Drubwang Tsoknyi Incarnation Line

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Drubwang Tsoknyi Incarnation Line

Previous Incarnations

The Drubwang Tsoknyi Incarnations

  1. Drubwang Tsoknyi, Padma Drimé Özer (1828/49-1904)
  2. Second Tsoknyi (1905?-1965?)
  3. Tsoknyi Rinpoche, Ngawang Tsoknyi Gyatso (b. 1966)