Prayer to Lama Akhyuk Rinpoche

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
H.H. Jamyang Lungtok Gyaltsen

Prayer to Jamyang Lungtok Gyaltsen Rinpoche (Akhyuk Rinpoche)

OM SVASTI
Om svasti

phags yul grub pai dbang phyug shānti pa
You are Shantipa, the Indian Mahasiddhas “Complacent Missionary”,

bod yul padmas rjes bzung brog mi dang
Of Padmasamhbava’s main Tibetan disciples, you are recognized as

lang gro lo tsā rgyal ba mchog dbyangs sogs
The emanation of Palgyi Yeshé, Langdro Lotsawa, and Gyalwa Chokyang.

grub pai rig dzin rnams kyi rnam sprul pa
The lord of all the vidyadharas is the Omniscient Longchenpa,

snyigs dus rgyal bai dbang po klong chen dang
In this dark age, you are his emanation to guide us.

klong gsal dpal gyi sprul pa bshes gnyen tshul
You are also the display of Longsal Nyingpo as our supreme teacher.

rig dzin gong ma rnams kyis yongs bsngags pa
Time again, many great vidyadharas have praised and prophesized fully

rdzogs chen bstan pai snying po gro la spel
That you will confer the essence of Dzogchen to later generations.

lung rtogs rtsa ba'i bla mar gsol ba debs
Kind root guru, the sublime Jamyang Lungtok Gyaltsen, to you I pray,

skye dang phreng ba tshe rabs thams cad du
Bless me that in all my successive lifetimes,

mgon po khyed dang nam yang mi bral bar
May I never be separate from you, my sole protector!

rdzogs smin sbyang ba rgya mtsho mthar phyin nas
Through your power that matures and liberates beings, may I attain ocean-like qualities perfectly.

skye chi bar doi khrul snang dbyings su dag
May confusion arising in the critical bardo moment be liberated in the vast expanse,

gro rnams bde chen zhing la longs spyod shog
And may all beings be born in the blissful pureland of Dewachen.


khrel med gshob rgan gyis slob bu rnams la dag snang skye bai phyir bris pa dgeo sarba mangga lam
This is the babbling of a brash oldie, Jamyang Lungtok Gyaltsen, uttered in consideration of the purity of his disciples.


Prayer composed by His Holiness Jamyang Lungtok Gyaltsen

Tibetan text

This section contains Tibetan script. Without proper Tibetan rendering support configured, you may see other symbols instead of Tibetan script.

༄༅། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས།། །

ཨོཾ་སྭ་སྟིི། །
འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱནྟི་པ།། །
བོད་ཡུལ་པདྨས་རྗེས་བཟུང་འབྲོག་མི་དང་།། །
ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སོགས།། །
གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་པ།། །
སྙིགས་དུས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀློང་ཆེན་དང་།། །
ཀློང་གསལ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ།། །
རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྔགས་པ།། །
རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་འགྲོ་ལ་སྤེལ།། །
ལུང་རྟོགས་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།། །
སྐྱེ་དང་ཕྲེང་བ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།། །
མགོན་པོ་ཁྱེད་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བར།། །
རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་བ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་ནས།། །
སྐྱེ་འཆི་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་དབྱིངས་སུ་དག ། །
འགྲོ་རྣམས་བདེ་ཆེན་ཞིང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག ། །

ཁྲེལ་མེད་གཤོབ་རྒན་གྱིས་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་དག་སྣང་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་བྲིས་པ་དགེའོ།། སརྦ་མངྒ་ལམ།། །