ཀུན་ནས་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཀུན་ནས། (Wyl. kun nas ) Pron.: künné

  • Skt. समन्तात् परिक्षिप्तम्, samantāt parikṣiptam, Pron.: samantat parikshiptam [Mahavyutpatti] [Sanskrit] MVP