ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་འདུ་ཤེས་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་འདུ་ཤེས། (Wyl. nan tan nyams su len pa la nye bar 'tsho ba'i 'du shes) n. Pron.: nenten nyam su lenpa la nyewar tsowé dushé