དངོས་གཞི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང་བ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

དངོས་གཞི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང་བ། (Wyl. dngos gzhi byang chub kyi sems sbyong ba) n. Pron.: ngöshyi changchub kyi sem jongwa

Further Information