ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས། (Wyl. kun gzhi rnam shes) n. Pron.: künshyi namshé

  • foundation (or substrate) consciousness ▷AW
  • Skt. ālaya vijñāna.
  • ཕྱོགས་སུ་མ་ཆད་པའི་གསལ་རིག་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཞིག བག་ཆགས་འཛིན་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ། [Definition] ▷KPH

Further Information