Minling Dorsem

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
Thangka of Minling Dorsem commissioned by Dilgo Khyentse Rinpoche

Minling Dorsem (Tib. སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་, Wyl. smin gling rdor sems) 'Mindroling Vajrasattva' — a famous practice of Vajrasattva revealed as a terma by Terdak Lingpa, Minling Terchen Gyurme Dorje in 1676[1] from a place called Ökar Rock.

Revelations and Composed Texts Belonging to the Minling Dorsem

Texts in the new edition of the Rinchen Terdzö:

 • An Inventory of the Profound Treasures, from the Sadhana of Vajrasattva's Enlightened Mind - revealed by Minling Terchen Gyurme Dorje (rdor sems thugs kyi sgrub pa las zab gter kha byang, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཟབ་གཏེར་ཁ་བྱང་།)
 • A Prayer Remembering the Life and Liberation of the Great Tertön, the King of Dharma, from the Oral tradition - composed by Minling Terchen Gyurme Dorje (gter chen chos kyi rgyal po'i rnam thar gsol 'debs zhal gsung ma, གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་མ།)
 • Lineage Prayer of Minling's Vajrasattva - composed by Minling Terchen Gyurme Dorje (smin gling rdor sems brgyud 'debs, སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བརྒྱུད་འདེབས།)
  • English translation: Lineage Prayer (Shechen Publications, 1989)
  • English translation: Lineage Prayer (Osal Nyingpo, Santa Fe)
 • The Excellent Path Liberating All - A Ritual of the Approach, Accomplishment and Activity, the Sadhana of Vajrasattva's Enlightened Mind- revealed by Minling Terchen Gyurme Dorje (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i bsnyen sgrub phrin las kyi cho ga rnam grol lam bzang, དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང་།)
  • English Translation: The Excellent Path Liberating All - the Ritual Approach, Accomplishment and Activity of the Mind Accomplishment of Vajrasattva (Osal Nyingpo, Santa Fe, New Mexico)
 • Daily Practice of Minling's Vajrasattva - compiled by Jamyang Khyentse Wangpo (rdor sems thugs kyi sgrub pa las rgyun gyi rnal 'byor khol phyung, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁོལ་ཕྱུང་།)
  • English Translation: Daily Practice for the Minling Dorsem - The various steps of the Heart Sadhana of Vajrasattva, arranged like a stream for recitation practice.(Shechen Publication, 1989)
 • A Manual how to Perform an Extensive Accomplishment Practice (Drupchö) - compiled by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa dang 'brel ba'i spros bcas sgrub mchod rgyas par bya ba'i lag len rnam grol snye ma, དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལ་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ།)
 • A Sadhana for Making Pills that Liberate on Taste - composed by Khenchen Orgyen Tendzin of Mindröl Ling (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myang grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab, དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།)
 • The Shower of Accomplishments, an Invocation of Blessings from the Profound Dharma, the Heart Essence of the Vidyādharas - revealed by Minling Terchen Gyurme Dorje (zab chos rig 'dzin thugs thig las byin 'bebs dngos grub char 'bebs, ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས་བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་།)
  • English Translation: From the Profound Dharma, “The Heart Essence of the Vidyādharas,” the Invocation of Blessings called The Shower of Accomplishments
 • Pith instructions on Three Paths of Liberation - composed by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé (rdor sems thugs kyi sgrub pa las grol lam gsum gyi man ngag lag tu blang ba'i gsal byed rnam grol shing rta, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་གྲོལ་ལམ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ལག་ཏུ་བླང་བའི་གསལ་བྱེད་རྣམ་གྲོལ་ཤིང་རྟ།)
 • Empowerment Manual - composed by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i slob ma rjes 'dzin gyi cho ga bklag tu bkod pa phrin las rab rgyas, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།)
 • Manual for the Practice of Approach - composed by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i bsnyen yig mdor dril ba ye shes rang gsal, དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་བ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།)
 • Instruction Manual - composed by Lochen Dharmashri (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i khrid yig rab gsal snang ba, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་རབ་གསལ་སྣང་བ།)
 • Instruction Manual on the Pith Instruction of the Completion Phase - composed by Lochen Dharmashri (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i khyad par gyi rdzogs rim snang bzhi'i man ngag gi khrid yig mngon sum 'od gsal 'khor lo, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་རྫོགས་རིམ་སྣང་བཞིའི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་མངོན་སུམ་འོད་གསལ་འཁོར་ལོ།)
 • Instruction Manual on Dream Practice - composed by Lochen Dharmashri (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i rmi lam gyi khrid yig zin bris su spel ba nying 'khrul rang grol, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྨི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་ཉིང་འཁྲུལ་རང་གྲོལ།)
 • Instruction Manual on Chö- composed by Lochen Dharmashri (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i gcod khrid kyi khrid yig bskyud byang du spel ba 'khrul rtog dbyings grol, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་གཅོད་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བསྐྱུད་བྱང་དུ་སྤེལ་བ་འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་གྲོལ།)
 • Notes on the Pith instructions for the Transference of Consciousness (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i yan lag zab lam 'pho ba'i man ngag gi zin bris kun bzang myur lam, རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་ཀུན་བཟང་མྱུར་ལམ།)

And:

 • A Concise Liturgy to Consecrate and Accomplish Tsatsas, a Supplementary Ritual for the Heart Practice of Glorious Vajrasattva, by Jamyang Khyentse Wangpo (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba)

Notes

 1. Dorje and Kapstein (1991), p. 828 give the exact date of the discovery as 19 December 1676.

Empowerments of Minling Dorsem Given to the Rigpa Sangha