ཀུན་འགྲོའི་རྒྱུ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

ཀུན་འགྲོའི་རྒྱུ། (Wyl. kun 'gro'i rgyu) Pron.: kündrö gyu

  • རང་འབྲས་དང་ས་གཅིག་པའི་ཀུན་འགྲོར་གྱུར་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེད་བྱེད། (འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ།) [Definition] ▷KPH