ཀུན་ཏུ་བཀོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱོད་པ་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་བ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཀུན་ཏུ་བཀོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱོད་པ་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་བ། (Wyl. kun tu bkod pa rgya mtsho'i spyod pa la rnam par blta ba ) Pron.: küntu köpa gyatsö chöpa la nampar tawa

  • Skt. समन्तव्यूहसागरचर्याव्यवलोकनः, samantavyūhasāgaracaryāvyavalokanaḥ, Pron.: samantavyuhasagaracharyavyavalokanah [Mahavyutpatti] [Sanskrit] MVP