Thirty-five buddhas of confession

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

Thirty-five buddhas of confession (Tib. གཤེག་ལྷ་སོ་ལྔ་, shek lha so nga, Wyl. gsheg lha so lnga) — in the opening verses of the Sutra of the Three Heaps, homage is paid to the thirty-five buddhas of confession They are:

 1. Shakyamuni, the perfect buddha, the conqueror, the holder, the transcendent one, the thus gone, the one victorious over the enemy (Tib. བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་, chomdendé deshyin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye shakya tubpa, Wyl. bcom ldan ‘das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas shAkya thub pa)
 2. One Who Has Fully Conquered with the Diamond Essence (Skt. Vajrapramardī; Tib. རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་, dorjé nyingpo rabtu jompa, Wyl. rdo rje snying pos rab tu 'joms pa)
 3. Jewel Radiating Light (Skt. Ratnārśiṣ; Tib. རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་, rinchen ö tro, Wyl. rin chen 'od 'phro)
 4. Sovereign King of Nagas (Skt. Nāgeśvararāja; Tib. ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་, luwang gi gyalpo, Wyl. klu dbang gi rgyal po)
 5. Leader of the Warriors (Skt. Vīrasena; Tib. དཔའ་བོའི་སྡེ་, pawö dé, Wyl. dpa' bo'i sde)
 6. Glorious Joy (Skt. Vīranandī; Tib. དཔལ་དགྱེས་, pal gyé, Wyl. dpal dgyes)
 7. Jewel Fire (Skt. Ratnāgni; རིན་ཆེན་མེ་, rinchen mé, Wyl. rin chen me)
 8. Jewel Moonlight (Skt. Ratnacandraprabha; Tib. རིན་ཆེན་ཟླ་འོད་, rinchen da ö, Wyl. rin chen zla 'od)
 9. Meaningful Vision (Skt. Amoghadarśi; Tib. མཐོང་བ་དོན་ཡོད་, tongwa dön yö, Wyl. mthong ba don yod)
 10. Jewel Moon (Skt. Ratnacandra; Tib. རིན་ཆེན་ཟླ་བ་, rinchen dawa, Wyl. rin chen zla ba)
 11. Stainless One (Skt. Vimala; Tib. དྲི་མ་མེད་པ་, drima mepa, Wyl. dri ma med pa)
 12. Glorious Giving (Skt. Śūradatta; Tib. དཔལ་བྱིན་, pal jin, Wyl. dpal sbyin)
 13. Pure One (Skt. Brahma; Tib. ཚངས་པ་, tsangpa, Wyl. tshangs pa)
 14. Giving of Purity (Skt. Brahmadatta; Tib. ཚངས་པས་བྱིན་, tsangpé jin, Wyl. tshangs pas sbyin)
 15. Water Deity (Skt. Varuṇa; Tib. ཆུ་ལྷ་, chu lha, Wyl. chu lha)
 16. God of Water Deities (Skt. Varuṇadeva; Tib. ཆུ་ལྷའི་ལྷ་, chulhé lha, Wyl. chu lha'i lha)
 17. Glorious Goodness (Skt. Bhadraśrī; Tib. དཔལ་བཟང་, palzang, Wyl. dpal bzang)
 18. Glorious Sandalwood (Skt. Candanaśrī; . Tib. ཙནྡན་དཔལ་, tsenden pal, Wyl. tsan dan dpal)
 19. Infinite Splendour (Skt. Anantaujas; Tib. གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་, ziji tayé, Wyl. gzi brjid mtha' yas)
 20. Glorious Light (Skt. Prabhāśrī; Tib. འོད་དཔལ་, ö pal, Wyl. 'od dpal)
 21. Glorious One Without Sorrow (Skt. Aśokaśrī; Tib. མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་, nya ngen mepé pal, Wyl. mya ngan med pa'i dpal)
 22. Son of Non-Desire (Skt. Nārāyaṇa; Tib. སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་, semé kyi bu, Wyl. sred med kyi bu)
 23. Glory of Flowers (Skt. Kusumaśrī; Tib. མེ་ཏོག་དཔལ་, metok pal, Wyl. me tog dpal)
 24. Thus Gone Clearly Knowing Through Pure Radiance (Skt. Tathāgatabrahmajyotivikrīḍitābhijña; Tib. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་, deshyin shekpa tsangpé özer nampar rolpa ngönpar khyenpa, Wyl. de bzhin gshegs pa tshangs pa'i 'od zer rnam par rol pa mngon par mkhyen pa)
 25. Thus Gone Clearly Knowing Through the Play of Lotus Radiance (Skt. Tathāgatapadmajyotirvikrīditābhijña; . Tib. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་, deshyin shekpa pemé özer nampar rolpa ngönpar khyenpa, Wyl. de bzhin gshegs pa pad+ma'i 'od zer rnam par rol pas mngon par mkhyen pa)
 26. Glory of Wealth (Skt. Dhanaśrī; Tib. ནོར་དཔལ་, norpal, Wyl. nor dpal)
 27. Glory of Mindfulness (Skt. Smṛtiśrī; Tib. དྲན་པའི་དཔལ་, drenpé pal, Wyl. dran pa'i dpal)
 28. Renowned Glorious Name (Skt. Suparikīrtitanāmagheyaśrī; Tib. མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་བསྒྲགས་, tsen pal shintu yong drak, Wyl. mtshan dpal shin tu yongs su grags pa)
 29. King of the Victory Banner that Crowns the Sovereign (Skt. Indraketudhvajarāja; . Tib. དབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ་, wangpö tok gi gyaltsen gyi gyalpo, Wyl. dbang po'i tog gi rgyal mtshan gyi rgyal po)
 30. Glorious One Who Fully Subdues (Skt. Suvikrāntaśrī; Tib. ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་, shintu nampar nönpé pal; Tib. རྣམ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པའི་དཔལ་, nampar nönpé shekpé pal, Wyl. shin tu rnam par gnon pa'i dpal)
 31. Perfect Victor in Battle (Skt. Yuddhajaya; Tib. གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་, yul lé shintu nampar gyalwa, Wyl. g.yul las rnam par rgyal ba)
 32. One Gone Beyond Through Complete Victory (Skt. Vikrāntagāmī; Tib. རྣམ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པའི་དཔལ་, nampar nönpé shekpé pal, Wyl. rnam par gnon pa'i gshegs pa'i dpal)
 33. Glorious Array Eternally Illuminating (Skt. Samantāvabhāsavyūhaśrī; Tib. ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་, künné nangwa köpé pal, Wyl. kun nas snang ba bkod pa'i dpal)
 34. Lotus Jewel Who Fully Subdues (Skt. Ratnapadmavikramī; Tib. རིན་ཆེན་པདྨས་རྣམ་པར་གནོན་པ་, rinchen pemé nampar nönpa, Wyl. rin chen pad+ma'i rnam par gnon pa)
 35. Thus Gone Conqueror of the Enemy, Perfect Buddha Who Dwells on the Lotus Jewel, King of the Sovereign Mount Meru (Skt. Ratnapadmasupraṭiṣṭhita-śailendrarāja; Tib. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨའི་གདན་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་, deshyin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rinpoche dang pemé den la rabtu shyukpa riwang gi gyalpo, Wyl. de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rin po che dang pad+ma'i gdan la rab tu bzhugs pa'i ri dbang gi rgyal po)