རྒྱུ་མཐུན་འབྲས་བུ་གཉིས་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

རྒྱུ་མཐུན་འབྲས་བུ་གཉིས། (Wyl. rgyu mthun 'bras bu gnyis) Pron.: gyu tün drebu nyi

  • མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ (ཚེ་ལྔ་མར་མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་དབུལ་བོར་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ།) བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ (ཚེ་འདིར་མ་བྱིན་ལེན་པ་ལ་དགའ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ།) [Definition] [Enumerations] ▷KPH