (1990).
  • English Translation: The Words of the Vidyadhara which Bestow the Majesty of Great Bliss, Rigpa Translations (2007).(Now published by Gyurme Avertin, see below)
  • English translation: The Words of the Vidyādhara which Bestows the Majesty of Great Bliss, Notations on the Rigdzin Düpa, the Inner Sadhana for the Longchen Nyingtik Cycle, in Jigme Lingpa, Patrul Rinpoche, Khenpo Chemchok, and Jamgon Kongtrul Lodro Taye, The Gathering of Vidyadharas: Text and Commentaries on the Rigdzin Düpa, Translated by Gyurme Avertin (Boulder: Snow Lion, 2017), page 13.
 • Precious Illumination: A Few Explanations Clarifying the Profound Meaning of the Wisdom Intent, of the Activity Manual for the Heart Practice of the Deities, the Fierce Blue Gurus in the Assembly of the Great Glorious Ones, from the Heart Essence of the Vast Expanse (Palchen Düpa), by Dilgo Khyentse Rinpoche (རྣམ་བཤད་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡི་དམ་ཐུགས་སྒྲུབ་བླ་མ་དྲག་མཐིང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་དགོངས་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་རིན་ཆེན་སྣང་བ་, rnam bshad - rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yi dam thugs sgrub bla ma drag mthing dpal chen 'dus pa'i las byang gi dgongs don cung zad bshad pa zab don gsal byed rin chen snang ba) (239-414)
 • A Lamp Illuminating the Excellent Path of Great Bliss: A Guide to the Sādhana of Yumka Awareness Holder, the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo), by the third Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima (ཡུམ་ཀའི་ཟིན་བྲིས་ - རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་གཞུང་གི་ཟིན་བྲིས་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་, yum ka'i zin bris - rig 'dzin yum bka’ bde chen rgyal mo’i sgrub gzhung gi zin bris bde chen lam bzang gsal ba’i sgron me) (415-482)
 • The Oral Transmission of the Awareness Holders: An Addendum to 'The Guide to Yumka' Spoken by the Lord Guru (Yumka Dechen Gyalmo), by the great scholar from Dodrupchen Monastery, Lushul Khenpo Könchok Drönme (མཁའ་འགྲོའི་འགྲེལ་བ་ - རྗེ་བླ་མས་གསུངས་པའི་ཡུམ་བཀའི་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་, mkha' 'gro'i 'grel ba - rje bla mas gsungs pa'i yum bka’i zin bris kyi kha skong rig 'dzin zhal lung) (483-550)
 • A Lake of Enjoyment [Fulfilling] All Wishes Related to the Two Accomplishments: A Framework for an Elaborate Accomplishment Practice of the Three Roots, of the Heart Essence of the Vast Expanse, by Dilgo Khyentse Rinpoche (སྒྲུབ་ཁོག་ - ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པའི་ཁོག་ཕུབ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་རོལ་མཚོ་, sgrub khog - klong chen snying gi thig le'i rtsa ba gsum gyi spros bcas sgrub mchod rgyas pa'i khog phub grub gnyis 'dod dgu'i rol mtsho) (551-645/646)
 • A Feast of the Pleasant and Fortunate Ones which Opens the Door to the Profound and Secret Amṛta: A Garland of Ritual Arrangements for Bestowing the Empowerments of the General and Specific Practices of the Three Roots of the Heart Essence of the Vast Expanse', arranged by Dilgo Khyentse Rinpoche (དབང་ཆོག་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལེའི་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཕྲེང་བ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་སྒོ་འབྱེད་སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་རོལ་སྟོན་, dbang chog - rdzogs pa chen po klong chen snying thig le'i rtsa gsum spyi dang bye brag gi dbang bskur gyi phreng ba bklag chog tu bkod pa zab gsang bdud rtsi'i sgo 'byed skal bzang kun dga'i rol ston) (647-961/962)
 • The Seed of Everlasting Happiness: A Commentary on the Aspiration and Prayer 'Training in the Pure Realms of the Three Kāyas' , by Dilgo Khyentse Rinpoche (སྨོན་འགྲེལ་ - སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་གཏན་བདེའི་ས་བོན་, smon 'grel - sku gsum zhing khams sbyong ba'i gsol 'debs smon lam gyi 'grel pa gtan bde'i sa bon) (973-1004)
 • The Awareness Holders' Words of Truth: An Aspiration Prayer in Connection with the Stages of the Path of the Practices of the Gurus, Deities and ḍākinīs, from the Heart Essence of the Vast Expanse, by Dilgo Khyentse Rinpoche (སྨོན་ལམ་ - རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་རིགཔ་འཛིན་པའི་བདེན་ཚིག་, smon lam - rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rigpa 'dzin pa'i bden tshig) (p.1005/1006)

External Links