ཕྱི་རོལ་དུ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

ཕྱི་རོལ་དུ་རྣམ་པར་གཡེང་བ། (Wyl. phyi rol du rnam par g.yeng ba) n. Pron.: chirol du nampar yengwa