ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ (Wyl. shud bu dpal gyi seng ge) n. Pron.: Shüpu Palgyi Sengé

Further Information