ཉོན་མོངས་དང་འདྲེས་དུག་ཅན་ལྟ་བུ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

ཉོན་མོངས་དང་འདྲེས་དུག་ཅན་ལྟ་བུ། (Wyl. nyon mongs dang 'dres dug can lta bu) n. Pron.: nyönmong dang dré dukchen tabu