ཚངས་པ་མདུན་ན་འདོན་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཚངས་པ་མདུན་ན་འདོན། (Wyl. tshangs pa mdun na 'don) n. Pron.: tsangpa dün na dön

Further Information