འགོག་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

འགོག་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད། (Wyl. 'gog lam gyi yon tan brgyad ) n. Pron.: gok lam gyi yönten gyé

Further Information