སེམས་དང་རྟོག་པ་མེད་པས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལས་ཡུལ་ཁོ་ན་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

སེམས་དང་རྟོག་པ་མེད་པས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལས་ཡུལ་ཁོ་ན། (Wyl. sems dang rtog pa med pas yul yul can gnyis las yul kho na) n. Pron.: sem dang tokpa mepé yul yulchen nyi lé yul khona

Further Information