གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག (Wyl. gu ru seng ge sgra sgrog) Pron.: guru sengé dra drok

Further Information