རྐྱེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

རྐྱེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ། (Wyl. rkyen ngan byang chub kyi lam du bsgyur ba) n. Pron.: kyen ngen changchub kyi lam du gyurwa

Further Information