Seven heroic buddhas

From Rigpa Wiki
Revision as of 20:56, 13 March 2022 by Sébastien (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

The Seven Heroic Buddhas (Tib. སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བདུན་ sangye pawo dün, or སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་, sangye rab dün, Wyl. sangs rgyas dpa' bo bdun or sangs rgyas rabs bdun) are, according to the Basic vehicle: Buddha Shakyamuni, who attained enlightenment during this present kalpa, and the six buddhas who preceded him, each one presiding over a Fortunate Aeon.

  1. Vipashyin (རྣམ་གཟིགས་, rnam gzigs)
  2. Shikhin (གཙུག་གཏོར་ཅན་, gtsug gtor can)
  3. Vishvabhu (ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་, thams cad skyob)
  4. Krakucchandra (འཁོར་བ་འཇིག་, ‘khor ba ‘jig)
  5. Kanakamuni (གསེར་ཐུབ་, gser thub)
  6. Kashyapa (འོད་སྲུང་, ‘od srung)
  7. Shakyamuni (ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་, shAkya thub pa)

Sources

  • Mahāpadāna
  • Mahāvadāna