ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་ཤེས་བྱ་ཞིག་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་ཤེས་བྱ་ཞིག (Wyl. yon tan gsum cha mnyam pa'i shes bya zhig) n. Pron.: yönten sumcha nyampé sheja shyik

Further Information